Att få hjälp av en god man eller förvaltare

Om du har hälsoproblem eller av andra skäl har svårt att klara dig själv kan du få hjälp av en så kallad god man eller förvaltare.

God man eller förvaltare

Vad gör en god man?

En god mans huvudsakliga uppgift är att företräda dig i ekonomiska och rättsliga frågor. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver. Du kan även få hjälp i kontakter med exempelvis vården.

Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ditt samtycke (godkännande) innan hen vidtar några åtgärder.

 

Vad gör en förvaltare?

Det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten utse en förvaltare åt personen. Förvaltaren blir den som bestämmer över personens egendom; personen kan inte själv ingå olika slags avtal eller komma åt sina egna pengar. Förvaltaruppdraget kan dock begränsas till att bara gälla viss egendom eller egendom över ett visst värde. Förvaltaren har sista ordet i de flesta beslut (dock inte när det gäller vårdinsatser och boende).

Förvaltarskap är en tvångsinsats som endast används när godmanskap inte är tillräckligt.

Kostnad

Gode män och förvaltare har rätt till arvode för sitt uppdrag. Huvudregeln är att den enskilde själv betalar arvodet. Om den enskilde har små inkomster eller tillgångar kan kommunen i vissa fall betala arvodet. Kostnaden för en god man eller förvaltare är normalt cirka 13 000 kronor per år.

Jag vill läsa mer om god man och förvaltare

Det finns ett flertal insatser inom socialtjänst- och omsorgslagstiftningen som helt eller delvis kan användas istället för godmanskap. Ibland är det tillräckligt att den enskilde får hjälp av en anhörig eller genom fullmakt.

Anhörigbehörighet innebär att en anhörig får företräda den enskilde om denne inte längre har förmåga att fatta beslut. Den enskildes tillstånd måste ha uppkommit efter att den enskilde fyllde 18 år. Behörigheten gäller åtgärder kopplade till den dagliga livsföringen såsom att betala räkningar, göra överföringar mellan bankkonton och ingå enklare avtal av vardaglig natur. Det är den anhörige som ska bedöma om behörigheten gäller.

Exempel på mindre ingripande åtgärder:

 • Fullmakt hos bank
 • Generalfullmakt (ger i princip samma behörighet som godmanskap)
 • Anhörigbehörighet med stöd av 17 kapitlet föräldrabalken
 • Framtidsfullmakt

Dessutom finns följande kommunala insatser:

 • Personligt ombud
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Boendestöd
 • Kontaktperson
 • Ledsagare

Överförmyndaren ska förordna god man för den som är bortavarande eller okänd i ett flertal olika situationer. Vanligast är att en god man behövs för att bevaka okända arvingars rätt i dödsbo. Anmälas ska göras av den som har boet i sin vård.

Under vissa förutsättningar kan god man förordnas som en slags vikarie för en förmyndare. Den ordinarie förmyndarens hinder ska vara av tillfällig karaktär. Förordnande av god man i dessa fall ska göras av överförmyndaren.

Ibland behövs en tillfällig god man som tar över vissa uppgifter från den ordinarie företrädaren. Ett exempel på det är när barn och förälder är delägare i samma dödsbo. Detsamma gäller om en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo.

Andra exempel där det kan finnas behov av en tillfällig god man:

 • Avtal behöver tecknas mellan en huvudman och en god man.
 • En förmyndare och ett barn äger en fastighet som ska pantsättas.
 • Vid talan om hävande av faderskapspresumtion.

Godmanskapet är en tillfällig lösning i väntan på att barnet får sin asylansökan utredd. En god man för ensamkommande barn har i uppdrag att företräda barnet i vårdnadshavares ställe i samtliga angelägenheter av ekonomisk och personlig karaktär.

Ansökan om god man för ensamkommande barn får göras av Migrationsverket och socialnämnden i den kommun där barnet vistas.

Jag vill läsa mer om god man för ensamkommande barn och unga

Överförmyndaren får förordna god man i frågor om förrättning av fastighetsbildning avseende fastigheter som ägs av upplösta bolag eller andra upplösta sammanslutningar. Behov av god man ska anmälas till överförmyndaren av lantmäterimyndigheten.

Ansökan om god man eller förvaltare

Om du vill ha en god man ska du skicka in en ansökan till antingen överförmyndarenheten i Västerås eller Västmanlands tingsrätt (om det är här du är folkbokförd). Ansökan kan också göras av en anhörig.

Utomstående som tycker att du verkar ha behov av en god man kan göra en anmälan om detta till oss, som då gör en utredning. Det är viktigt att anmälan innehåller detaljerade beskrivningar av situationen och motiverar varför en god man behövs.

Om du sedan tidigare har en kontaktperson inom kommunen, till exempel en biståndsbedömare, LSS-handläggare eller socialsekreterare kan du kontakta henne eller honom för att få hjälp med ansökan. 

När din ansökan har kommit in är det Överförmyndarenheten eller tingsrätten som tar hand om den. Hur lång tid handläggningen tar beror på många olika förhållanden, men det går snabbare ju mer komplett din ansökan är.

Telefontid måndag-torsdag 10.00-11.00

Godmanskap

 • Alexander- 021 39 78 75
 • Monika - 021 39 31 11
 • Martina - 021 39 19 65
 • Anna - 021 39 19 98
 • Gustaf - 021 39 19 84
 • Beatrice - 021 39 21 68
 • Johan - 021-39 78 87
 • Malin - 021 - 39 19 83

Förvaltarskap

 • Fredrik - 021 39 19 69
 • Johanna - 021 39 02 24
 • Elin - 021 39 19 99