Cisterner

Alla cisterner som rymmer mer än 1 m³ med tillhörande rörledningar ska kontrolleras oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark. Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt.

Allmänt om cisterner

Alla cisterner som rymmer mer än 1 m³ med tillhörande rörledningar ska kontrolleras oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark. Det finns många olika slags cisterner. Det kan vara cisterner inom industri, för tankning av drivmedel eller gårdscisterner, så kallade farmartankar. De kan ligga ovan mark eller i mark, utomhus eller inomhus.

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Gamla cisterner kan vara i dåligt skick och kan rosta sönder och skada mark eller vattentäkter.

Nyinstallation samt kontroll av cisterner

Om du ska installera en cistern som rymmer mer än en 1 m³ brandfarlig vätska eller spillolja eller installera markförlagda rörledningar, ska du informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen skriftligen. Informationen ska lämnas minst fyra veckor innan installationen. Om du installerar en cistern utan att ha anmält det är miljö- och konsumentnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Särskilda krav gäller inom vattenskyddsområden, där är volymgränserna lägre. Kraven finns i Naturvårdsverkets författningssamling.

NFS 2021:10 skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se)

Anmäl installation av cistern Word, 819.3 kB.

Rymmer cisternen mer än 10 kubikmeter krävs tillstånd från Räddningstjänsten Mälardalen. I vissa fall krävs det även bygglov.

Blanketter: dispenser och tillstånd - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se)

Cisternen ska sedan kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år av ackrediterat kontrollföretag. Kontroller av cisternen ska göras enligt MSBFS 2018. Kontroller av sekundära skydd (vattenskyddsområden) ska göras enligt NFS 2021:10.

Kontrollrapporter ska hållas tillgängliga hos cisterninnehavaren.

Bild på två orangea cisterner i snön.

Regler att följa för cisterner

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor.

NFS 2021:10 skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se)

MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

Förvaring av cisterner

Cisterner ska förvaras invallade om det finns uppenbar risk att grund-, yt-, spill- eller dagvatten förorenas. Det gäller speciellt de cisterner som står uppställda i närheten av till exempelvis dagvattenbrunnar, spillvattenbrunnar, vattentäkter, ytvatten som sjöar, åar och diken. Det finns speciella regler för vattenskyddsområden. Där risk för påkörning finns ska även påkörningsskydd finnas. Det här gäller för invallade cisterner:

  • En invallning ska rymma den största cisternens volym + 10 procent av den totala volymen av cisternerna inom invallningen.
  • Invallningen ska vara försedd med tak, eller annan anordning som förhindrar regnvatten att komma in i invallningen.
  • Påkörningsskydd ska finnas. 

Ta en cisternen ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen skriftligen. Tänk på det här när du tar en cistern ur bruk:

  • Cisternen och tillhörande ledningar ska tömmas och rengöras.
  • Se till att cisternen inte kan fyllas på av misstag.
  • Tänk på att marken runt en cistern och dess ledningar kan vara förorenad. Om cisternen är nergrävd är det extra viktigt att kontrollera.

Det krävs ingen ackreditering för att tömma och göra rent en cistern och dess ledningar. Normalt utförs dock detta av en saneringsfirma som utfärdar ett intyg om utförd tömning och rengöring.

Anmäl cistern och rörledningar som tas ur bruk Word, 809.8 kB.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se