Visa sökformulär

Vasagatan - Stora Gatan

Under veckorna 15-26 genomför vi flera underhållsarbeten i city. Det ska bli ett finare och mer tillgängligt city. Det kommer alltid att finnas en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs gatan och fram till alla entréer.

Nu kraftsamlar vi i stadskärnan!

Västerås stad och Mälarenergi ska genomföra flera projekt som medför trafikavstängningar i Västerås city. För att minimera stöket samordnar vi dessa projekt under vecka 15-26. I kartan intill kan du se var alla arbeten sker.

Det här gör Västerås stad

 • Vasagatan, etapp 2. Underhållsarbete från korsningen vid Hantverkargatan och fram till Munkgatan.
 • Byte av markvärmefördelare vid Stora Gatan/Sturegatan.
 • Byte av markvärmefördelare vid Stora Gatan/Slottsgatan.

Det här gör Mälarenergi

 • Underhåll av vatten och avlopp vid Munkgatan.
 • Underhåll av fjärrvärme vid Stora Gatan.

Har du frågor om Mälarenergis arbeten? Kontakta Kundcenter 021-39 50 00 eller post@malarenergi.se

malarenergi.se/driftinfo/ Länk till annan webbplats.

Ny beläggning

När alla arbeten är klara lägger vi ny beläggning på Stora Gatan, mellan Kopparbergsvägen och Slottsgatan, samt på Vasagatan mellan korsningen Stora Gatan och ner mot Munkgatan.

Karta över Västerås city och var alla projekten sker.

Den röda markeringen visar sträckorna som får ny beläggning. Rutorna och siffrorna visar var alla projekten sker. Projekt 1: Vasagatan, etapp 2. Projekt 2 och 3: Byte av markvärmefördelare på Stora Gatan. Projekt 4: Underhåll av vatten och avlopp. Projekt 5: Underhåll av fjärrvärme.

Om Vasagatan

Nu påbörjar vi etapp 2 på Vasagatan. Det är en fortsättning av den första etappen som genomfördes under 2019. Då var det cirka 150 meter längs Vasagatan som bland annat fick nya trottoarer, sidoområden samt nya slitlager på gatan. Området började från korsningen vid Hantverkargatan och fortsatte en bit förbi korsningen vid Smedjegatan.

I Etapp 2 ska vi bland annat förbättra trottoaren, körbanan och busshållplatsen. Vi kommer också att ersätta trasig utrustning. Arbetsområdet börjar vid platsen där vi tidigare arbetade vid Hantverkargatan och vidare ner mot Munkgatan.

Förbättringar under andra etappen

 • Vi åtgärdar sättningar, glidande underlag och avstånd mellan plattor på trottoaren.
 • Vi minskar lutningen och anpassar höjderna vid butiksentréerna.
 • Passagerna/nedsänkningarna mellan trottoar och körbana rustas upp med nya ytskikt som vid den förra etappen.
 • Sofforna får ny träyta. Varannan stensoffa får dessutom arm- och ryggstöd för bättre tillgänglighet.
 • Busshållplatsen blir tillgänglig. Den kommer också att förstärkas och förlängas.
 • Vi renoverar markvärmen mellan Stora gatan - Munkgatan för att säkra fortsatt drift.
 • Det blir bättre belysning.
 • Trasig utrustning byts ut till likadana som vid tidigare etapp (till exempel skyltar, skräpkorgar, plattor och pollare)
 • Körbanan får nya slitlager från korsningen vid Stora Gatan och ner mot Munkgatan.
Kraftsamlingsprojekt nummer 96, Vasagatan etapp 2.


Din säkerhet är viktig

Vi renoverar trottoaren i olika etapper. Vi börjar på ytorna närmast gatan, därefter närmast fasaden. För att ditt besök i city ska ske på smittsäkert sätt kommer det alltid att finns tre meter bred gångyta på trottoaren. Då är lättare att hålla avstånd till dem du möter. Detta medför att vi behöver använda gatan för att förvara byggmaterial. Det finns en skyddande avspärrning runt arbetsområdet. Den kommer att ändras under arbetets gång.

Om bytet av markvärmefördelare

Markvärmefördelarna vid Stora gatan/Sturegatan samt vid Stora Gatan/Slottsgatan måste bytas ut. De har passerat sin tekniska livslängd och det finns ökad risk för läckage. När allt är klart lägger vi nya slitlager på Stora Gatan, från Kopparbergsvägen och fram till Slottsgatan.

