Regler för fritidshem och pedagogisk omsorg

Västerås stad erbjuder plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg för barn från förskoleklass till och med årskurs 6 som är folkbokförda i kommunen. Regler för fritidshem och pedagogisk omsorg är beslutade av grundskolenämnden och gäller både kommunala och fristående verksamheter.

När du arbetar eller studerar eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, har eleven rätt till utbildning i fritidshemmet. Elever till föräldrar som arbetar eller studerar, ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.

När eleven har rätt till utbildning i fritidshemmet på grund av föräldrarnas studier eller arbetsmarknadsåtgärd gäller antalet timmar för tid i fritidshemmet i 6 månader. Om studier eller arbetsmarknadsåtgärder fortsätter efter 6 månader ska du uppdatera behovet i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Om du inte gör en uppdatering kommer elevens tid i fritidshemmet att sänkas till 15 timmar i veckan. För att styrka behovet ska du på begäran lämna in intyg. Om intyg inte lämnas in inom begärd tid kommer elevens tid i fritidshemmet att sänkas till 15 timmar i veckan.

För pedagogisk omsorg gäller samma regler.

Barns rätt till ledigt och semester

Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna. Det vill säga när vårdnadshavare är ledig, så är barnet ledig.

Elever i förskoleklass och årskurs 1-3 som har föräldrar som är föräldralediga för vård av annat barn erbjuds utbildning i fritidshemmet upp till tre timmar per dag, totalt 15 timmar i veckan. Rätt till utbildning i fritidshemmet gäller skoldagar efter förskoleklass och skola. På skollov är eleven ledig.

Du ansöker och ändrar anledning till plats i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Den som är gravid och har ansökt om föräldrapenning eller graviditetspenning före förlossning, erbjuds att ha det äldre syskonet på fritidshemmet i samma omfattning som före föräldraledigheten. Det gäller också om båda föräldrarna har föräldrapenning före förlossning.

Om båda föräldrarna ska arbeta eller studera istället för att vara föräldralediga med ett barn under ett år, ska arbetsgivarintyg eller studieintyg lämnas in för att äldre syskon ska beviljas mer än 15 timmar i veckan.

Elever som går i årskurs 4-6, som har föräldrar som är föräldralediga för vård av annat barn erbjuds inte utbildning i fritidshemmet.

För pedagogisk omsorg gäller samma regler.

När elever börjar i årskurs 4 i grundskolan erbjuds de istället öppen fritidsverksamhet eller fritidsklubb som det också kallas. Här får de hjälp med läxor, deltar i fritidsaktiviteter och umgås.

Information om fritidsklubb, öppen fritidsverksamhet

Elever i förskoleklass och årskurs 1-3, som har föräldrar som är arbetssökande erbjuds utbildning i fritidshemmet upp till tre timmar per dag, totalt 15 timmar i veckan. Rätt till utbildning i fritidshemmet gäller skoldagar efter förskoleklass och skola. På skollov är eleven ledig.

Elever som går i årskurs 4-6, som har föräldrar som är arbetssökande erbjuds inte utbildning i fritidshemmet.

För pedagogisk omsorg gäller samma regler.

När elever börjar i årskurs 4 i grundskolan erbjuds de istället öppen fritidsverksamhet eller fritidsklubb som det också kallas. Här får de hjälp med läxor, deltar i fritidsaktiviteter och umgås.

Information om fritidsklubb, öppen fritidsverksamhet

Du som studerar ska erbjudas plats för ditt barn utifrån studietid. För att styrka behovet ska du på begäran lämna in intyg. Om intyg inte lämnas in inom begärd tid kommer elevens tid i fritidshemmet att sänkas till 15 timmar i veckan.

När eleven har rätt till utbildning i fritidshemmet på grund av föräldrarnas studier eller arbetsmarknadsåtgärd gäller antalet timmar för tid i fritidshemmet i 6 månader. Om studier eller arbetsmarknadsåtgärder fortsätter efter 6 månader ska du uppdatera behovet i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Om du inte gör en uppdatering kommer elevens tid i fritidshemmet att sänkas till 15 timmar i veckan.

Avbryter du eller är klar med studierna ska du ändra anledning till plats i e-tjänsten.

För pedagogisk omsorg gäller samma regler.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Om du är sjukskriven har elever i förskoleklass och årskurs 1-3 rätt till fritidshem eller pedagogisk omsorg i samma omfattning som före sjukskrivningen.

Omsorg på obekväm arbetstid är till för barn mellan 6-12 år som har föräldrar som har sitt ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger.

