Vi gräver provgropar på Stora Torget

Tekniska nämnden har godkänt att vi kan genomföra den första delen av en förundersökning gällande arkeologi på Stora Torget. Arbetet med provgroparna börjar 4 oktober och beräknas vara klart i slutet av november.

Var börjar kulturlagren?

Syftet med förundersökningen är att ge en översiktlig bild av på vilket djup kulturlagren börjar. Undersökningen är ett första steg för att skapa ett kunskapsunderlag för Länsstyrelsen och Västerås stad. Detta för att klargöra om det är möjligt att genomföra omdaningen av Stora Torget enligt plan.

Tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell (MP) säger:
Det är viktigt att vi tar det här första steget för att kunna skaffa oss fördjupad kunskap, så att vi senare kan fatta ett moget beslut om torgets framtid.

Illustration: Översikt av Bondtorget, Stora Torget och Västra Kyrkogatan.

Illustration över nya torgen: Sweco

Under förundersökningen kommer vi att gräva mellan 30 och 50 provgropar. Hur många gropar det blir beror på om vi behöver förfina undersökningen. Arbetet sker i olika etapper, vilket innebär att arbetsområdet kommer att ändras allt eftersom. Den första etappen sker vid gång- och cykelbanan längs Sigmahuset då arbetet måste bli klart här innan markvärmen slås på i mitten av oktober. 

Framkomligheten viktig

City har öppet som vanligt. Det kommer alltid att vara framkomligt till alla entréer, längs cykelbanan och förbi arbetsområdena där vi gräver. Det kommer också alltid finnas en yta för torghandel. Platsen för detta kommer dock att variera under arbetets gång. Under sista etappen kommer vi behöva stänga av några parkeringsplatser åt gången, men det kommer alltid vara framkomligt på gatan. Vi återställer alla gropar löpande efter genomförd grävning.

Vad händer efter förundersökningen?

Förundersökningen är ett första steg för att få en överblick på vilket djup kulturlagren börjar. Om det visar sig att vi kan fortsätta enligt plan kommer vi att söka ytterligare pengar för att genomföra steg två. Här vill vi kartlägga kulturlagrens djup under markytan inom de områden där vi saknar tillräcklig information. Vi behöver även klargöra kulturlagrens omfattning och karaktär där vi behöver göra djupare schakt för ledningar, vattenspel, med mera. Förundersökningen steg 2 utförs endast om omdaningen av torget kan utföras som planerat. Den är i sådana fall aktuell under våren 2022.

Slutundersökning

Efter förundersökning steg 1 och 2 återstår den arkeologiska slutundersökningen där de djupare schakten undersöks i sin helhet. Den kan bli aktuell hösten 2022 efter att länsstyrelsen har gjort arkeologiska avvägningar och tekniska nämnden gjort ekonomiska avvägningar. Slutundersökning är den mest kostsamma delen av de arkeologiska undersökningarna och kräver ytterligare beslut från tekniska nämnden.

En del av Kraftsamling

Arbetet är en del av Kraftsamling för Västerås city. Det är ett samverkansarbete mellan Västerås stad, Citysamverkan, Länsstyrelsen, företag och organisationer för att utveckla Västerås city.

Mer information

Om nya torgen

Publicerad

Senast ändrad