Överförmyndarnämnden

Vårt ansvar

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Gemensamt för förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap är att någon helt eller delvis är oförmögen att tillvarata sina intressen och företräda sig själv. Så kan vara fallet av vitt skilda anledningar och förekommer i mycket olika sammanhang. Det kan vara fråga om omyndiga, människor som är bortavarande och – vilket förekommer i det stora flertalet av fall – personer som på grund av hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter.

Uppdraget som ställföreträdare är viktigt eftersom den bärande tanken med det är att alla ska få lika rätt oavsett förmåga. Av det följer även att det är viktigt att tillsyn utövas och att tillsynsuppdraget genomförs med omsorg.

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Västerås stad har sedan 2003 en överförmyndarnämnd. Nämnden består av fem ledamöter och väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden i Västerås stad står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Nämndens ledamöter

Anny Bustos Teljebäck (S)

Ordförande överförmyndarnämnden

Telefonnummer: 021-39 02 05

anny.bustos.teljeback@vasteras.se

Benny Barrö (M)

1:e vice ordförande överförmyndarnämnden

benny.barro@vasteras.se

Ledamöter

Dagmar Mardi (V)

Viviane Mbumba (KD)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Ersättare

Alan Ali (S)

Viivi Hattara (V)

Dorothy Bergkvist (C)

Jacob Öberg (M)

Jan Johansson (SD)