Irsta logistikområde

Vi bygger ett nytt logistikområde vid Irsta för framtida transporter. Det blir en ny gata, Närlundagatan, på 960 meter samt en tillhörande gång- och cykelbana på en längd av 880 meter. Vi kommer också att skapa dagvattendammar som ska fördröja och rena dagvatten från området. Logistikområdet ansluter mot Tyrgatan, i närheten av Anundshögsmotet och E18. Byggprojektet beräknas vara klart före årsskiftet 2023.

Sprängningsarbeten

Till och med mitten av mars kommer vi att utföra sprängningsarbeten vid arbetsområdet som ligger öster om Tyrgatan, se karta nedan. Arbetet sker under dagtid och på vardagar. I samband med sprängningarna stoppas trafiken tillfälligt längs Tyrgatan, så tänk på att restiden kan bli något längre än vanligt. Vi beklagar detta och att arbetet kan medföra visst buller.

Preliminär tidplan 2023

  • Februari/mars: Sprängningsarbeten pågår. Trafiken längs Tyrgatan stoppas tillfälligt vid varje sprängning.
  • Februari - höst 2023: Arbete med dagvattendammar, gata, belysning samt övrig infrastruktur.
  • December 2023. Allt beräknas vara klart.

Karta över Irsta logistikområde

Karta över Irsta logistikområde. Det löper parallellt med E18, öster om Tyrgatan.

De svarta strecken visar arbetsområdet som går från Tyrgatan och längs med den nya gatan, Närlundagatan.