Samordnad individuell plan, SIP

Har du behov av insatser både från sjukvården och kommunen? Då kan det behövas att sjukvården och kommunen tillsammans med dig upprättar en samordnad individuell plan (SIP)

SIP på tre minuter

Se filmen om SIP. I den tre minuter långa filmen från Sveriges kommuner och regioner får du lättillgänglig information om hur en samordnad individuell plan fungerar.

YouTube Visningbild

Den samordnad individuella planen ska upprättas utan dröjsmål om sjukvården eller kommunen bedömer att den behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda. En förutsättning är att du samtycker till att planen upprättas.

Initiativ till SIP

Initiativ till SIP kan gå till på två olika sätt:
 • Berätta för någon du har kontakt med inom kommunen eller sjukvården att du vill ha en SIP. Är du under 18 år behöver kontakten tas av din vårdnadshavare.
 • Någon av dina närstående eller personal inom kommunen eller sjukvården kan föreslå en SIP. För att det ska bli en SIP krävs ditt samtycke.

Förberedelser

Du och din kontakt hos kommunen eller sjukvården träffas för att prata igenom dina behov och vad som behöver diskuteras vid SIP-mötet. Ni går igenom vilka aktörer som är viktiga för din planering och utifrån det bestämmer du vilka som ska bjudas in. Utöver kommunen och sjukvården kan du bjuda in andra personer som är viktiga för din planering. Det kan exempelvis vara en

 • närstående
 • god man
 • försäkringskassan
 • arbetsförmedlingen
 • kriminalvården
 • skolan

Du ger ett samtycke där du godkänner att de som är med i planeringen får utbyta information om det som ska diskuteras. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Din kontakt hos kommunen eller sjukvården ansvarar sedan för att bjuda in alla till mötet.

Mötet

De frågor ni förberedde inför mötet diskuteras och ni hjälps åt att skriva ner din samordnade individuella plan, SIP. Av planen behöver det framgå:

 • Vilka behov du har idag och dina mål
 • Vilka insatser i form av stöd och hjälp du kan få
 • Vem som ska ansvara för insatserna
 • Vem som har huvudansvaret för planen
 • När planen ska följas upp

Alla som är med vid mötet får sedan en kopia av planen.

Vill du veta mera om SIP? Vill du läsa information om SIP på ett annat språk? Besök Region Västmanlands hemsida genom att klicka här: Region Västmanland SIP

Kontakt

Har du behov av en SIP eller vill få mer information? Kontakta din handläggare/ behandlare inom kommunen eller din behandlare inom sjukvården.