Visa sökformulär

Ombudsman och äldrekommission

Om du har funderingar, synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning så kan du vända dig till Västerås stads ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning. Du kan även ge förslag på verksamhetsutvecklande åtgärder till äldrekommissionen.

Ombudsmanen

Västerås stad har en ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ombudsmannens uppdrag är att, tillsammans med äldrekommissionen och Mälardalens högskola, bevaka äldrefrågor och arbeta med utveckling och förbättring på äldreområdet.

Ombudsmannen är en ingång för västeråsarna att lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad. Du kan även lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Rollen som tjänsteman ger ombudsmannen befogenhet att hantera individ- och sekretessuppgifter. Därför kan ombudsmannen ta hand om klagomål som handlar om enskilda personers vård- och omsorgsinsatser. Ombudsmannen ser sedan till att klagomålen dokumenteras, diarieförs och går till berörd utförare för att användas för verksamhetsutveckling. Ombudsmannen följer på olika sätt, och vid olika tillfällen under året, upp hur de lämnade klagomålen använts för kvalitetsutveckling hos utföraren.

I ombudsmannens uppgifter ingår att

 • Ta in uppgifter tre gånger/år från alla utförare/leverantörer gälllande synpunkter, klagomål och hanteringen enligt lex SarahGer stöd till politiker i berörda nämnder i komplexa individärendenUtvecklar metoder för uppföljning och för att hämta in uppgifter
 • Göra uppföljningar av verksamheterna tillsammans med beställarna
 • Samanställa, analysera och redovisa de inhämtade uppgifterna om synpunkter, klagomål och lex Sarah-hanteringen på aggregerad (sammantagen) nivå till nämnd

Ombudsmannen för äldre och personer med funktionsnedsättning har egentligen två separata titlar, Äldreombudsmannen samt Ombudsman för personer med funktionsnedsättning

Äldrekommissionen

Äldrekommissionens uppdrag är att säkra kvaliteten inom äldreomsorgen i Västerås. Kommissionen ska rikta ljuset mot områden inom äldreomsorgen som är i behov av utveckling och ska, i samverkan med Västerås stads ombudsman och Mälardalens högskola (MDH), lämna förslag till verksamhetsförbättringar.

Kommissionen består av sju personer som alla har starka kopplingar till äldreområdet. Kopplingen kan vara genom tidigare lång yrkeserfarenhet eller som företrädare för föreningar som exempelvis Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Demensförbundet eller Anhörigvårdarna.

Kommissionen är fristående från den kommunala organisationen och har inget uppdrag att hantera personärenden. Samtliga medlemmar i kommissionen arbetar helt ideellt och utan ersättning.

I äldrekommissionen ingår

 • Birgitta Hedén (ordförande)
 • Bengt G. Andersson (ledamot)
 • Lars Björklund (ledamot)
 • Sven-Erik Henriksson (ledamot)
 • Tord Lindström (ledamot)
 • Krister Molin (ledamot)
 • Berith Stenwall (ledamot)

Till äldrekommissionen kan du vända dig om vill

 • Framföra förslag till förbättringsåtgärder.
 • Lämna synpunkter på insatser för äldre. Om det gäller enskilda personers insatser så lämnar äldrekommissionen över dina synpunkter till ombudsmannen som i sin tjänstemannaroll kan hantera personuppgifter. Synpunkter kan lämnas annonymt.

Äldrekommissionen kommer snart få egen mejl och telefonadress.


Kontakta oss

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

 • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
 • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?