Visa sökformulär

Kulturfrämjande medel

Kulturfrämjande medel syftar till att främja Västeråsarnas tillgång till professionell kultur från det fria kulturlivet.

Är du yrkesverksam fri kulturaktör, eller representerar du en organisation som bedriver professionell verksamhet inom något konstområde? Bidrar verksamheten dessutom till publika möten för invånare och besökare i Västerås? Då har du eller din organisation möjlighet att lämna erbjudande och bli tilldelad kulturfrämjande medel. Som ett första steg ansöker du om kvalificering.

Kvalificering

För att lämna erbjudande och bli tilldelad kulturfrämjande medel så behöver du som kulturaktör bli godkänd (kvalificerad) av Västerås stad. Kvalificeringen grundar sig på fem krav som är beslutade i kulturnämnden.

 1. Sanningsförsäkran
 2. Behörighet att utöva yrkesverksamhet
 3. Ekonomisk och finansiell ställning
 4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 5. Hållbarhetskrav

Grundläggande kriterier

Kvalificering är möjligt för aktörer eller organisationer med verksamhet inom kulturområdet. Religiösa och partipolitiska organisationer/verksamheter kan inte kvalificera sig. Mer information finns under rubriken Riktlinjer för kulturfrämjande medel.

Organisationer och aktörer som kvalificeras ska följa svensk lagstiftning. Det innebär att lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld ska efterlevas.

Västerås stad har rätt att kontrollera inlämnade uppgifter hos berörda myndigheter, så som Skatteverket, Kronofogden och andra.

Så blir du kvalificerad och lämnar erbjudande

Du kan både begära att bli kvalificerad och lämna erbjudande via vår e-tjänst InterbookGo. Länk till annan webbplats.

För kvalificeringen så börjar du med att registerna en ny användare i InterbookGo, välj ”nytt företag” vid registrering. När du är inloggad fyller du i kvalificeringsformuläret, bifogar de dokument som efterfrågas och skicka in. Du får ett meddelande via din angivna mejladress när din begäran är mottagen. Det skickas även ut ett meddelande när din begäran blivit godkänd (du är kvalificerad), avslagen eller ifall du behöver komplettera. All komplettering sker via InterbookGo. Utförligare instruktion finns under rubriken Instruktion för kvalificering via InterbookGo.

När kvalificering är klar kan du som kulturaktör skicka in erbjudande för kulturfrämjande medel, genom att registrera ett erbjudande för en aktivitet/verksamhet som du vill genomföra kommande år. Erbjudandet hanteras av Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och beslut om tilldelning fattas av kulturnämnden. Innan eventuell utbetalning skrivs en försäkran rörande ditt erbjudandes innehåll och genomförande. Sammanfattningsvis går blir fem steg allt som allt:

 1. Kvalificering av kulturaktör
 2. Kulturaktör inkommer med erbjudande
 3. Förvaltningen bereder inkomna erbjudande i förhållande till nämndens riktlinjer
 4. Beslut om kulturfrämjande medel
 5. Försäkran och utbetalning

Datum att hålla koll på

 • Kvalificering är öppet för kulturaktörer till och med den 21 november 2021.
 • Beredning av kvalificeringsansökningar sker den 22–28 november (vecka 47).
 • Kvalificerade aktörer kan lämna erbjudande från den 29 november till och med 19 december.
 • Beredning av inkomna erbjudanden sker den 20–31 december (vecka 51–52).
 • Beslut om tilldelning tas i kulturnämnden, liksom utbetalning av medlen.

Kulturfrämjande medel riktar sig till fria aktörer som bedriver professionell verksamhet

 • inom alla konstområden
 • som med hög konstnärlig kvalitet bidrar till mångfald och variation i kulturlivet
 • som leder till publika möten för invånare och besökare i Västerås
 • som är öppen för alla och genomförs i Västerås kommun
 • som genom att bedriva verksamhet i Västerås kommun stadigvarande bidrar till kulturlivet, dess innehåll och utveckling
 • som kompletterar nämndens egen verksamhet och på så sätt bidrar till ökad måluppfyllelse

Kulturfrämjande medel kan komma i fråga för insatser som bidrar till

 • ett dynamiskt och mångfacetterat fritt kulturliv i Västerås
 • en stabil infrastruktur i det fria kulturlivet
 • utveckling, förnyelse och samverkan inom kulturens område
 • publika möten för invånare och besökare i Västerås
 • att uppfylla det nationella kulturpolitiska målet att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, med särskilt fokus på barn och unga
 • att uppfylla målen i Västerås stads Program för kultur, med särskilt fokus på att:
  - det ska vara lätt att delta, inspireras och engagera sig i konstnärliga och kulturella upplevelser och aktiviteter.
  - det finns tillgängliga, ändamålsenliga scener, lokaler och mötesplatser som sjuder av kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet.
  - det finns goda förutsättningar och ett stimulerande klimat för kulturaktörer att verka, bo och utvecklas i Västerås.
  - kulturaktörerna är synliga, uppmärksammade och drivande i stadens utveckling.