Behovet ska vara regelbundet. Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Västerås stad gör en prövning i varje enskilt fall, och omprövning av behovet sker en gång per termin.

Det är föräldrarnas ansvar att lämna och hämta barn till och från verksamheten.

För mer information ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08.00-16.30.

Vårdnadshavare ansöker om plats i fritidshem och pedagogisk omsorg i e-tjänsten.

Fristående fritidshem och enskild pedagogisk omsorg erbjuder sina egna platser. Kontakta aktuell enhet för mer information om plats.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Du får ett erbjudande av plats, som vid gemensam vårdnad måste besvaras av elevens båda vårdnadshavare.

  • När du svarar på ett erbjudande med ja eller nej stängs ansökan. Det gäller både kommunala och fristående fritidshem.
  • När du svarar ja till ett erbjudande, innebär det att eleven börjar inskolning med fysisk närvaro på det startdatum som står i erbjudandet.
  • Om du inte svarar senast sista svarsdatum görs bedömningen att du avstår från erbjudandet och ansökan stängs.

Du kan göra en ny ansökan när du vill.

E-tjänst för förskola och fritidshem

För plats i fritidshem och pedagogisk omsorg tas avgift ut enligt maxtaxans regler. Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg betalas tolv månader per år. Det är bara vårdnadshavare till barnet som kan få faktura. Ändrad inkomst anmäls i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Information om avgifter

Plats med delad faktura

I de fall en elevs föräldrar har gemensam vårdnad och eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna samt båda har behov av plats, räknas båda som platsinnehavare. Båda vårdnadshavarna får en faktura oavsett i hur stor grad de använder platsen.

Varje hushåll betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till hushållens totala inkomst. I avgiftsberäkningen har Västerås stad samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura. Detta innebär två fakturor som gäller samma elev. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Ändring av inkomst kan påverka i avgiftskontrollen. Därför är det viktigt att vårdnadshavare informerar varandra när en ändring av inkomst är gjord i e-tjänsten.

Om en vårdnadshavare i ett av hushållen säger upp sin plats innebär det att den andra platsinnehavaren betalar hela avgiften enligt maxtaxans regler. Ändrade familjeförhållanden anmäls i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Västerås stad kontrollerar att alla betalar rätt avgift för fritidshem och pedagogisk omsorg. Därför jämförs de uppgifter som lämnats in till kommunen med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare sker kontrollen med två års fördröjning.

Information om avgiftskontroll

Normal öppettid i kommunal verksamhet är klockan 06.30-18.00. Övrig tid finns Nattugglan nattis i kommunal regi kvällar, nätter och helger att söka vid behov.

Under sommaren när många barn är lediga kan fritidshem och pedagogisk omsorg samarbeta. Det kan innebära att barn får vara på ett annat fritidshem eller pedagogisk omsorg än de brukar. Föräldrar erbjuds att i god tid besöka den tillfälliga placeringen. Fritidshem och pedagogisk omsorg kan inte stänga verksamheten utan att erbjuda ett alternativ vid behov.

Information om öppettider på fritidsklubb, öppen fritidsverksamhet

Planeringsdagar

Fritidshemmens personal erbjuds gemensam tid för planering, utvärdering och kompetensutveckling fyra heldagar per år. För pedagogisk omsorg gäller två dagar per år.

Enheterna ska informera vårdnadshavare om aktuellt datum minst två månader i förväg. För de vårdnadshavare som inte själva kan lösa sitt behov av omsorg under dessa dagar ska tillfälliga lösningar erbjudas. Vårdnadshavare ska meddela sitt behov till enheten skriftligen minst två veckor i förväg. Inget avdrag på avgiften görs.

Information om terminer, lov och ledigheter

För information om öppettider och planeringsdagar i fristående och enskild verksamhet, kontakta respektive enhet.

När eleven slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten. Om eleven har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen. Det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen kommit in till Västerås stad. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden, även om platsen inte används. Det gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

När du säger upp platsen mer än två månader före sista närvarodag för ditt barn betalar du fram till sista närvarodag. Om sista närvarodag för ditt barn är mindre än två månader från den dag då du gör uppsägningen, betalar du för platsen under hela uppsägningstiden.

Tid mellan två placeringar

Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller också vid byte från en enhet till en annan och vid byte från en verksamhetsform till en annan.

Frånvaro från plats

Vårdnadshavare ska alltid informera rektor/enhetschef om längre frånvaro. Rektor/enhetschef gör en bedömning om behov av plats och kan därefter besluta om uppsägning av platsen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se