När mark och byggnader innehåller miljögift måste man sanera. I byggnader handlar det framför allt om PCB som finns i hus från 1950-talet och 1970-talet. Marksanering är oftast föroreningar som upptäcks i samband med rivningar eller grävarbeten.

Västerås har varit och är en industristad. Marken, vatten, sediment och byggnader inom vissa delar av staden är kraftigt förorenade. De förorenade områdena är i behov av sanering. Staden satsar stort på att sanera marken och många saneringar har redan genomförts längs med Mälarens strandlinje.

Förorenade områden

Ett förorenat område har ofta uppkommit genom tidigare deponering, utsläpp, spill eller olyckshändelser och kan utgöra en risk för människa och miljö. Föroreningarna kan vara tungmetaller, oljeprodukter eller organiska miljögifter. Risken för spridning av dessa ämnen varierar för olika områden och dess markanvändning. Det är viktigt att undersöka förorenade områden för att få kunskap om vad som finns i marken. När en förorening hittas ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genast underrättas.

Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnadPDF

Äger du en fastighet?

Enligt ett beslut i regeringen är du som äger en byggnad som helt eller delvis uppförts, renoverats, byggts om eller åtgärdats på annat sätt under åren 1956 till och med 1973, skyldig att inventera efter PCB. Detta gäller inte en- och tvåfamiljshus.

Har du köpt en fastighet efter den 1 januari 1999, kan du som fastighetsägare bli ansvarig för undersökning och sanering av förorenad mark. Många markundersökningar görs i samband med fastighetsöverlåtelser, där köparen vill försäkra sig om hur föroreningssituationen på fastigheten ser ut.

Information om hur du schaktar lagligtPDF

Sanering av förorenad mark

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade. Då ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Efter en lång tid med industrier i vår kommun har en del mark blivit förorenad. Föroreningen kan komma från verksamheter som lades ned för länge sedan, men kan också komma från diffusa läckage till omgivningen.

Den som upptäcker en förorening är skyldig att genast informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det är förbjudet att utföra åtgärder (avhjälpandeåtgärder) i ett område som är förorenat utan att anmäla det först.

Anmäl sanering eller schaktning inom förorenat område alternativt upplysning om upptäckt av föroreningWord

Västerås handlingsplan för förorenade områdenPDF

Sanering av PCB

Du som fastighetsägare måste sanera PCB enligt en särskilt tidsplan om din byggnad har PCB-halter över 500 mikrogram/kilo. Anmäl din sanering till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast tre veckor innan du börjar. Reglerna gäller inte småhusägare.

Du som äger byggnader som byggts eller renoverats under 1956-1973 ska enligt reglerna ha kontrollerat om det finns PCB-haltiga fog- och golvmassor i dem och redovisat det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Har du inte det måste du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omgående.

Om du hittar fog- och/eller golvmassor i din byggnad som innehåller PCB över 500 mikrogram/kilo måste du sanera. Beroende på när byggnaden byggdes eller renoverades ska saneringen ske senast 30 juni 2014 alternativt 30 juni 2016.

Senast tre veckor innan du startar saneringen ska du skicka en anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anlita en seriös entreprenör då du sanerar och dokumentera var saneringen är gjord samt vilka PCB-mängder som tagits bort.