Förmyndare till barn under 18

Alla barn under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare som företräder dem tills de själva blir myndiga.

Vad är en förmyndare?

En förmyndare är någon som företräder en omyndig person i frågor som rör dennes ekonomi. Om barnet har tillgångar är det förmyndaren som ansvarar för att förvalta dem.

Förmyndarens roll skiljer sig från vårdnadshavarens. Medan förmyndarens ansvar är rent ekonomiskt, är vårdnadshavarens ansvar att sörja för den omyndiges personliga förhållanden, som omvårdnad och fostran.

Om den omyndige inte har några föräldrar, eller om föräldrarna har misskött sig allvarligt, ska tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare. Man talar då om särskilt förordnade vårdnadshavare eller särskilt förordnade förmyndare.

En förordnad förmyndare kan vara någon som känner barnet sedan tidigare, men det kan också vara någon som anmält ett allmänt intresse för att vara förmyndare.

Förmyndarens ansvar och plikter

Som förmyndare är det du som bestämmer över den omyndiges tillgångar, och bestämmer till exempel hur pengar ska användas eller placeras. Förmyndaren måste alltid följa föräldrabalken, som bland annat säger att barnets tillgångar bara får användas för barnets behov. I vissa fall måste du dessutom få samtycke för den kommunala överförmyndaren.

Om du är förordnad förmyndare måste du redovisa hur du förvaltar den omyndiges egendom, så myndigheterna vet att du agerar enligt lagstiftningen. Redovisningen ska göras till Överförmyndarnämnden en gång per år.

När föräldrarna är förmyndare

Som förälder bestämmer du själv hur dina barns tillgångar ska användas. Det kallas fri föräldraförvaltning och bygger på tanken att föräldrar har sitt barns bästa i intresset, och förväntas agera därefter. I vissa situationer måste dock även föräldrar redovisa till Överförmyndarnämnden hur de sköter sina barns tillgångar. Detta gäller om:

  • värdet av barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp.
  • barnet äger en fastighet
  • socialtjänsten har upplyst överförmyndarnämnden om att barnets tillgångar ska skyddas.

Lagstiftningen om förmyndarförvaltning finns i föräldrabalken.

Motstridiga intressen

Om en omyndig och en förmyndare har motstridiga intressen kan det finnas behov av att anordna en god man för den omyndige. Det kan till exempel vara när den omyndige och förmyndaren är delägare i samma dödsbo eller om förmyndaren ska ge en del av en fastighet till en omyndig. Om en sådan situation uppstår är ni välkomna att höra av er till oss.