Det kommer alltid att finnas en gångyta som gör att du kan ta dig längs gatan och fram till alla entréer. Gångstråket under Punkthusets tak berörs inte av arbetet. 

Om Kraftsamling

Kraftsamling är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, fastighetsägare, företag, organisationer och Västerås stad för att tillsammans utveckla Västerås city.

vasterascity.com/kraftsamling/ Länk till annan webbplats.

Västerås Citysamverkans startsida Länk till annan webbplats.

Kraftsamling projekt nummer 97, som handlar om markvärme.

Preliminär tidplan

Uppdatering: Byggtiden pågår under vecka 15-28.

Nyhet om slutfasen i projektet

 • Vecka 15. Etablering på Vasagatans gångytor.
 • Vecka 16. Etablering på Vasagatans körbana. Trafiken stängs av, läs mer nedan.
 • Vecka 18-21. Bytet av markvärmefördelare på Stora Gatan/Slottsgatan. Fyra parkeringsplatser stängs av vid arbetsområdet.
 • Vecka 22. Bytet av markvärmefördelare på Stora Gatan/Sturegatan.
 • Vecka 26. Merparten av projekten, inklusive ny beläggning, blir klara.
 • Vecka 27. Trafiken går som vanligt igen.
 • Vecka 27-28. Några mindre arbeten kvarstår. På trottoaren utanför Punkt, det vill säga vid sydöstra sidan av Vasagatan, ska vi göra det sista med ytskiktet. Vi ska också byta trasig utrustning såsom papperskorgar, sittbänkar, trädgaller och stamskydd. Men inget av dessa arbeten påverkar framkomligheten i city. Trafiken går som vanligt och det är framkomligt till alla entréer.

Så här påverkas trafiken under vecka 16-26

 • Vasagatan stängs av för all fordonstrafik mellan Igor och Munkgatan.
 • Igors parkeringshus är öppet som vanligt.
 • Det kommer alltid att vara framkomligt längs trottoaren och till alla entréer.
 • Cykeltrafiken påverkas inte av avstängningen, däremot behöver du leda din cykel på trottoaren vid arbetsområdet. 
 • Stora Gatan, mellan Kopparbergsvägen och Slottsgatan, är endast öppen för leveranser. Infart sker från Kopparbergsvägen (enkelriktad trafik).
 • Gång och cykel tillåten längs Stora Gatan. Körbryggor kan förekomma. Avspärrningen ändras under arbetets gång.
 • Stora Gatan stängs av för övrig fordonstrafik, inklusive busstrafik.

Busstrafiken leds om via cityringen

Hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan, Stora Gatan och Källgatan kommer att stängas av i båda riktningar under vecka 16-26. Linje 1-6 och 21 kommer att ledas om via cityringen. Använd hållplats Västerås Central om du vill byta buss. Där väntar bussarna in varandra genom så kallad samtrafik.

Även Flexlinjen, färdtjänst och sjukresor påverkas av avstängningen. Hållplatsen vid Igor kommer inte att kunna användas. Följande hållplatser är öppna i city: Stora Torget - Flexhållplats 1501, Källgatan - Flexhållplats 1212, Fiskartorget - Flexhållplats 8701, Skrapan - Flexhållplats 1301, Konserthuset - Flexhållplats 1210 och Centralen - Flexhållplats 1209. I och med att inga fordon kan trafikera Västerås city kan det bli längre res- och väntetider. 

vl.se/vasagatan-storagatan Länk till annan webbplats.

Så här påverkas leveranser

Vasagatan är avstängd mellan Igor och Munkgatan. Leveranser måste ske via Citytunneln eller annan plats som kunden meddelar. Trafiken längs Stora Gatan, mellan Kopparbergsvägen och Slottsgatan, är enkelriktad under byggtiden. Infart sker via Kopparbergsvägen. Tänk på att utrymmet är begränsat vid arbetsområdet. Cyklar eller mindre fordon för postutlämning anvisas till lämplig plats utanför arbetsområdet.

Vi vill påminna om förbudet att framföra tung trafik (totalvikt över 3,5 ton) i city klockan 11-14 och 15-06, alla dagar, året om.

Vid leveranser via Citytunneln

Fordonet får inte får vara över 3,4 meter högt. All fordonsuppställning inne i tunneln ska ske på anvisad plats. Det betyder att du inte får stanna fordonet i körbanan för att lasta/lossa, eftersom det stoppar upp all trafik. Under tiden som Vasagatan är avstängd kommer mängden fordon i tunneln att öka och vi måste hjälpas åt för att få trafiken att flyta.

