Visa sökformulär

Rapport från gymnasieenkäter 2021

I årets gymnasieenkäter är elever i år 2 generellt sett mer nöjda med skolan än tidigare. Eleverna i gymnasiesärskolan är ungefär lika nöjda som tidigare år.

Resultat av gymnasieenkäter

Skolinspektionen har skickat ut enkäter till elever i år 2, och Västerås stad till elever i gymnasiesärskola. Eleverna i år 2 på gymnasiet är mer nöjda än tidigare år, särskilt när det gäller bedömning av skolan som helhet och även studieron. Flickor och pojkar har ofta likartade uppfattningar om skolan, men det finns viss skillnad inom några frågeområden, särskilt när det gäller hur undervisningen anpassas efter elevernas behov, där pojkar är mer nöjda än flickor. Eleverna är mest nöjda med tryggheten på skolan, och minst nöjda med delaktighet och inflytande och om skolarbetet är intressant och stimulerande. Nöjdheten varierar mellan skolorna, särskilt när det gäller elevernas uppfattning om arbetet med att förhindra kränkningar, grundläggande värden i undervisningen och hur undervisningen anpassas efter elever behov.

Grupp av elever

Elever inom gymnasiesärskolan är generellt sett nöjda med sin skola. De är mest nöjda med hjälpen från lärarna, och minst nöjda med toaletterna på skolan.

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och vårdnadshavare tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. Ibland ersätts enkäterna med motsvarande från Skolinspektionen.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och vårdnadshavare värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyrgradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till vårdnadshavarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Vill du veta mer

Resultat enkät elever 2021 Gymnasiesärskolan Excel, 573.4 kB.

Publicerad

Senast ändrad