Exempel på föreningshandlingar

Det finns många handlingar att hålla reda på när du bildar en förening. Här följer några exempel på hur de kan se ut.

Exempel på stadgar

Nedanstående exempel på stadgar är ett slags minikrav på hur stadgar bör se ut och kompletteras ytterligare när föreningen växer sig större.

§1 Förening och hemort

Föreningen namn är en ideell förening med sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Västerås.

§2 Mål och syfte

Föreningens verksamhet ska inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Föreningen ska vara öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningen har att respektera alla människors lika värde.

Främja demokratisk fostran genom engagemang i föreningen. Främja jämlikhet mellan olika grupper samt jämställdhet mellan könen. Medverka till en meningsfull fritid och rekrytera nya medlemmar till föreningen. Föreningens syfte är främst att främja intresseart....

§3 Oberoende

Föreningen ... är religiöst och politiskt oberoende...

§4 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari-31 december.

§5 Medlem

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift. Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmaste årsmöte.

§6 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för förvaltningen mellan årsmötena. Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och stadgar, samt att verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen. Styrelsen ska bestå av ordförande samt...(antal)... övriga ledamöter och...(antal)... suppleanter.

Ordförande är föreningens officielle representant samt leder styrelsens förhandlingar och arbete. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelseledamöterna. Avgår vald styrelseledamot under pågående mandatperiod, inträder den suppleant som står i tur som styrelseledamot fram till följande årsmöte. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter gemensamt, alternativt av en särskild utsedd person.

§8 Revision

Revisorer ska granska föreningens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen i god tid före årsmötet.

Styrelsen ska alltid se till att revisorerna har tillgång och insyn i föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

§9 Valberedning

En medlem som väljs på årsmötet för att lägga förslag på personer som ska ingå i nästkommande styrelse, enligt föreskrivna stadgar.

§10 Rösträtt

Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls senast...(datum)...varje år.
Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt utlyst måste kallelse och dagordning för årsmötet översändas till medlemmarna senast 2 veckor i förväg eller annonseras i ortspressen. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Vid årsmötet ska alltid följande ärenden behandlas:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det avslutade verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det avslutade verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter, samt revisorer och valberedning.
12. Övriga frågor, inlämnade motioner
13. Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte

Om styrelsen eller revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation (ja eller nej-rop) eller efter omröstning (votering) om så har begärts. Vid omröstning avgörs frågorna genom enkel majoritet, undantag gäller beslut i stadgefrågor, där krävs minst 2/3 av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet, utom vid personval där slutna valsedlar används, om någon röstberättigad medlem begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Beslut bekräftas med klubbslag.

§14 Stadgefrågor

Vid ändring av föreningsstadgar erfordras beslut vid två på varandra följande årsmöten (t ex extra årsmöte).

§15 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta sker beslutas på det sista årsmötet.

Exempel på verksamhetsplan samt budgetplan

- Verksamhetsplan År ...

Föreningen planerar:

Att X antal lag ska vara igång, pojkar - flickor.

Att utöka flicksidan med ytterligare 1 lag med flickor födda 04.

Att styrelsemöten hålls sista torsdagen varje månad.

Att alla ungdomsledare får utbildning.

Att under sommaren resa med 2 lag till vänorten Randers.

Att utöka lotteriverksamheten.

Att laget P06 (Pojkar födda 06) är med i "Naturtävlingen"

Att SISU Idrottsutbildarna medverkar kring värdegrundsfrågor för åldersgruppen 12 till 14-åringar.

- Budget År ...

Planerade inkomster:

Medlemsavgifter 22 000
Kommunala bidrag 35 500
Statliga bidrag 8 500
Lotterier 12 000
Totalt 78 000
Planerade utgifter
Lokalkostnader 27 500
Administration 6 200
Försäkringar 2 000
Ledarutbildning 12 000
Resa 20 000
Naturtävlingen 1 500
Övriga verksamhetskostnader 8 250

Totalt 77 450
Årets vinst 550

Exempel på föredragslista till ett konstituerande möte

1. Öppna mötet
2. Gör en röstlängd, notera vilka personer som är närvarande
3. Godkänn föredragningslistan
4. Välj ordförande och sekreterare för mötet
5. Välj två justerare och rösträknare
6. Besluta att bilda föreningen
7. Besluta vad föreningen ska heta
8. Besluta om stadgarna och policyn

9. Besluta om medlemsavgiften
10. Välj ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
11. Välj revisorer
12. Välj valberedning
13. Besluta om vad föreningen ska göra
14. Besluta om budget
15. Övriga frågor
16. Avsluta mötet

Exempel på revisionsberättelse

Valda revisorers granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper.

Revisionsberättelse

Undertecknade, utsedda att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för Västerås Fritidsförening, för verksamhetsåret ÅÅ-MM-DD---ÅÅ-MM-DD.

Vid fullgörande av vårt uppdrag har vi granskat räkenskaperna samt tagit del av årsmötes- och styrelseprotokoll samt andra handlingar, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning.

Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet och styrkta med verifikationer och anledning till anmärkning mot styrelsens förvaltning föreligger inte.

Vi föreslår att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det verksamhetsår revisionen omfattat.

Västerås den (datum)

Underskrift

Underskrift

Sven Ek Revisor

Ewa Gladh Revisor