Frågor och svar

Varför sker arbetet under våren och sommaren?

I city måste vi genomföra denna typ av underhållsarbeten mellan den 15 april och 15 oktober då markvärmen är avstängd.

Varför kan ni inte genomföra arbetet dygnet runt för kortare byggtid?

Det finns många boenden och hotellgäster i city som behöver sin nattsömn. Dessutom blir det mycket dyrare att betala lön för nattarbete.

Varför stänger ni av trafiken under 11 veckor?

Vi har sett till så att dessa projekt samordnas under samma period. En gemensam avstängning innebär att flera aktörer kan dra nytta av samma avstängning. Det blir därmed kortare byggtid och mindre stök i city. När allt är klart lägger vi ny beläggning.

Varför går alla bussar via cityringen när Stora Gatan är öppen för leveranser?

Det kommer att vara trångt på Stora Gatan. Vi kommer att gräva hål i gatan när vi renoverar markvärmen. Ju fler som åker här, desto större risk för stopp i trafiken och förseningar för VL:s resenärer. Vi beklagar att du inte kan kliva av i city, men det blir trafiksäkrare så samt enklare och snabbare för dig som behöver byta buss. VL kan tajma in sina bussar på centralen om alla leds om via cityringen. 

Varför genomför ni arbetet i coronatider? Det blir ju så trångt på trottoaren?

Trottoarerna är i dåligt skick på många ställen och det finns ökad risk för läckage på markvärmen, så vi behöver renovera i år. För att ditt besök i city ska ske på smittsäkert sätt kommer det alltid att finns tre meter bred gångyta på trottoaren. I normala fall räcker det med 1,25 meters bredd, men nu blir det mer än dubbelt så brett.

Varför gjorde ni inte klart i city när ni renoverade Vasagatan under 2019?

Det var inte möjligt att genomföra allt på en gång. Bland annat skulle centrum behöva vara avstängt under lång tid och det skulle drabba näringslivet väldigt hårt. Stadens årliga budget för underhåll ska dessutom räcka till många projekt och vi har hela Västerås som arbetsområde. Vid omfattande renoveringar behöver vi ibland dela upp arbetet i olika etapper eftersom projekten kräver mycket tid, pengar och resurser. Redan nu vet vi att vi kommer att behöva renovera Etapp 3 på Vasagatan, det vill säga körbana och gångytor på sträckan mellan korsningen vid Smedjegatan och korsningen Domkyrkoesplanaden/Biskopsgatan.

När kommer ni att genomföra etapp 3 på Vasagatan?

Det är ännu inte fastställt. Under april lämnar tekniska nämnden in ett underlag, det vill säga önskemål kring hur investeringsplanen ska se ut. I oktober beslutar kommunfullmäktige om investeringsramen, det vill säga den totala summan som tekniska nämnden kan investera under 2022. Först därefter kan vi påbörja planeringsarbetet och ta fram en budget för projektet. När det är klart ska tekniska nämnden godkänna vår budget och besluta om ett genomförande. I nuläget är det därför svårt att säga om etapp 3 kan genomföras under 2022 eller inte. Det enda vi vet säkert är att projektet inte kommer att genomföras i år.

Blir ni någonsin klara?

Med delprojekten, ja. Med city, nej. Stadskärnan är en plats som funnits väldigt länge och här uppstår det ständigt nya behov av underhåll. Det gör att vi och andra aktörer som Mälarenergi måste genomföra arbeten löpande. Men genom att arbeta för bättre samordning kan vi minska påverkan på besökare och verksamheter.

Prenumerera på meddelanden om Vasagatan - Stora Gatan

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan.

Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Vasagatan - Stora Gatan.

Hantera prenumeration

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Avrådan från bad på Gäddeholm

  Vi avråder just nu från bad på Gäddeholm. Provsvar på badvattnet har visat att det för tillfället är otjänligt.

 • Avrådan från att elda

  Räddningstjänsten Mälardalen avråder dig från att elda utomhus. Avrådan gäller från och med idag den 13 juli 2021.

 • Snart öppnar trafiken på Vasagatan och Stora Gatan

  Den stora renoveringen av Vasagatan och Stora Gatan har pågått sedan markvärmen stängdes av i mitten av april. En lång tid kan tyckas, men det har varit många projekt som har samordnats under samma trafikavstängning. Och den 5 juli är det dags. Då öppnar trafiken åter.