Visa sökformulär

Risker och sårbarheter i Västerås

I ett samhälle finns det risker och sårbarheter. Är vi förberedda kan vi minska både risker och skador. Västerås stad arbetar därför med att identifiera och förebygga risker.

Några typer av risker

Värmebölja

Värmebölja är en period med ovanligt varmt väder. Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst tre dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 26 grader. Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i dessa riskgrupper:

 • Äldre personer
 • Spädbarn och små barn
 • Personer med kroniska sjukdomar
 • Personer som tar läkemedel som påverkar kroppens reglering av värme
 • Personer som är fysiskt aktiva och/eller arbetar i en ansträngande miljö

Råd vid värmebölja

Skyfall och översvämning

Kraftiga regn, snösmältning, kombinerat med övriga ogynnsamma klimatbetingade faktorer ökar risken för översvämningar i anslutning till Svartån, och i vissa fall även Mälaren. I den strandnära bebyggelse som byggdes under 2000-talet har hänsyn tagits till förväntade klimatförändringar i den fysiska planeringen. Under 1990-talet bestämdes att byggnader ska ligga i nivån + 1,5 m över Mälarens normalvattennivå i Västerås.

Det är svårt att avgöra var risken för lokala översvämningar till följd av skyfall är störst. Det beror på att nederbörden, sällan är jämnt fördelad över ett område. Häftiga skyfall och långvarig nederbörd kan få konsekvenser för låglänta områden inom staden.

Översvämningshoten för Mälaren på MSBs översvämningsportallänk till annan webbplats

Översvämningshoten för Svartån på MSBs översvämningsportallänk till annan webbplats

Farligt gods

Begreppet farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsakar skador på människor, djur, egendom och miljö. I Västerås stads risk- och sårbarhetsanalys finns primära och sekundära transportleder genom Västerås för att farligt gods ska kunna transporteras på det enklaste och säkraste sättet på väg, vatten och via järnväg.

Anläggningar med farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar kan verksamheten vara farlig och en eventuell olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar kan klassas som farlig verksamhet av länsstyrelsen och kommunen. I Västerås finns det flera anläggningar som är klassade som farlig verksamhet.

 • Mälarenergi AB, Västerås Kraftvärmeverk, Sevesoanläggning, högre kravnivå
 • OKQ8, Sevesoanläggning, högre kravnivå
 • Biogasanläggning Vafab Miljö, Gryta, Sevesoanläggning, lägre kravnivå
 • Bergtäkter, Sevesoanläggning, lägre kravnivå
 • Svensk Oljeåtervinning AB, Sevesoanläggning, lägre kravnivå
 • Bodycote Värmebehandling AB
 • Gasolomlastningsstationen Preem
 • Svensk Växtkraft AB vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå
 • Westinghouse, Norra Finnslätten
 • Mälarhamnar
 • Rangerbangården
 • Västerås flygplats Hässlö
 • Johannisbergs flygplats
 • ABB Arena syd

Viktig information – om möjliga risker vid anläggningar i din närhetPDF

Särskilt farlig verksamhet

Anläggningar som klassas som särskilt farlig verksamhet kallas för Sevesoverksamheter. Det är länsstyrelsen i samråd med kommunen som bestämmer vilka anläggningar det är. Det finns två kravnivåer, en högre kravnivå och en lägre kravnivå. Kravnivån är beroende på gränsmängder för respektive ämne.

Sevesolagstiftningen berör alla verksamheter som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt. Sevesodirektivet omfattar åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av bland annat allvarliga kemikalieolyckor.

Sevesolagstiftningenlänk till annan webbplats

Bild på Mälarenergis anläggning, Kraftvärmeverket i Västerås

Foto: Lasse Fredriksson

Mälarenergi AB, Västerås kraftvärmeverk

Västerås kraftvärmeverk ligger i Djuphamnen, Sjöhagsvägen 23 i Västerås. På kraftvärmeverket produceras el och fjärrvärme. De har Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Mälarenergi AB omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Tillsyn, så kallad Sevesoinspektion, utförs av Länsstyrelsen i Västmanland. För mer information om senaste tillsynsbesöket, kontakta Mälarenergi på tfn 021-39 50 00 (vxl) och be att få tala med arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig eller HMS-koordinator.

Mälarenergilänk till annan webbplats

OKQ8:s oljedepå

I oljehamnen finns OK Q8:s oljedepå som hanterar brandfarlig vara. Med hantering menas inlastning, förvaring och utlastning av produkter. OKQ8:s oljedepå omfattas av Sevesolagens högre kravnivå.

Vid oljedepån finns bensin, etanol, E85 – mycket brandfarligt, giftigt och miljöfarligt, diesel, eldningsolja – brandfarligt, giftigt och miljöfarligt samt biobränslen – brandfarligt, giftigt och miljöfarligt.

