Kulturfrämjandemedel

Kulturfrämjandemedel syftar till att främja västeråsarnas tillgång till professionell kultur från det fria kulturlivet.

Är du yrkesverksam fri kulturaktör, eller representerar du en organisation som bedriver professionell verksamhet inom något konstområde? Bidrar verksamheten dessutom till publika möten för invånare och besökare i Västerås? Då har du eller din organisation möjlighet att lämna erbjudande och bli tilldelad kulturfrämjandemedel. Som ett första steg ansöker du om kvalificering.

Kvalificering

För att lämna erbjudande och bli tilldelad kulturfrämjandemedel behöver du som kulturaktör bli godkänd (kvalificerad) av Västerås stad. Kvalificeringen grundar sig på fem krav som är beslutade i kulturnämnden:

 1. Sanningsförsäkran
 2. Behörighet att utöva yrkesverksamhet
 3. Ekonomisk och finansiell ställning
 4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 5. Hållbarhetskrav

Grundläggande kriterier

Kvalificering är möjligt för aktörer eller organisationer med verksamhet inom kulturområdet. Religiösa och partipolitiska organisationer/verksamheter kan inte kvalificera sig. Mer information finns under rubriken Riktlinjer för kulturfrämjandemedel.

Kulturfrämjandemedel riktar sig till fria aktörer som bedriver professionell verksamhet

 • inom alla konstområden
 • som med hög konstnärlig kvalitet bidrar till mångfald och variation i kulturlivet
 • som leder till publika möten för invånare och besökare i Västerås
 • som är öppen för alla och genomförs i Västerås kommun
 • som genom att bedriva verksamhet i Västerås kommun stadigvarande bidrar till kulturlivet, dess innehåll och utveckling
 • som kompletterar nämndens egen verksamhet och på så sätt bidrar till ökad måluppfyllelse

Kulturfrämjandemedel kan komma i fråga för insatser som bidrar till

 • ett dynamiskt och mångfacetterat fritt kulturliv i Västerås
 • en stabil infrastruktur i det fria kulturlivet
 • utveckling, förnyelse och samverkan inom kulturens område
 • publika möten för invånare och besökare i Västerås
 • att uppfylla det nationella kulturpolitiska målet att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, med särskilt fokus på barn och unga
 • att uppfylla målen i Västerås stads Program för kultur, med särskilt fokus på att:
  - det ska vara lätt att delta, inspireras och engagera sig i konstnärliga och kulturella upplevelser och aktiviteter.
  - det finns tillgängliga, ändamålsenliga scener, lokaler och mötesplatser som sjuder av kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet.
  - det finns goda förutsättningar och ett stimulerande klimat för kulturaktörer att verka, bo och utvecklas i Västerås.
  - kulturaktörerna är synliga, uppmärksammade och drivande i stadens utveckling.

Organisationer och aktörer som kvalificeras ska följa svensk lagstiftning. Det innebär att lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld ska efterlevas.

Västerås stad har rätt att kontrollera inlämnade uppgifter hos berörda myndigheter, så som Skatteverket, Kronofogden och andra.

Riktlinjer för redan kvalificerad aktör
Är du redan godkänd/kvalificerad aktör för kulturfrämjandemedel och vill lämna nytt erbjudande?

Godkänd kvalificering gäller i tre år under förutsättning att:

 • Verksamheten fortsatt kan leva upp till de grundläggande kriterier och fem krav som uppnåtts vid kvalificering för kulturfrämjandemedel.
 • Senaste årets årshandlingar skickas in efter årsmöte/årsredovisning (signerat och komplett) via InterbookGo eller till kulturframjandemedel@vasteras.se senast den 30 juni 2024. Kommer dessa in för sent eller inte är kompletta måste aktören söka kvalificering på nytt inför 2025.
 • Verksamhetens inriktning inte har förändrats väsentligt under verksamhetsåret. Har det skett eller att stadgar förändrats ska nämnden genast informeras.

