Visa sökformulär

Rapport från förskoleenkäter 2022

I årets förskoleenkät är både barn och vårdnadshavare generellt nöjda med verksamheten i förskolan. Vårdnadshavarna är mest nöjda med förskolornas bemötande av barnen, och minst nöjda med löpande information om barnets tillvaro.

Resultat från förskoleenkäter

Västerås stad skickar enkäter till alla vårdnadshavare i förskolan samt till de barn i förskolan som är 4-5 år.

Resultat förskoleenkäter 2022 Excel, 1.4 MB.

Flicka tittar genom förstoringsglas

Vårdnadshavare mindre nöjda med information

Året började med den mest ansträngda perioden bemanningsmässigt som förskoleverksamheten gått igenom sedan pandemin började. Det kan ha påverkat resultaten i förskoleenkäten, som genomfördes under denna period, eftersom personer som svarar på enkäter tenderar att utgå från nuet. Speciellt när det gäller frågan om vårdnadshavare som är mycket positiva gällande "Jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan" där man kan se en nedgång i resultat mot föregående år. Däremot är svarsfrekvensen betydligt högre, vilket gör att resultatet sannolikt är mer tillförlitligt. Det är ingen större skillnad i svaren beroende på kön. Rektorerna uppger att resultaten inte överensstämmer med den feedback som de får i möten med vårdnadshavare. De aktiviteter som förskolor har för att samverka med hemmen (föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal, dagliga möten vid lämning och hämtning) har försvårats på grund av restriktioner som begränsade fysiska möten och i viss mån vårdnadshavarnas möjlighet att komma in i förskolans lokaler. Kanaler som Vklass, instagramkonton och facebookgrupper har inte kunnat kompensera för de uteblivna relationsskapande möten som är grunden för en god kommunikation. Den höga frånvaron av ordinarie personal under pandemin har även påverkat kontinuitet i dialogen mellan förskola och hem.

Fler barn upplever att de blir lyssnade på

Det är fler barn som är mycket positiva gällande "Vuxna lyssnar på mig på förskolan", vilket kan bero på det medvetna arbetet för att öka barns delaktighet och inflytande som pågår i förskolorna. Det är ingen skillnad i svaren beroende på kön. Även bland barnen är svarsfrekvensen högre vilket gör att ökningen är trovärdig. Bland de aktiviteter som har bidragit till resultatet finns Skolverkets satsning "specialpedagogik för lärande", ICDP (vägledande samspel), implementering av barnkonventionen och språkutvecklande arbetssätt.

För barn är det lek i sig som är viktigt

Barnen upplever även att förskolan är rolig och att de har någon att leka med. Förskolornas arbete för att främja Barnkonventionens artikel 31 (Barns rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet) har bidragit till det resultatet. "För barn är det lek i sig som är viktigt" (Skolverket, Lpfö 18, s. 5). Pedagogerna skapar utrymme för barninitierad lek med stöttande lärmiljöer och organiserad lek där barnen får experimentera olika uttryckssätt via skapande, dans och sång.

Vårdnadshavares upplevelse av lärande på förskolan

Vi kan se en nedgång i resultat mot föregående år angående vårdnadshavare som är mycket positiva gällande "Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan", men däremot är svarsfrekvensen betydligt högre vilket gör att resultatet sannolikt är mer tillförlitligt. Det är ingen större skillnad i svaren beroende på kön. Rektorerna uppger att resultaten inte överensstämmer med den feedback som de får i möten med vårdnadshavare. De aktiviteter som förskolor har för att samverka med hemmen (föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal, dagliga möten vid lämning och hämtning) har försvårats på grund av restriktioner som begränsade fysiska möten och i viss mån vårdnadshavarnas möjlighet att komma in i förskolans lokaler. Kanaler som Vklass, instagramkonton och facebookgrupper har inte kunnat kompensera för de uteblivna relationsskapande möten som är grunden för en god kommunikation.

Fler barn upplever lärande på förskolan

Det är fler barn som är mycket positiva gällande "Jag lär mig saker på förskolan" och det är ingen skillnad mellan könen. De insatser som utvecklaren för språkutvecklande arbetssätt har genomfört utmärker sig som de insatser som har gett störst effekt på kortast tid. Rektorerna beskriver att det pågår ett samlärande mellan barn och pedagoger kring lärandebegreppen och ett behov av att fördjupa barnens metakognitiva förmåga.

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och vårdnadshavare tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. Ibland ersätts enkäterna med motsvarande från Skolinspektionen.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och vårdnadshavare värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyrgradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till vårdnadshavarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Publicerad

Senast ändrad