Visa sökformulär

Ditt uppdrag som god man eller förvaltare

Som god man, förvaltare eller förmyndare gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

Du är ställföreträdare

Uppdraget som god man eller förvaltare innebär att du är ställföreträdare för någon som inte kan förvalta sina tillgångar eller verka för sitt eget bästa. Det innebär också att du ska se till så att din huvudman får den vård och tillsyn hen behöver, samt att verka för att hen inte missgynnas i olika sammanhang. Din huvudsakliga uppgift är dock att företräda din huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

I början av ditt uppdrag

När du ska ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom är det viktigt att ta kontakt med huvudmannen, dennes släktingar, eventuell handläggare på socialtjänsten, hemtjänsten och personal på eventuellt särskilt boende. Du bör snarast underrätta Försäkringskassan, posten, banker, Skatteverket, hyresvärd med flera, om ditt uppdrag.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns en checklista Länk till annan webbplats. som är bra att ha i början av ditt uppdrag.

Stöd i ditt uppdrag

Det är alltid du som fattar beslut i ditt uppdrag, och du kommer att få utbildning för att kunna sköta det på bästa sätt. Överförmyndarenheten stöder dig med information om uppdragets bestämmelser, upplysningar om lagstiftningen och hur den kan användas.

För att få stöd av ställföreträdarkollegor kan du gå med i Västerås god man- och förvaltarförening. Föreningens medlemmar är engagerade och hjälpsamma och anordnar frågestunder och årsräkningsstugor. Besök gärna föreningens hemsida för mer information: vsgmf.se Länk till annan webbplats.

Mer hjälp, information, kunskapsbank och möjlighet att få kontakt med andra gode män och förvaltare kan du få via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan också ladda ner Rollkoll, ett material om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll. Länk till annan webbplats.

Direktnummer till handläggare (Telefontid måndag-torsdag 10.00-11.30)

Godmanskap
Christoffer - 021 39 12 85
Monika - 021 39 31 11
Isabella - 021 39 19 89
Berit - 021 39 19 65
Anna - 021 39 19 98
Svetlana - 021 39 23 05
Gustaf - 021 39 19 84
Malin - 021 19 83

Förvaltarskap
Fredrik - 021 39 19 69
Beatrice - 021 39 21 68
Elin - 021 39 19 99

Du som är god man eller förordnad förmyndare har rätt till ett skäligt arvode samt ersättning för nödvändiga utgifter.

Vem betalar arvodet?

Enligt huvudregeln ska den enskilde själv stå för arvodet. Kommunen betalar arvodet om den enskildes inkomster är mindre än 2,65 gånger prisbasbeloppet eller om hans eller hennes tillgångar under samma år är mindre än två gånger prisbasbeloppet. Överförmyndarenheten räknar ut vem som ska betala och meddelar det i samband med arvodesbeslutet.

Om uppdraget avser att bevaka den enskildes rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som står för arvodet.

Hur stort är arvodet?

Arvodets storlek beror på uppdragets omfattning. Kostnadsersättning beviljas för de kostnader som varit skäligen påkallade för att kunna utföra uppdraget.

Nedan följer en redogörelse av hur stort arvodet är i normalfallet för olika uppdrag.

Arvode och ersättning

God man 11 kap. 4 § eller förvaltare 11 kap. 7 §

Kategori 1

Ekonomisk förvaltning 11 %

Sörja för person 10 %

Kategori 2

Ekonomisk förvaltning ca 14 %

Sörja för person ca 12 %

Kategori 3

Ekonomisk förvaltning ca 19 %

Sörja för person ca 14 %

God man enligt 11 kap. 1-3 §§

Arvode 5 %

Medförmyndare

Arvode 5 %

Särskilt förordnad förmyndare

Arvode 5 %

Här kan du läsa om vad du som god man eller förvaltare ska tänka på när huvudmannen ska flytta. Tänk på att du bara kan få arvode för det som ingår i uppdraget.

Innan du börjar planera för flytten måste din huvudman samtycka till att flytta. Du måste också informera eventuell make eller sambo och höra vad de tycker.

En flytt innebär ofta mycket arbete. Ibland är det svårt att veta vad som ingår i uppdraget och inte. Enkelt beskrivet kan man säga att en god man är beställare och inte utförare.

Detta ingår i ditt uppdrag:

  • Anlita en flyttfirma
  • Inspektera och godkänna städning
  • Adressändra
  • Se över försäkringar
  • Skriva under hyresavtal
  • Ändra folkbokföring
  • Ändra eller säga upp elavtal

Jag vill läsa mer om mitt ansvar som god man vid flytt till ny bostad Pdf, 283.1 kB.

Om du inte längre vill vara god man