Visa sökformulär

Ventilations­kontroll

Brister i inomhus­klimatet anges ofta som skäl till hälso­problem hos de som använder bygg­nader. På senare år har det ökat. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

Så här gör du

Så här gör du

Om du ska beställa kontroll av din ventilation

Det är du som äger bygg­naden som ska be­ställa kont­roll av ventila­tionen. Du kan hitta certi­fierade kon­trollanter på Boverkets webb­plats.

Boverkets webbplats med behöriga kontrollanter.länk till annan webbplats

Om du ska skicka in proto­koll om att en besiktning är gjord

Du ska skicka in protokollen till

Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås.

Om du vill ha kopior på In­lämnade besikt­nings­proto­koll

För att få ut OVK-protokoll, kan du

  • skicka meddelande till byggnadsnamnd[a]vasteras.se eller
  • ringa till 021-39 00 00.

Du hittar även ett e-post­formulär till bygg­nads­nämnden lite längre ner på sidan. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas det ut.

Om ventilationskontroll

En viktig åtgärd för att komma till­rätta med pro­blemen är att göra ventila­tionen bättre. Brist på skötsel och under­håll har i många fall gjort att funktionen i ventilations­systemen har blivit sämre. Därför har riks­dagen tagit beslut om att obligatorisk funktions­kontroll av ventilations­system ska ske. Obligatorisk funktions­kontroll av ventilations­system förkortas ofta OVK.

Här förklarar vi de nyckelord som har med OVK att göra

Byggnadens ägare

Det är du som äger byggnaden som ska kon­trollera att ventila­tionen fungerar. Det ska göras i olika inter­valler. Det gäller oavsett vem som an­vänder din bygg­nad.

Ventilationsventil på tegelfasad

Besiktningsman

Bara den som har rätt be­hörighet får göra kon­trollen.

Protokoll

Vid kon­trollen ska det föras proto­koll. Det ska sedan sändas till bygg­nadens ägare och till bygg­nads­nämnden.

Bygg­nads­nämnden

Nämnden bevakar att man följer för­ordningen om OVK. Det är även hos nämnden som de in­lämnade proto­kollen registreras.

Intyg

När en kon­troll är gjord, skrivs ett särskilt in­tyg. Det är besiktnings­mannen som gör det. In­tyget ska sättas upp på väl synlig plats i bygg­naden.

Boverkets webbplats om obligatorisk ventilationskontroll.länk till annan webbplats

Läs mer på stadens sida om ventilation.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är bygg­nads­nämnden som be­vakar att reglerna om obligatorisk ventilations­kon­troll följs. Proto­koll efter besikt­ning av bygg­nader lämnas in till oss. Det är också här på nämnden de blir registrerade.

Reglerna om OVK står i förordningen som heter (SFS 1991:1273) BFS 2011:16 OVK 1.

Kontakta oss

Byggnadsnämnden

Stadshuset

Telefonnummer: 021-39 00 00

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?