Visa sökformulär

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en person som av olika anledningar inte klarar det själv.

Om verksamheten

​God man och förvaltare

En god man eller förvaltare är en person som är utsedd för att hjälpa någon annan att sköta dennes ekonomiska eller juridiska ärenden. Förutsättningar för att få hjälp av en god man eller förvaltare är angivna i lag. För att ett godmanskap ska kunna anordnas krävs att den hjälpbehövande på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Godmanskap är i vissa fall inte en tillräcklig hjälp för att tillgodose någons hjälpbehov. En person kan istället behöva en förvaltare som helt tar över ansvaret för dennes ekonomi. Förvaltarskapet innebär att den hjälpbehövande helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Till skillnad från godmanskap som är en frivillig hjälpåtgärd är förvaltarskapet en tvångsåtgärd som kan anordnas mot någons vilja. De i lagen angivna förutsättningarna för anordnande av förvaltarskap är i grunden desamma som för godmanskap. Utöver detta ska den hjälpbehövande även vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

Det finns även andra situationer där någon kan behöva en god man för att bevaka dennes intressen och rättigheter. Det ankommer exempelvis på överförmyndaren att förordna god man till underåriga om barn och förälder är delägare i samma dödsbo. Överförmyndaren kan även förordna en god man för att bevaka bortavarandes rätt i dödsbo.

God man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen träder in som ställföreträdare i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Detta innebär att den gode mannen har rätt att företräda barnet i samtliga angelägenheter av ekonomisk och personlig karaktär. Godmanskapet är en tillfällig lösning i väntan på att barnet får sin asylansökan utredd.

Förmyndare till barn under 18 år

Personer under 18 år ska ha en förmyndare som ska bevaka deras rättigheter och bestämma hur deras tillgångar ska användas. I normalfallet är det föräldrar eller vårdnadshavare som är förmyndare, men i särskilda fall kan en annan förmyndare utses. Det kan till exempel ske om föräldrarna missköter sitt barns ekonomi eller om föräldrarna avlider innan barnet blivit myndigt.

Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarens tillsyn om de är förmyndare. Om barnet ska företa vissa rättshandlingar krävs att överförmyndarens samtycke inhämtas. Detta gäller exempelvis om den underårige ska driva rörelse, köpa fastighet och låna ut pengar.

Du kan läsa mer om de här olika typerna av stöd och anmäla intresse för att bli god man eller förvaltare på Överförmyndarförvaltningens webbplats.

Bild: Hus på Lillåudden och segelbåt på Mälaren.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utföra tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarnämnden i Västerås stad är en kommunal myndighet. Nämnden kan ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Överförmyndarnämnden kontrollerar förvaltningen

Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrar ska redovisa hur de förvaltar barnets tillgångar. Nämnden kan även ingripa och spärra barnets samtliga tillgångar om föräldrarna eller förmyndarna inte förvaltar dessa på ett bra sätt. Överförmyndarnämnden i Västerås stad står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndare och överförmyndarnämnder i sitt län. Länsstyrelsen kan  granska en överförmyndare utifrån de upplysningar som kommer från allmänheten till exempel genom en anmälan eller en tidningsartikel. Syftet med Länsstyrelsens tillsyn är att upptäcka, påtala och se till att överförmyndare åtgärdar de brister som finns i verksamheten för att undvika att de drabbar de enskilda personer, som samhället har åtagit sig att skydda. Om det visar sig att en överförmyndare, en ledamot i överförmyndarnämnd eller en ersättare är olämplig för sitt uppdrag kan personen fråntas sitt uppdrag av tingsrätten efter anmälan av länsstyrelsen.