Visa sökformulär

Rapport från grundskoleenkäter 2019

I årets grundskoleenkäter visar resultatet på att eleverna i årskurs 2 är generellt nöjda med skolan, och resultaten har varit likartade de senaste sex åren. I grundsärskolan har eleverna blivit klart mer nöjda de senaste två åren. Eleverna i särskilda undervisningsgrupper är mest nöjda med tryggheten.

Resultat av grundskoleenkäter

I år skickade Västerås stad enkäter till elever i årskurs 2, till elever i grundsärskolan och deras vårdnadshavare samt elever i särskilda undervisningsgrupper och deras vårdnadshavare.

Eleverna i årskurs 2 är generellt nöjda med skolan, och resultaten har varit likartade de senaste sex åren. De är mest nöjda med att lärarna är snälla, och minst nöjda med om de får vara med och bestämma vad de ska göra i skolan. Pojkar och flickor i årskurs 2 är ungefär lika nöjda.

Två flickor och en pojke på skolgården

I grundsärskolan har eleverna blivit klart mer nöjda de senaste två åren. Andelen som svarar att de instämmer helt i påstående att de är nöjda med sin skola som helhet har ökat från 49 procent 2017 till 82 procent 2019. Mest nöjda är de med hur skolan arbetar för att förhindra kränkningar, och minst nöjda med studieron. Flickor är mer nöjda än pojkar, särskilt med skolans arbete med ordningsregler.

Elever i särskilda undervisningsgrupper är mest nöjda med tryggheten, och minst nöjda med hur stimulerande skolan är. Flickor är något mer nöjda än pojkar, särskilt med skolans arbete med grundläggande värden och elevhälsan.

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och föräldrar tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. I år genomfördes färre enkäter än vanligt, eftersom Skolinspektionen skickade ut enkäter.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och föräldrar värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyragradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till föräldrarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Vill du veta mer

Vill du veta mer om enkäterna eller resultaten för en specifik skola skriv till:

Barn- och utbildningsförvaltningen på buf[a]vasteras.se

Skolinspektionens enkäter

Skolinspektionen skickade i år ut enkäter till vårdnadshavare i grundskolan (alla), elever i grundskolan (årskurs 5 och 9) samt elever i gymnasieskolan (årskurs 2) i Västerås kommunala skolor och vissa fristående skolor.

Resultaten av Skolinspektionens enkäter hittar du på deras webbplats.

Länk till statistik från Skolinspektionens skolenkät 2019länk till annan webbplats

Länk till rapporter och beslut från Skolinspektionenlänk till annan webbplats

Publicerad 2019-06-13 09.54

Senast ändrad 2019-12-18 10.19