Visa sökformulär

Nämnder och styrelser

Det finns många nämnder och styrelser
i Västerås stad.
Varje nämnd och styrelse har ansvar för olika saker.
Kommunfullmäktige bestämmer
vilka nämnder och styrelser som ska finnas.

Nämnderna och styrelserna i Västerås:

Byggnadsnämnden har ansvar för
till exempel bygglov
och att bestämma namn på nya gator.

Fastighetsnämnden har ansvar
för till exempel alla byggnader
som Västerås stad äger.

Förskolenämnden har ansvar för
till exempel förskolor.

Individ- och familjenämnden har ansvar för
till exempel socialbidrag och stöd till personer.

Grundskolenämnden har ansvar för
till exempel skolor och fritidshem.

Kulturnämnden har ansvar för
till exempel biblioteket och kulturskolan.

Nämnden för idrott och friluftsliv har ansvar för
till exempel badhusen och motionsspåren.

Miljö- och konsumentnämnden har ansvar för till exempel miljöfrågor och konsumentvägledningen.

Nämnden för funktionshindrade har ansvar för
omsorgen om människor med olika funktionshinder.

Skultuna kommundelsnämnd har ansvar
för den kommunala verksamheten i Skultuna.

Styrelsen för konsult och service har ansvar
för stödet till stadens olika förvaltningar,
t ex IT och personal i receptionen.

Styrelsen för proAros ansvarar för t ex
skolor och äldreboenden.

Tekniska nämnden har ansvar för
till exempel gator, parker och vägar.

Tekniska produktionsstyrelsen har ansvar för
att t ex bygga gator och parker.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
ansvarar för till exempel gymnasieskolor
och utbildning för vuxna.

Valnämnden har ansvar för allmänna val och EU-val.

Äldrenämnden ansvarar för äldreomsorgen.

Överförmyndarnämnden ansvarar för att
god man, förvaltare och förmyndare
gör sina uppdrag riktigt.

Varje nämnd har en förvaltning,
ett kontor som gör det arbete
som nämnden bestämmer.

Publicerad 2015-03-30 11.19

Senast ändrad 2017-10-05 07.00