Grannars möjlig­het att på­verka

Ibland avviker en an­sökan om lov från det som står i detalj­planen för ett särskilt område. Det kan gälla både för bygg­lov, rivnings­lov eller mark­lov. Då har du möjlig­het att lämna syn­punkter på lov­ansökan. När vi på bygg­nads­nämn­den redan har tagit be­slut om lov eller för­hands­besked kan du över­klaga det.

Vad inne­bär det?

Att kunna lämna in syn­punkter före beslut

Ibland stämmer en an­sökan om lov för att bygga, riva eller ändra marken inte överens med vad som står i områdets detalj­plan. Då ska vi in­formera de som är be­rörda om det. Det kallas att bli under­rättad. Det gäller också där det inte finns någon detalj­plan eller andra bestämmelser. Vi ska också ge möjlig­het att lämna in syn­punkter. Det här gäller även för an­sök­ningar om för­hands­besked.

Dessa syn­punkter är en del av det under­lag som ligger till grund för vårt beslut. Vi gör en avväg­ning mellan de olika enskilda intressena innan vi tar beslut.

Att kunna göra en över­klagan av ett beslut

Alla berörda som har haft invänd­ningar mot ett beslutat ­lov, får beslutet skickat till sig. Det sker antingen med rekommen­derat brev eller genom för­enklad del­givning. De be­rörda har möjlig­het att över­klaga beslutet. Vi är också skyldiga att berätta för de be­rörda om hur de gör för att över­klaga. Det kallas besvärs­hän­visning.

Besvärshänvisning för lovärenden, hur du gör när du ska överklaga Word, 1.3 MB.

Vi annonserar om alla lov som vi har tagit beslut om i Post- och inrikes tidningar.

Post- och inrikes tidningar

Vad är berörd och vad är sakägare?

Att vara be­rörd av en an­sökan om lov kan betyda, att du eller din fastig­het på något sätt blir på­verkad av det någon sökt lov för. Du är be­rörd om du är

  • sakägare
  • bostadsrätts­innehavare
  • hyresgäst eller
  • boende.

Sak­ägare är den som blir på­verkad av till exempel en bygg­nads­åtgärd och där­med har rätt att yttra sig i det ärenden. Samt att över­klaga beslutet.

Kända sak­ägare är grannar som har gemensam tomt­gräns med den fastighet som an­sökan gäller. Det kallas för att vara rå­grannar. Även grannar på andra sidan mindre gator och vägar till berörd fastighet är sak­ägare. Det gäller både ägare till fastig­heten, arrendatorer eller inne­havare av annan särskild rätt än hyres­rätt i fastig­heten. De rättig­heterna ska vara in­skrivna i fastig­hets­registret.

Två grannar som skakar händerna.

Vad betyder det att delge och att bli del­given?

Ibland kräver lag­stiftning­en att hand­lingar ska del­ges. Det betyder att formellt lämna över skrift­lig hand­ling, det vill säga att ge in­forma­tion om något. Det kan till exem­pel vara om ett be­slut.

Så här gör du

Så här gör du

Så här över­klagar du ett beslut om du är delgiven beslutet

När du ska över­klaga ett beslut om lov eller förhands­besked ska du göra det inom en viss tid. Skicka in din över­klagan inom tre veckor från det att du har blivit del­given beslutet, det vill säga fått infor­mation om det. En över­klagan ska vara skriftlig.

Den ska inne­hålla in­formation om

  • vilket beslut det gäller, ange ärendets diarie­nummer och eller fastighets­beteckning
  • varför du tycker att beslutet är felaktigt
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • dina kontakt­uppgifter, namn, posta­dress, telefon­nummer och gärna e-postadress

Du ska lämna in din över­klagan till byggnads­nämnden.

Så här överklagar du om du inte har delgivits beslutet

Om du är sak­ägare, men ändå inte del­givits be­slutet, har du fyra veckor på dig att överklaga. Det är från det att be­slutet har pub­licerats i Post- och in­rikes tid­ningar.

  • Skicka in din över­klagan inom fyra veckor från det att beslutet har publicerats i Post- och inrikes tidningar.
  • I din över­klagan måste du beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras.

Du ska lämna in din över­klagan till bygg­nads­nämnden.

Besvärshänvisning för lovärenden, hur du gör när du ska överklaga Word, 1.3 MB.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är vi på bygg­nads­nämn­den i Västerås stad som tar emot alla över­klagningar på lov­beslut. Vi kontrollerar att din över­klagan har kommit in i rätt tid. Sen skickar vi den vidare, till­sammans med hand­lingar från ärendet till läns­styrelsen. Det är i läns­styrelsen som din över­klagan be­handlas.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

Ibland kräver lag­stiftningen att hand­lingar ska delges. Det betyder att formellt lämna över skriftlig handling, det vill säga att ge in­formation om något. Det kan till exempel vara om ett beslut.

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Om det blir aktuellt för dig, kommer du att få mer in­forma­tion om vad det innebär.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se