Visa sökformulär

Överförmyndarnämnden

Vårt ansvar

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Gemensamt för förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap är att någon helt eller delvis är oförmögen att tillvarata sina intressen och företräda sig själv. Så kan vara fallet av vitt skilda anledningar och förekommer i mycket olika sammanhang. Det kan vara fråga om omyndiga, människor som är bortavarande och – vilket förekommer i det stora flertalet av fall – personer som på grund av hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter.

Uppdraget som ställföreträdare är viktigt eftersom den bärande tanken med det är att alla ska få lika rätt oavsett förmåga. Av det följer även att det är viktigt att tillsyn utövas och att tillsynsuppdraget genomförs med omsorg.

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Västerås stad har sedan 2003 en överförmyndarnämnd. Nämnden består av fem ledamöter och väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden i Västerås stad står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Nämndens ledamöter

Anna Nordanberg (L)

Ordförande överförmyndarnämnden

Telefonnummer 072-1487905

Jan Plewako (M)

1:e vice ordförande överförmyndarnämnden

Telefonnummer: 070-666 03 56

Ledamöter

Malin Kauranen (S)

Mattias Dahlberg (C)

Joakim Widell (KD)

Ersättare

Alan Ali (S)

Therese Ankréus (S)

Håkan Wretljung (MP)

Inga Bröms (M)

Ingalill Aase (M)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås