Rudbeckianska 400 år – Sveriges äldsta gymnasium firas med ett nytt konstverk

Den 24–31 maj 2023 firar vi att Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, fyller 400 år. Jubileet anordnas av Västerås stad, tillsammans med Sällskapet Arosbröderna, Svenska kyrkan och flera andra organisationer för att uppmärksamma skolans historiska betydelse för Sverige och Västerås som kunskapsstad. Som ett första steg inför jubileumsveckan har kulturnämnden idag tagit beslut om genomförandet av ett nytt konstverk.

Beslutet om firandet av jubileet togs av kommunstyrelsen 2018. Ett av huvudprojekten i firandet är en ny konstnärlig gestaltning särskilt utformad för en plats vid Rudbeckianska gymnasiet, Stadsbiblioteket och Västerås domkyrka. En konstnär har fått i uppdrag att presentera en skiss av det nya konstverket. Idag har kulturnämnden tagit beslut om genomförande av skissförslaget Lekplatsen av Ann-Sofi Sidén, som är en av Sveriges mest betydande konstnärer.


AS SIDÉN-Skiss-Lekplatsen-Vy mot Biskopsgatan copy_webb

Illustration från skissförslag Lekplatsen av Ann-Sofi Sidén. Illustrationen är ett fotomontage. Fotografi av konstverket publiceras när det står klart vid invigningen 2023. Illustration: Fahlander arkitekter. Bildupphovsrätt: Ann-Sofi Sidén

Med skissförslaget knyter Sidén på ett starkt och tydligt sätt an till jubileets syfte – att lyfta idén om allas rätt till utbildning och utbildningens betydelse för att bygga välfärd. I skissförslaget Lekplatsen möter betraktaren två unga kvinnor på styltor som sträcker sig mot varandra över den stenmur som redan finns på platsen. Deras händer möts i en hälsning, en lek eller för att nå gemensam balans. Skulpturen kommer att få ett verklighetstroget, samtida uttryck och gjuts i aluminium. I skissen binder konstnären på ett skickligt sätt samman skulpturen, muren och markytan genom att använda ett rött marktegel som kommer att sträcka sig runt den befintliga muren och ut över den gång- och cykelväg som leder till Rudbeckianska gymnasiet.

”Sveriges första gymnasium har såklart haft stor inverkan på formandet av Västerås som stad. Utbildning är en stolt tradition som vi bär med oss genom århundraden. Rudbeckianska har format generationer av västeråselever. En gymnasieexamen är den viktigaste nyckeln till ett framtida arbete och egen försörjning. Jag vill gratulera konstnären Ann-Sofi Sidén som nu får uppdraget att ta fram konstverket enligt skissförslaget och ser fram emot att så småningom få se det färdiga verket i samband med Rudbeckianskas 400-årsjubileum”, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

Skissen har förordats till kulturnämnden av en konstsakkunnig urvalsgrupp med motiveringen:
”Stimulerad av platsens historiska kontext och genom att lyfta nyfikenhetens roll för studier och inlärning framhäver förslaget lekens symboliska verkan och betydelse för unga människor vid sidan av akademisk inlärning. Ann-Sofi Sidéns Lekplatsen sträcker sig både bakåt och framåt i tiden och väcker tankar om hur utbildning och människosyn förändrats och utvecklats under 400 år.”

Markus Lindgren (MP), ordförande i kulturnämnden, säger ”Rudbeckianska gymnasiet är på många sätt hjärtat i Västerås rika historia som kultur- och bildningsstad. Jag är glad att vi nu får ett konstverk på plats som verkligen fångar skolans roll i staden, där eleverna håller skolan evigt ung trots att vi nu högtidlighåller dess 400-årsdag.”

Initiativet till konstprojektet har tagits av Sällskapet Arosbröderna, Sveriges äldsta skolförening som grundades 1902 av tidigare elever vid Läroverket i Västerås, idag Rudbeckianska gymnasiet. Vid 300-årsjubileet 1923 uppfördes bronsskulpturen Johannes Rudbeckius av konstnären Carl Milles, även då i samverkan med Sällskapet Arosbröderna. Skulpturen står placerad på domkyrkoplan.

Om Ann-Sofi Sidén

Ann-Sofi Sidén (f. 1962) är en av Sveriges mest tongivande konstnärer som har rönt framgångar både i Sverige och internationellt. Hon har arbetat i mängd olika uttryck som performance, installation- och videokonst. Hon har gjort fler platsspecifika uppdrag som Puzzle (2008) för Campus Gärdet i Stockholm, Fideicommissum (2006) för Wanås slottspark och Ekebergsparken skulpturpark i Oslo samt Same Unknown (2011) för Kumla Bostäder. I Västerås konstmuseums samling finns Ann-Sofi Sidéns stilbildande videoinstallation Good Morning America (1994). Ann-Sofi Sidén gästade konstmuseet 2015 i egenskap av professor på Kungl. Konsthögskolan då hennes studentgrupp skapade konstnärliga tolkningar av konstmuseets samling i utställningen Visitation.