OKQ8länk till annan webbplats

Västerås oljehamn

Hamnen ägs av Västerås stad och marken arrenderas ut till oljebolag. Mälarhamnar AB har det övergripande samordningsansvaret inom hamnen. I oljehamnen finns ett antal företag som hanterar brandfarliga varor, bland annat Svensk oljeåtervinning AB. Med hantering menas inlastning, förvaring och utlastning av produkter.

Mälarhamnar ABlänk till annan webbplats

Svensk Oljeåtervinning AB

Svensk Oljeåtervinning tar emot och behandlar spilloljor på Cisterngatan i Energihamnens område (tidigare Oljehamnen) i Västerås. Oljan lagras i olika cisterner.

Bolaget har utfört en riskbedömning och vidtar kontinuerligt åtgärder för att höja säkerheten på anläggningen. Utöver det har bolaget en beredskapsplan och genomför beredskapsövningar. Platschefen ansvarar för företagets säkerhetsarbete. 

På anläggningen finns brandsläckningsutrustning, för att personal ska kunna släcka en eventuell mindre brand så fort som möjligt. För att hindra utsläpp av miljöfarliga ämnen till Mälaren finns oljeavskiljare i avloppssystemet och sjöläns vid utsläppspunkt för dagvatten.

Tillsyn av anläggningen utförs kontinuerligt av Länsstyrelsen i Västmanlands län, enligt Sevesolagen. För information om när den senaste tillsynen utfördes, kontakta anläggningens platschef på 021-12 40 10, eller post[a]svenskoljeater.se.

Svensk Oljeåtervinninglänk till annan webbplats

VafabMiljö

VafabMiljös gasverksamhet vid Gryta (Returvägen 20 i Västerås) består av tillverkning, uppgradering och leverans av biogas. Biogasen används till största delen som bränsle till Västmanlands lokaltrafik, bussar och renhållningsfordon. VafabMiljö levererar även gas till ett antal publika tankställen för biogas i länet. Anläggningen omfattas av Sevesolagens lägre kravnivå.

Tillsyn, så kallad Sevesoinspektion, utförs av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Protokoll från den senaste inspektionen finns på VafabMiljös webbplats.

VafabMiljö ABlänk till annan webbplats

Bergtäkter

Bergtäkter i Västerås räknas som Sevesoanläggningar, lägre kravnivå. Vid bergtäkten i Froby 2:6 och Vändle, inom fastigheterna Dingtuna-Vändle 7:1, 7:3 och 8:1 i Västerås kommun samt Åskebro 4:7 i Hallstahammars kommun, bedriver Swerock verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av bergmaterial.

Risker med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer vid sprängning i täkten. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge hud- och lungskador vid kontakt eller förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det finns ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från Swerock. Om händelsen bedöms vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVTtext.

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) utförs av Länsstyrelsen.

Westinghouse

Westinghouse Electric Sweden AB, Bränslefabriken, Bränslegatan 1, Norra Finnslätten

Industriverksamhet med inriktning på tillverkning av kärnbränsle samt tillhörande processer. Farliga ämnen som hanteras vid verksamheten är:
Ammoniak, som bland annat kan orsaka allvarliga frätskador.
Fluorvätesyra, som kan vara dödligt vid förtäring.
Salpetersyra, som bland annat kan vara giftigt vid inandning.
Metanol, som bland annat kan orsaka organskador.
Datum för senaste tillsynsbesök var 2020-11-20. Mer information om tillsyn av verksamheten kan fås via Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Mer information om Westinghouse finns att få via telefonnummer 021-347380 och www.westinghousenuclear.comlänk till annan webbplats

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från Westinghouse. Om händelsen bedöms vara så allvarlig att människor i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT text. I området kring Westinghouse finns också ett utomhusvarningssystem som kan aktiveras.

AA logistik

AA Logistik, Alfr. Andersson Logistik AB, Terminalvägen 86 72136 Västerås

I Finnslättens industriområde, Kretskortsvägen 5 i Västerås, ligger godsmottagningen för logistikföre-taget AA Logistik som bland annat transporterar, lagrar och packar industrigods. Under 2020 har AA Logistik utökat sin verksamhet till att hantera ett antal kemikalier och omfattas därför av Seveso-lagstiftningens lägre kravnivå.

Kemikalierna och dess risker
Sex hanterade ämnen klassas som farliga enligt Sevesolagstiftningen. Fem av dessa klassas som farliga för vattenmiljö och en som akut inhalationstoxiskt. Det vill säga fem utgör en fara om de sprids till vatten och en kan vid en olycka påverka andningen för dem som kommer i kontakt med det. Alla ämnena hanteras i pulver- eller kristallform och hanteras och förvaras endast i emballage som är godkänd för den typen av hantering. Ämnen processas inte på något sätt inom anläggningen – de tas emot, förvaras och skickas vidare i obrutna emballage.

