Nämnder och styrelser

Det finns många nämnder och styrelser
i Västerås stad.
Varje nämnd och styrelse har ansvar för olika saker.
Kommunfullmäktige bestämmer
vilka nämnder och styrelser som ska finnas.

Nämnderna och styrelserna i Västerås:

Byggnadsnämnden har ansvar för
till exempel bygglov
och att bestämma namn på nya gator.

Fastighetsnämnden har ansvar för
till exempel alla byggnader
som Västerås stad äger.

Förskolenämnden har ansvar för
till exempel förskolor.

Grundskolenämnden har ansvar för
till exempel skolor och fritidshem.

Individ- och familjenämnden har ansvar för
till exempel socialbidrag och stöd till personer.

När det är kris har krisledningsnämnden
det högsta ansvaret att bestämma.

Kulturnämnden har ansvar för
till exempel biblioteket och kulturskolan.

Miljö- och konsumentnämnden har ansvar för
till exempel miljöfrågor och konsumentvägledningen.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
har ansvar för till exempel badhus,
museer och fritidsgårdar.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
har ansvar för omsorgen om människor
med olika funktionsnedsättningar.

Revisorerna granskar att Västerås stad
sköter sin ekonomi.

Skultuna kommundelsnämnd har ansvar
för den kommunala verksamheten i Skultuna.

Tekniska nämnden har ansvar för
till exempel gator, parker och vägar.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
har ansvar för till exempel gymnasieskolor
och utbildning för vuxna.

Valberedningen har ansvar för
att föreslå vilka politiker som
ska sitta i nämnder och styrelser.

Valnämnden har ansvar för
allmänna val och EU-val.

Äldrenämnden har ansvar för
äldreomsorgen.

Överförmyndarnämnden har ansvar för att
god man, förvaltare och förmyndare
gör sina uppdrag.

De flesta nämnder har en förvaltning,
ett kontor som gör det arbete
som nämnden bestämmer.

Publicerad

Senast ändrad