Visa sökformulär

Information till utförare av personlig assistans

På den här sidan hittar du som är assistansanordnare information om tre olika saker. Del 1 är information om förändrad ersättning från och med 2019. Del 2 handlar om hur du gör för att skaffa en ersättare vid plötsliga oförutsedda händelser. Del 3 handlar om hur du gör ansökan för dina merkostnader för vikarie.

Del 1 - Förändrad ersättning till utförare

Från och med 1 januari 2019 ändras ersättningen till utförare av personlig assistans. Förändringen gäller ersättning för personlig assistans enligt LSS, det vill säga kommunala beslut i Västerås. Ny ersättning blir 284,81 kronor i timmen. Det motsvarar 95 procent av den statliga schablonen. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har beslutat om förändringen, som är en av flera åtgärder för att få nämndens budget i balans.

Del 2 - Om kommunens basansvar

När du som är assistansutförare på grund av särskilda skäl inte kan utföra assistansen hos den enskilde kan du kontakta kommunens utförare av basansvar för tillfällig hjälp med en vikarie.

Vad är särskilda skäl?

Särskilda skäl är tillfälliga behov som uppstår vid akuta sjukfall eller andra plötsliga oförutsedda händelser. Planerad frånvaro eller kontinuerlig underbemanning hos ordinarie assistansutförare räknas inte som särskilda skäl.

Kommunens utförare för basansvar är Humana

När du som är assistansutförare har behov av tillfällig hjälp med en vikarie kontaktar du Humana.

  • Klockan 6.00-08.00 ring 020-120 00 65
  • Klockan 8.00-17.00 ring 021-813 04 00
  • Klockan 17.00-23.00 ring 020-120 00 65
  • Klockan 23.00-6.00 ring 0771-18 10 08

Vid avbokning av vikarie debiteras assistansutförare för bokad och överenskommen tid.
Kostnad för vikarie regleras mellan assistansutföraren och Humana AB.

För mer information

Caroline Nogelius
Distriktschef på Humana
Telefon: 021-813 04 01 eller 070-164 89 04
e-post: caroline.nogelius[at]humana.se

Del 3 – Så här gör du ansökan för dina merkostnader för vikarie

Det är kommunens ansvar att ersätta assistansansanordnaren för de faktiska merkostnader som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro när en vikarie varit tillsatt.

Ombud

Det är den assistansberättigade som ansöker om insatsen. Om ansökan istället görs av ombud hos assistansanordnare måste kommunen ha en godkänd fullmakt från den assistansberättigade. Fullmakten ska avse namngiven/namngivna ombud hos assistansanordnaren.

Uppgifter som ska finnas med i ansökan

Det ska framgå när ordinarie assistent varit sjuk. Datum, klockslag och antal timmar för respektive dag ska anges. Uppgift om sjuklön för den ordinarie assistenten ska styrkas med lönespecifikation. Assistansanordnaren/den assistansberättigade måste även kunna intyga med tidrapporter att vikarie har tillsatts under den tid som ordinarie assistent varit sjukfrånvarande. Om vikarie inte varit tillsatt de timmar som ordinarie assistent varit sjuk så har heller ingen faktisk merkostnad uppstått.

Blanketter

Ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdomWord

Fullmakt från den assistansberättigade så att assistansanordnaren kan agera ombud vid ansökan.Word

Viktigt!

  • Skicka inte faktura. Ersättning kan betalas ut först efter att ansökan har kommit in till oss och blivit utredd. 
  • Fullmakten ska skickas i original till Biståndsenheten funktionsnedsättning tillsammans med den första ansökan.
  • En kopia på avtalet mellan assistansberättigade och assistansanordnare ska skickas in tillsammans med den första ansökan.
  • Ansökan, tidrapporter, kompletteringar, fullmakter och kopior på avtal ska skickas till vår postadress (se nedan). Du får inte skicka dessa med e-post, eftersom dokumenten kan innehålla sekretessbelagd information.

Postadress

Skicka ansökan och övriga handlingar till:

Västerås stad
Vård och omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten funktionsnedsättning
721 87 Västerås

För mer information

Jesper Nilsson, administratör
Biståndsenheten funktionsnedsättning
Telefon: 021-39 85 29
e-post: jesper.nilsson[at]vasteras.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?