Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan ge olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara utsläpp till vatten, luft, mark, bullrande eller dammande verksamhet.

Behövs tillstånd eller anmälan?

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika kategorier eller undergrupper beroende på hur stor miljöpåverkan kan bli. Dessa kallas A-, B-, C- och U-anläggningar och omfattas av särskilda regler, lagar och tillstånd. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan i miljöprövningsförordningen.

Miljöprövningsförordningen, riksdagen.se

Driver du ett företag med tillståndspliktig verksamhet måste du lämna in en miljörapport varje år.

Anmäla ny verksamhet

Om du planerar att starta ett företag som ska bedriva miljöfarlig verksamhet måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, senast sex veckor innan du påbörjar verksamheten. Du behöver också anmäla om du gör en ändring i verksamheten. Om du vill starta en tillståndspliktig verksamhet kontaktar du länsstyrelsen.

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Några exempel på miljöfarlig verksamhet:

 • Djurhållning
 • Tillverkning av kemikalier
 • Plasttillverkning
 • Bensinstation
 • Fordonstvätt
 • Skjutbana
 • Motorbana
 • Tvätteri
 • Mekanisk verkstad
 • Målning- och lackering
 • Ytbehandling
 • Energiproduktion
 • Mellanlagring av farligt avfall
 • Avfallsåtervinning och uppläggning av massor
 • Tillverkning av betong

Är du osäker på om din verksamhet kan vara en miljöfarlig verksamhet kan du alltid ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Förvaltningen har tagit fram en informationsfolder där du kan läsa mer om miljöfarlig verksamhet, hur du gör anmälan och vad den ska innehålla.

Information till dig som ska starta, utöka eller ändra i en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

För fordonstvättar finns särskilda regler.

Riktlinjer för miljökrav för fordonstvättar

Egenkontroll

Du som har ett företag som klassas som miljöfarlig verksamhet måste enligt lag göra så kallad egenkontroll. Det innebär att du ska ha system och rutiner för att kontrollera att verksamheten är säker och uppfyller alla krav.

Det finns inga exakta regler för hur egenkontrollen ska göras. Men en grundregel är att egenkontrollen ska omfatta åtgärder för att undvika att människor och miljö kommer till skada. För exempelvis verksamheter som orsakar buller är det viktigt att känna till vilka riktvärden som gäller. För verksamheter som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt ska egenkontrollen vara skriftlig.

Miljöbalkens krav på egenkontroll

Anmäl spridning av bekämpningsmedel

Om du ska sprida bekämpningsmedel måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Anmäl spridning av kemiska bekämpningsmedel

Riktlinje för användning av kemiska bekämpningsmedel

Information om medelstora förbränningsanläggningar

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om anläggningen.

E-tjänst för underrättelse om medelstor förbränningsanläggning

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Inom en anläggning kan det alltså finnas flera medelstora förbränningsanläggningar om de är kopplade till olika skorstenar.

När ska informationen lämnas?

Information om en ny anläggning ska lämnas innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tagits i drift efter den 20 december 2018.

För övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska information lämnas enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar vilket innebär följande:

 • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5MW.
 • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5MW.

Registrerade anläggningar

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås har tillsyn över samtliga berörda anläggningar inom kommunen och ska offentliggöra dessa på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen publicerar de anläggningar som registreras här:

 • Region Västmanland, Centrallasarettet 1, Läkaren 31, Västerås

Naturvårdsverkets information om medelstora förbränningsanläggningar

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar


Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se