Så blir du kvalificerad och lämnar erbjudande

För kvalificeringen så börjar du med att registerna en ny användare i InterbookGo, välj ”Skapa ny privatkund” vid registrering.

När du är inloggad fyller du i kvalificeringsformuläret, bifogar de dokument som efterfrågas och skickar in. Du får ett meddelande via din angivna mejladress när din begäran är mottagen. Det skickas även ut ett meddelande när din begäran blivit godkänd (du är kvalificerad), avslagen eller ifall du behöver komplettera. All komplettering sker via InterbookGo.

Utförligare instruktion finns under rubriken Instruktion för kvalificering via InterbookGo.

Ansök om att bli kvalificerad och lämna erbjudande via vår e-tjänst InterbookGo. Länk till annan webbplats.

Inför 2024 det öppet för att ansöka om kvalificering 4 september till 22 september 2023. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Därefter tas inga kompletteringar emot.


REGISTRERA ANVÄNDARE

 1. Gå till Startsida - Interbook eller vasteras.ibgo.se .
 2. Klicka på "Logga in", ikonen finns högst upp till höger.
 3. Klicka på "Skapa ny privatkund", ikonen finns längst ner.
 4. Fyll i alla uppgifter som privatperson och följ instruktionen.
 5. Du får ett mejl från adressen uthyrning-bidrag@vasteras.se med en kod för verifiering. Den är giltig i 1 timme. OBS! Kan hamna i skräpposten.
 6. Logga in.
 7. Välj ”Mitt konto” och registrera ditt företag.
 8. Skicka ett mejl till kulturframjandemedel@vasteras.se och meddela att du har registrerats som ny användare. Mottaget mejl kommer att bekräftas och du kan gå vidare med din ansökan.

LETA FRAM FORMULÄR för KVALIFICERING

 1. Logga in med det användarnamn och lösenord som du valde vid själva registreringen.
 2. På STARTSIDAN, finns en list till vänster.
 3. Klicka på BIDRAGsikonen. (Grundinställningar i IBGo gör att begrepp som bidrag, ansökan mm inte kan ändras. Detta får en bortse från tills vidare).
 4. Välj bidragsår 2024 samt Bidragsarten ”Kvalificering för att ansöka om Kulturfrämjandemedel 2024”, klicka på NY BIDRAGSANSÖKAN.
 5. Sida för Skapa bidrag, välj ”Kvalificering för att ansöka om kulturfrämjandemedel 2024”, under blå ruta.
 6. Nu är du inne i formulär för Kvalificering. Inledande text innehåller viktig information.

UPPGIFTER, BILAGOR OCH SANNINGSFÖRSÄKRAN

 1. Fyll i uppgifter kring organisation och kontaktuppgifter samt övriga efterfrågade uppgifter.
 2. Bilagor som ska skickas in, bifogas nederst på sidan. När alla uppgifter är ifyllda kan ansökan antingen SPARAS för att fortsätta vid annat tillfälle, eller SKICKA IN ANSÖKAN.
 3. När ansökan är inskickad, kommer en bekräftelse på detta.
 4. Till ansökande organisations mejladress skickas även en bekräftelse på att ansökan inkommit. Avsändande mejladress är uthyrning-bidrag@vasteras.se
 5. Hantering av inkommen begäran om kvalificering tas omhand av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Frågor och begäran om komplettering sker via InterbookGo.

Bilagor eller information som kommer in på annat sätt kommer inte att beaktas.

KVALIFICERING

 1. Ansökande organisation får meddelande via uppgiven mejladress om denne har blivit godkänd eller inte nått upp till att kvalificera sig. Därefter kan organisationen gå vidare med att lämna Erbjudande för kulturfrämjandemedel. Även detta sker i InterbookGo.


