Buller är oönskat ljud som påverkar människors hälsa och livskvalitet. Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Det finns särskilda regler och bestämmelser om buller, till exempel i lagen miljöbalken. Lagen säger bland annat att den som orsakar buller har ansvaret att begränsa det så att det inte stör boende, eller att de utsätts för skadliga ljudnivåer.

En verksamhetsutövare är därför skyldig att utreda de bullerstörningar som den egna verksamheten orsakar, och på egen bekostnad vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Folkhälsomyndigheten har samlat vägledningar och riktvärden för buller.

Buller och höga ljudnivåer, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Buller från byggarbetsplatser

För dig som är byggherre eller på annat sätt är ansvarig för en byggarbetsplats har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samlat nyttig information med råd och tips på vad du bör tänka på.

Buller från byggarbetsplatserPDF

På bilden ser du avfall efter byggarbeten som till exempel grus, betong och tegel.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer om buller finns mer information att hitta på boverkets webbplats.

Buller och goda ljudmiljöer, Boverketlänk till annan webbplats

Anmäl driftstörning, olycka eller tillbud till miljö- och hälsoskyddsförvaltningenlänk till annan webbplats