EU-samarbete

Västerås stad medverkar i flera olika projekt som finansieras av EU. Det handlar om allt från kortare projekt och enstaka aktiviteter, till stora utvecklingsprojekt över flera års tid.

EU-projekten rör i princip alla verksamhetsområden och handlar till exempel om:

 • utvecklingsprojekt
 • påverkan av direktiv eller riktlinjer i frågor som berör oss
 • utbyte av erfarenheter och kunskap
 • barn och ungdomar får genom skolutbyten också möjlighet att delta i utbyten med andra länder

Våra EU-samarbeten ger oss tillgång till resurser, kunskaper och erfarenheter som är till nytta i vårt utvecklingsarbete. Det ger oss också möjlighet att dela med oss av vår kunskap till andra och leder till nya samarbetsformer.

Programperioden 2021–2027 fokuserar på EU-kommissionens prioriteringar som är:

 • En Europeisk grön giv
 • En ekonomi för människor
 • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
 • Skydd av den europeiska livsstilen
 • Ett starkare Europa i världen
 • En ny satsning på demokrati i Europa

Vem kan söka projektmedel från EU?

Företag, myndigheter, och organisationer kan ansöka om EU-finansiering till projekt. Det är ofta en fördel om olika typer av aktörer deltar: privata och offentliga aktörer men också akademi, lärosäten och föreningslivet. Projekt ska vara innovativa och medföra något unikt som också har ett europeiskt mervärde.

De flesta EU-program har vissa tidpunkter under året då ansökningar kan lämnas in. Det finns också program med löpande ansökningstid. Vilka typer av projekt som finns, vilka organisationer som kan delta och vilka krav som EU ställer, står i dokumenten som publiceras i samband med ansökningsomgångarna.

Att söka EU-stöd från fonder och program 

Du kan söka projektstöd från EU ur olika fonder och program som alla har olika syften, mål, omfattning och inriktning. I de allra flesta fall kan man inte få 100 procent av sin finansiering av ett projekt från EU. Annan medfinansiering, offentlig eller privat är oftast nödvändig.

Det finns många olika möjligheter till finansiering av projekt och EU ger ekonomiskt stöd till projekt inom flera olika områden, till exempel ungdomsutbyten, integrationsinsatser och kultur. Sök bland de olika fonderna som finns i Sverige i guiden:

Guiden till EU-fonder, eufonder.se

Här kan du se ett urval av fonder och program:

Strukturfonder 2021–2027

Regionalfonden och fonden för rättvis omställning, Tillväxtverket
Vägledning, information och resultat för Tillväxtverkets strukturfondsprogram.

EU-program, Tillväxtverket

Svenska EFS-rådet
Finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Svenska EFS-rådet

Sektorsprogram

Erasmus+
Ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa.

Erasmus+

CERV
CERV står för Citizens, Equality, Rights och Values, alltså medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar. Målen med programmet är:

 • Att främja jämlikhet och rättigheter.
 • Att främja EU-medborgares engagemang för och deltagande i demokratin.
 • Att bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper samt stödja och skydda de som utsatts för sådant våld.

Information om CERV, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Europeiska solidaritetskåren
Programmet finns för att fler unga ska kunna hjälpa till i samhället och erbjuder unga en möjlighet att vara volontärer eller skapa sina egna solidaritetsprojekt.

Information om Europeiska solidaritetskåren, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Horisont Europa
EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Horisont Europa, Vinnova

Kreativa Europa
Europeiska kommissionens program för kulturella och kreativa sektorer

Kreativa Europa

Kontakta oss

Charlotta Filling

Strateg

Internationellt arbete

Adress: Charlotta Filling, Stadshuset, rum A185, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 26 36

charlotta.filling@vasteras.se

Ulrika Wennerholm Ståhl

EU-samordnare för Västerås stad skolverksamheter

Telefonnummer: 021-39 13 08

ulrika.wennerholm.stahl@vasteras.se