När kvalificering är klar kan du som kulturaktör skicka in erbjudande för kulturfrämjandemedel, genom att registrera ett erbjudande för en aktivitet/verksamhet som du vill genomföra kommande år. Erbjudandet hanteras av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och beslut om tilldelning fattas av kulturnämnden. Innan eventuell utbetalning skrivs en försäkran rörande ditt erbjudandes innehåll och genomförande. Sammanfattningsvis är det fem steg:

 1. Kvalificering av kulturaktör
 2. Kulturaktör inkommer med erbjudande
 3. Förvaltningen bereder inkomna erbjudande i förhållande till nämndens riktlinjer
 4. Beslut om kulturfrämjandemedel
 5. Försäkran och utbetalning

Datum att hålla koll på

Kvalificering

InterbookGo är öppet för att ansöka om kvalificering för 2024 års kulturfrämjandemedel 4–22 september 2023. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Därefter tas inga kompletteringar emot.

Erbjudande

Datum för när InterbookGo är öppet för att lämna erbjudande om kulturfrämjandemedel 2024 är 3–31 oktober 2023. Senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Därefter tas inga kompletteringar emot.

Beslut om fördelning för 2024 års medel fattas i kulturnämnden i december 2023. Utbetalning sker i januari/februari 2024. Redovisning och information ska ha inkommit innan utbetalning sker.

Redovisning och information

Redovisning och information ska ske enligt förvaltningens anvisningar. Redovisning och information ska ha inkommit innan utbetalning sker.

Redovisning och information ska innehålla de uppgifter som förvaltningen efterfrågar.

Kulturaktören är skyldig att ge den information och svara på de frågor som förvaltningen ställer i samband med handläggning av erbjudandet och uppföljning av redovisningen.

Förvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som givits medel.

Förvaltningen kan med hjälp av konsult göra fördjupad uppföljning av kulturaktör som givits medel. Kulturaktören ska vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur medlen har använts och hur verksamheten har bedrivits.

Återbetalning/återkrav av outnyttjade medel: Medlen får endast användas till det kulturaktören har angett i sitt erbjudande och som man fått medel till. Medel som inte använts ska betalas tillbaka. Om kulturaktören inte genomför det som angivits i erbjudandet och som man fått medel till kan förvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar medel som betalats.

Aktören blir återbetalningsskyldig om

 • aktören lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att medel har utgivits felaktigt eller med för högt belopp
 • medlen av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och aktören borde ha insett detta
 • medlen helt eller delvis inte har använts eller om det inte använts för den aktivitet eller verksamhet som avsetts
 • aktören inte lämnar in en korrekt redovisning
 • aktören i övrigt inte följt de kvalificeringskrav och riktlinjer som gäller

Redovisning för 2023

Den som har erhållit kulturfrämjandemedel 2023 ska redovisa hur det gått och hur medlen använts, enligt undertecknad försäkran. Se gällande regler för redovisning, information och återbetalning/återkrav av outnyttjade medel.

Redovisningen ska innehålla bland annat:

 • Beskrivning av genomförda aktiviteter
 • Ekonomisk rapport med in- och utgifter
 • Statistik över publik, antal föreställningar

Redovisning av 2023 års medel ska göras i systemet InterbookGo senast den 28 februari 2024.

 • Traktor Entertainment/Gycklargruppen TRiX 650 000 kronor
 • Wakker Productions/Awake Projects 518 500 kronor
 • LajvVerkstaden 650 000 kronor
 • Vallby Sommarnöje 275 000 kronor
 • Jonas Öhrn Produktion/Jonas & Mathias 300 000 kronor
 • 4:e teatern: 1 700 000 kronor
 • A&B Message AB 150 000 kronor

Kontakta oss

Det är kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen som ansvarar för kulturfrämjandemedel.

Om du ska skicka in årshandlingar för föregående år, eller har frågor kring kulturfrämjandemedel, är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Vill du ansöka om kvalificering, lämna erbjudande eller redovisa ska du göra det via InterbookGo.

InterbookGo Länk till annan webbplats.

Kulturfrämjandemedel

kulturframjandemedel@vasteras.se

Nytt i Västerås

Det här händer i Västerås