REGISTRERA ANVÄNDARE

 1. Gå till Startsida - Interbook eller vasteras.ibgo.se .
 2. Välj LOGGA IN på ikonen högst upp till höger.
 3. Välj FÖRETAG på ikonen längst ner i mitten.
 4. Skapa företag- Fyll i alla uppgifter som ny Företags-användare, När alla kontaktuppgifter är ifyllda, välj att skicka in.
 5. Ett meddelande från IBGo (från adressen uthyrning-bidrag@vasteras.se) med länk för att AKTIVERA INLOGGNINGSUPPGIFTERNA.
 6. Skicka samtidigt som (5) ett mejl till kulturframjandemedel@vasteras.se och meddela att du registrerats som ny användare. Mottaget mejl kommer bekräftas och du kan gå vidare.

LETA FRAM FORMULÄR för KVALIFICERING

 1. Logga in med det användarnamn och lösenord som du valde vid själva registreringen.
 2. På STARTSIDAN, finns en list till vänster.
 3. Klicka på BIDRAGsikonen. (Grundinställningar i IBGo gör att begrepp som bidrag, ansökan mm inte kan ändras. Detta får en bortse från tills vidare).
 4. Välj bidragsår 2022 samt Bidragsarten ”Kvalificering för att ansöka om Kulturfrämjande medel 2022”, klicka på NY BIDRAGSANSÖKAN.
 5. Sida för Skapa bidrag, välj ”Kvalificering för att ansöka om Kulturfrämjande medel 2022”, under blå ruta.
 6. Nu är du inne i formulär för Kvalificering. Inledande text innehåller viktig information.

UPPGIFTER, BILAGOR OCH SANNINGSFÖRSÄKRAN

 1. Fyll i uppgifter kring organisation och kontaktuppgifter samt övriga efterfrågade uppgifter.
 2. Bilagor som ska skickas in, bifogas nederst på sidan. När alla uppgifter är ifyllda kan ansökan antingen SPARAS för att fortsätta vid annat tillfälle, eller SKICKA IN ANSÖKAN.
 3. När ansökan är inskickad, kommer en bekräftelse på detta.
 4. Till ansökande organisations mejladress skickas även en bekräftelse på att ansökan inkommit. Avsändande mejladress är uthyrning-bidrag@vasteras.se
 5. Hantering av inkommen begäran om kvalificering tas omhand av Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Frågor och begäran om komplettering sker via InterbookGo.

Bilagor eller information som kommer in på annat sätt kommer inte att beaktas.

KVALIFICERING

 1. Ansökande organisation får meddelande via uppgiven mejladress om denne har blivit godkänd eller inte nått upp till att kvalificera sig. Därefter kan organisationen gå vidare med att lämna Erbjudande för Kulturfrämjande medel. Även detta sker i InterbookGo.

Redovisning och information

Redovisning och information ska ske enligt förvaltningens anvisningar.

Redovisning och information ska innehålla de uppgifter som förvaltningen efterfrågar.

Kulturaktören är skyldig att ge den information och svara på de frågor som förvaltningen ställer i samband med handläggning av erbjudandet och uppföljning av redovisningen.

Förvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som givits medel.

Förvaltningen kan med hjälp av konsult göra fördjupad uppföljning av kulturaktör som givits medel. Kulturaktören ska vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur medlen har använts och hur verksamheten har bedrivits.

Återbetalning/återkrav av outnyttjade medel: Medlen får endast användas till det kulturaktören har angett i sitt erbjudande och som man fått medel till. Medel som inte använts ska betalas tillbaka. Om kulturaktören inte genomför det som angivits i erbjudandet och som man fått medel till kan förvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar medel som betalats.

Aktören blir återbetalningsskyldig om

 • aktören lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att medel har utgivits felaktigt eller med för högt belopp
 • medlen av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och aktören borde ha insett detta
 • medlen helt eller delvis inte har använts eller om det inte använts för den aktivitet eller verksamhet som avsetts
 • aktören inte lämnar in en korrekt redovisning
 • aktören i övrigt inte följt de kvalificeringskrav och riktlinjer som gäller

Kontakta oss

Om du har frågor kring kulturfrämjande medel så är du välkommen att kontakta oss på kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • De fick elitidrottsstipendiet för 2021

  Västerås stad delar varje år ut stipendier till elitidrottare i Västerås. Det är idrottsföreningar i Västerås som kan nominera elitidrottare till stipendiet. För att få stipendiet behöver idrottaren uppfylla ett antal kriterier. Stipendiet för 2021 delades ut i samband med Västerås stads idrottsuppv...

 • Rudbeckianska 400 år – Sveriges äldsta gymnasium firas med ett nytt konstverk

  Den 24–31 maj 2023 firar vi att Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, fyller 400 år. Jubileet anordnas av Västerås stad, tillsammans med Sällskapet Arosbröderna, Svenska kyrkan och flera andra organisationer för att uppmärksamma skolans historiska betydelse för Sverige och Västerås som...