Visa sökformulär

Nu tar Kopparlunden ytterligare ett kliv mot framtiden

Byggnadsnämnden har idag, den 16 juni, tagit beslutet att godkänna de tre detaljplanerna i Kopparlunden. Nu skickas de vidare till kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för att tas upp för antagande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 september.

– Det känns roligt att vi nu kan ta ännu ett steg mot att skapa ett levande och trivsamt område i Kopparlunden. De finns många frågor i ett så här komplext område och planeringen har pågått i flera år. Vi är nu framme vid en lösning där vi anser att de bästa möjliga avvägningarna har gjorts mellan alla olika intressen samtidigt som förslaget även följer de målsättningar som beslutades av kommunfullmäktige i tidigare skeden, säger Monica Stolpe Nordin ordförande i byggnadsnämnden.

Ett område med unik historia
Kopparlunden är ett historiskt nav i Västerås. Här växte industrin fram och det var en viktig plats för stadens tillväxt under industrialiseringen. När vi utvecklar Kopparlunden vill vi bevara och lyfta fram den kulturhistoriskt viktiga miljön och samtidigt skapa ett levande område som är trivsamt och tryggt dygnet runt. Idag består stora delar av området av hårdgjorda ytor, en del används som markparkeringar och andra har inte någon specifik användning. Det gör att delar av området idag kan upplevas som öde.

– Genom att skapa en blandad bebyggelse där företagen får sällskap av bostäder, restauranger, förskolor och mötesplatser som torg och parker vill vi göra hela området mer attraktivt för västeråsarna, säger Carl Arnö stadsbyggnadsdirektör Västerås stad.

Efter granskningen
Detaljplanerna för Kopparlunden var ute på granskning i början av året. Då kunde allmänheten och myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen lämna synpunkter på planerna. De åsikter som kom in handlade främst om hur bebyggelsen ska se ut, trafik och parkeringar. Länsstyrelsen har betonat att det är viktigt att skydda det riksintresse för kulturmiljön som Kopparlunden utgörs av. En dialog kring kulturmiljön har förts med dem kontinuerligt sedan planprogrammet togs fram 2016 och även nu efter granskningen.

Sedan granskningen har justeringar gjorts för att möta åsikter som kom in. Höjden på nio byggnader inom de tre detaljplanerna, har sänkts med 1–2 våningar för att bättre värna om kulturmiljön.

Här kan du läsa mer om Kopparlunden

Kulturparken - en ny park som föreslås utanför Culturen. Illustration: Archus och Sweco Architects

Kulturparken - en ny park som föreslås utanför Culturen. Illustration: Archus och Sweco Architects

Publicerad

Senast ändrad