Åtgärder och ytterligare information
AA Logistik arbetar förebyggande för att hanteringen av ämnena ska ske så säkert som möjligt. En rad åtgärder har implementerats både inom organisationen för hur ämnena ska hanteras och som berör utformningen av anläggningen. All personal är informerade om ämnenas egenskaper och riskerna kopplade till hanteringen. Ytterligare skyddsåtgärder sker vid momenten där ämnena förflyttas.
Vid en eventuell olycka avgränsas området och saneras. Utrustning för sanering och brandsläckning finns tillgängliga på platsen. Om läckage skulle ske i närheten av golvbrunn eller dränering finns av-sedda lock för att förhindra att kemikalierna sprids till vatten.

Om en olycka skulle inträffa eller det finns risk för att den kommer inträffa larmas SOS Alarm som kontaktar de aktörer som behövs till platsen, till exempel Mälardalens Brand- & Räddningsförbund. Larmlista finns för de verksamheter i närområdet som behöver informeras och larmas vid en olycka. Om räddningsledare skulle bedöma att risk finns för påverkan på allmänheten kommer ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) gå ut. Vid ett VMA ska du gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på Sveriges Radio P4.

Tillsyn och kontaktuppgifter
Anläggningen har blivit Sevesoverksamhet under 2020 och Länsstyrelsen Västmanland genomförde sin första tillsyn i slutet av 2020. För mer information om tillsyn eller tillsynsplan för verksamheten, kontakta Länsstyrelsen på vastmanland@lansstyrelsen.se eller 010–224 90 00.

Mer information finns även på verksamhetens hemsida http://www.aalogistik.se eller från anläggningens säkerhetsrådgivare på 021-34 91 05 eller via mail Stefan.thorsen@aalogistik.se

 

Övriga anläggningar med farlig verksamhet

Farlig verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. Ägaren eller verksamhetsutövaren av en farlig verksamhet behöver ha en beredskap som kompletterar stadens beredskap för räddningsinsatser. De kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Syftet är att kommunen ska kunna utföra effektiva räddningsinsatser om det sker en olycka.

Gasolomlastningsstationen Preem

På gasolomlastningsstationen förekommer stora mängder gasol.

Svensk Växtkraft AB vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå

Vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå i Västerås finns en större naturgas-/biogasanläggning.

Mälarhamnar

Inom djuphamnsområdet lagras och distribueras diverse olika kemikalier i varierande mängd.

Rangerbangården

Ett stort antal tankvagnar med kondenserade brandfarliga och giftiga gaser samt andra giftiga kemikalier hanteras dagligen vid rangerbangården.

Västerås flygplats Hässlö

Flygplatsen betraktas som farlig verksamhet med tanke på de allvarliga konsekvenserna på liv, vattenverk och vattentäkt som en eventuell olycka på eller i omedelbar närhet till flygplatsen kan medföra.

Bodycote Värmebehandling AB

Bodycotes verksamhet i Västerås utför värmebehandling av i huvudsak stål. Här används olika giftiga och brandfarliga processgaser såsom metanol, gasol, ammoniak, kvävgas och koldioxid.

Johannisbergs flygplats

ABB Arena syd

Vad ska jag göra om en olycka inträffar?

Om du hamnar i rök- eller gasmoln – tänk på vindriktningen. Sök dig bort från olyckan. Gå tvärs vindriktningen, varken mot eller med vinden. Rök och gas kan ha en starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

Hur får jag information?

Inträffar en olycka på den aktuella anläggningen finns rutiner för hur myndigheter larmas. Räddningsinsats leds av räddningsledare från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Om det sker olyckor och allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara använder myndigheterna viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ett varningssystem. Det finns två typer av VMA: en ljudsignal som sänds ut utomhus och ett informationsmeddelande i radio och tv.

VMA – viktigt meddelande till allmänheten

Det här händer i Västerås

 • Seniorguiderna på Stadsbiblioteket

  Den 1 – 3 oktober kl. 9.00-12.00 finns Västerås stads seniorguider på plats på Stadsbiblioteket i Västerås (fackbiblioteket nedre plan) för att uppmärksamma kampanjen Balansera mera, och ge tips och r...

 • Kan man bli utbränd av självkritik?

  Anhörigstöd i Västerås stad bjuder in till en föreläsning av Agneta Lagercrantz - journalist och författare till boken "Självmedkänsla".

Nytt i Västerås

 • Nu kan du söka plats på kollo

  Nu är ansökan öppen för Västerås stads sommarkollon. Fram till den 2 mars är det möjligt att söka plats för barn i årskurs 1–6. Vi anpassar verksamheten efter eventuella restriktioner med anledning av coronapandemin.

 • Västerås stad utvecklar kollektivtrafiken

  Dagens tre servicelinjer slås ihop till en linje som får fler turer, flexlinjen får fler turer, Gäddeholm får en busslinje och en direktbuss ska köra mellan centralstationen och Öster Mälarstrand. Det beslutade en enig teknisk nämnd idag. Ändringarna börjar gälla vid tidtabellskiftet den 12 decembe...

Hjälpte informationen på denna sida dig?