Om jubileet

Den 24–31 maj 2023 firas att Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, fyller 400 år. Jubileet anordnas av Västerås stad, Rudbeckianska gymnasiet, Arosbröderna och Svenska kyrkan för att uppmärksamma skolans historiska betydelse för Sverige och Västerås som kunskapsstad. Rudbeckianska gymnasiets grundande 1623 var en startpunkt för idén om allas rätt till utbildning, som bidragit till utvecklingen av Sverige till industrination och vidare till dagens kunskapssamhälle – och det fortsätter in i framtiden! Idag är Västerås platsen för världsledande innovationer inom energi- och miljöteknik, och platsen för Sveriges nästa tekniska universitet. Mer information om jubileet kommer att presenteras när det närmar sig.

Frågor och svar

Installation på platsen sker under våren 2023.

Skulpturen kommer att bli placerad nära en befintlig mur på platsen och det blir gott om utrymme för människor att komma nära skulpturen utan att den är påverkar framkomligheten. Gång- och cykelvägens framkomlighet påverkas ej av skulpturen samt blir den nya markbeläggningen som ingår i gestaltningen en del av Västerås stads planerade förbättringsarbete i området.

Jubileumsfirandet sker som ett eget projekt inom Västerås stad, projektet har en egen budget som det konstnärliga gestaltningsuppdraget är en del av. Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 1,9 miljoner kronor. I genomförandebudget ingår bland annat materialkostnad, produktion och installation av skulpturen, transporter och konstnärens arvode.

I Västerås stads handlingsplan för offentlig konst från 2018 står det bland annat så här: "Bestämmelserna i LOU (lagen om offentlig upphandling) gällande konst ska följas. I denna finns tydliga regler som gäller all kommunal upphandling, även av konstverk för offentlig miljö. Regelverket säger att det ska finnas ett tydligt program för uppdraget, att det ska finnas en större grupp konstnärer att välja bland och att de som gör urvalet av konstnärerna ska vara sakkunniga, d v s konstkunniga. Vid inköp av verk, för placering i offentlig miljö, tas alltid det slutgiltiga beslutet om vilket verk som ska köpas in av kulturnämnden."

Ibland innebär det att Västerås stad utlyser en projekttävling, där konstnärer kan anmäla sitt intresse att delta. En konstsakkunnig jury avgör sedan vem som vinner tävlingen. Beslut om genomförande tas av kulturnämnden. Ett exempel på en pågående projekttävling är det konstnärliga gestaltningsuppdraget för parkeringshuset Oxen i Oxbacken centrum.

Ibland görs en direktupphandling, genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering med stöd av 6 kap. 14 § LOU. Utifrån ett brett underlag av konstnärer, väljer då en konstsakkunnig urvalsgrupp ut en konstnär för det aktuella uppdraget. Beslut om genomförande tas av kulturnämnden. Ett exempel är urvalsprocessen som gjorde att Ann-Sofi Sidén tilldelades uppdraget för Rudbeckianska gymnasiets 400-årsjubileum. Läs mer under frågan "Vem har beslutat om konstverket och valt konstnären?"

Projekttävlingen för parkeringshuset Oxen

Västerås stads handlingsplan för offentlig konst Pdf, 196.6 kB.

Kulturnämnden har beslutat om genomförande av Ann-Sofi Sidéns skissförslag Lekplatsen. Förordande till beslut är berett av projektets urvalsgrupp. Samtliga personer i urvalsgruppen har gestaltningskompetens, flertalet av dem är konstsakkunniga. Gruppen består av tre tjänstepersoner från Västerås stad (konstsakkunniga och landskapsarkitekt) samt tre namnkunniga externa urvalsexperter: Ann Magnusson, AM Public, en av Sveriges mest erfarna konsulter inom offentlig konst, David Svensson, konstnär, som genomfört ett 30-tal gestaltningsuppdrag, varav ett i Västerås Light Stream (2020, beställare Mimer) och Maaretta Jaukkuri, curator baserad i Helsingfors, är curator för Hanaholmen Art Park, Helsingfors, har tidigare bland annat varit curator för Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen och Chief Curator på KIASMA i Helsingfors.

Förordande är även berett i den interna projektgruppen för konstprojektet. Den interna projektgruppen är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp inom Västerås stad som har bedömt skissens funktionsaspekter till exempel förslag till material och teknik.

Publicerad

Senast ändrad