Alla cisterner större än en kubikmeter med tillhörande rörledningar ska kontrolleras oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark. Många gamla cisterner är i dåligt skick och kan rosta sönder och skada mark eller vattentäkt. Det finns många olika slags cisterner. Det kan vara villacisterner eller gårdscisterner, så kallade farmartankar. De kan ligga ovan mark eller i mark, utomhus eller inomhus.

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Många gamla cisterner är i dåligt skick och kan rosta sönder och skada mark eller vattentäkter.

Om du ska installera en cistern ska du informera miljö- och konsumentnämnden skriftligen. Informationen ska lämnas minst fyra veckor innan installationen. Om du installerar en cistern utan att ha anmält det är miljö- och konsumentnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Anmäl installation av cisternWord

Rymmer cisternen mer än 10 kubikmeter krävs tillstånd från Mälardalens brand- och räddningsförbund. I vissa fall krävs det även bygglov.

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, Mälardalens brand- och räddningsförbundlänk till annan webbplats

Inträffar en driftstörning i din verksamhet, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omedelbart.

Anmäl driftstörning, olycka eller tillbudlänk till annan webbplats

Bild på två orangea cisterner i snön.

Informera om brandfarlig vätska 

Cisterner som rymmer mer än en kubikmeter brandfarlig vätska samt markförlagda rörledningar, omfattas av informationskravet. Om du ska installera en cistern och är osäker på vad som gäller kan du alltid kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Cisternen ska kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år. Kontrollrapporten ska skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och även hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren.

Regler att följa

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor. Båda föreskrifterna började gälla från och med den 1 juli 2018.

NSF 2017:5 – Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljorlänk till annan webbplats

MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskorlänk till annan webbplats

Förvaring

Cisterner ska förvaras invallade om det finns uppenbar risk att grund–, yt–, spill– eller dagvatten förorenas. Det gäller speciellt de cisterner som står uppställda i närheten av dagvattenbrunnar, spillvattenbrunnar, vattentäkter, ytvatten som sjöar, åar, diken etc. Det finns speciella regler för vattenskyddsområden. Där risk för påkörning finns ska även påkörningsskydd finnas. Det här gäller för invallade cisterner:

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 50 liter brandfarlig vätska inom primär skyddszon eller hantering av mer än 250 liter inom sekundär skyddszon får inte ske utan tillstånd från miljö- och konsumentnämnden. Alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ska ha ett sekundärt skydd, det vill säga någon form av invallning. 

Ta cisternen ur bruk

är du tar en cistern ur bruk ska du informera miljö- och konsumentnämnden skriftligen. Tänk på det här när du tar en cistern ur bruk:

Det krävs ingen ackreditering för att tömma och göra rent en cistern och dess ledningar. Normalt utförs dock detta av en saneringsfirma, som utfärdar ett intyg om utförd tömning och rengöring.

Anmäl cistern och rörledningar som tas ur brukPDF

Miljösanktionsavgift

Miljö- och konsumentnämnden är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte anmäler att du installerar en cistern. Miljösanktionsavgiften är på 1 000 kronor. 

Godkända kontrollföretag

Det finns även krav på tekniska anordningar och utrustning, tillverkningsskyltar med mera. De firmor som är certifierade för att utföra kontroll av cisterner kan lämna ytterligare upplysningar om det.