Brister i inomhus­klimatet anges ofta som skäl till hälso­problem hos de som använder bygg­nader. På senare år har det ökat. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

Beställa kontroll av din ventilation

Det är du som äger bygg­naden som ska be­ställa kont­roll av ventila­tionen. Du kan hitta certi­fierade kon­trollanter på Boverkets webb­plats.

Behöriga kontrollanter, Boverketlänk till annan webbplats

Skicka in proto­koll om utförd besiktning

Du ska skicka in protokollen till

Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås.

Kopior på in­lämnade besikt­nings­proto­koll

För att få ut OVK-protokoll, kan du

  • skicka meddelande till byggnadsnamnd[a]vasteras.se eller
  • ringa till 021-39 00 00.

Du hittar även ett e-post­formulär till bygg­nads­nämnden lite längre ner på sidan. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas det ut.

Om ventilationskontroll

En viktig åtgärd för att komma till­rätta med pro­blemen är att göra ventila­tionen bättre. Brist på skötsel och under­håll har i många fall gjort att funktionen i ventilations­systemen har blivit sämre. Därför har riks­dagen tagit beslut om att obligatorisk funktions­kontroll av ventilations­system ska ske. Obligatorisk funktions­kontroll av ventilations­system förkortas ofta OVK.

Nyckelord som har med OVK att göra

Byggnadens ägare
Det är du som äger byggnaden som ska kon­trollera att ventila­tionen fungerar. Det ska göras i olika inter­valler. Det gäller oavsett vem som an­vänder din bygg­nad.

Ventilationsventil på tegelfasad

Besiktningsman
Bara den som har rätt be­hörighet får göra kon­trollen.

Protokoll
Vid kon­trollen ska det föras proto­koll. Det ska sedan sändas till bygg­nadens ägare och till bygg­nads­nämnden.

Bygg­nads­nämnden
Nämnden bevakar att man följer för­ordningen om OVK. Det är även hos nämnden som de in­lämnade proto­kollen registreras.

Intyg
När en kon­troll är gjord, skrivs ett särskilt in­tyg. Det är besiktnings­mannen som gör det. In­tyget ska sättas upp på väl synlig plats i bygg­naden.

Information om obligatorisk ventilationskontroll, Boverketlänk till annan webbplats

Tips du kan prova för att ventilationen ska bli bättre

Så här jobbar vi

Det är bygg­nads­nämnden som be­vakar att reglerna om obligatorisk ventilations­kon­troll följs. Proto­koll efter besikt­ning av bygg­nader lämnas in till oss. Det är också här på nämnden de blir registrerade.

Reglerna om OVK står i förordningen som heter (SFS 1991:1273) BFS 2011:16 OVK 1.