Gräva, schakta, tillstånd

För att gräva i kommunal mark behöver du schakttillstånd. Här kan du läsa mer om hur du ansöker.

Innan du gräver, kontrollera led­­ningar eller annat i marken

Det finns mycket som ligger nere i marken, som inte syns. Det är bland annat led­ningar av olika slag. För att du inte ska gräva av en led­ning, titta på webbplatsen Ledningskollen.se innan du börjar gräva. Där kan du själv ta kontakt med markägaren för den fastighet det gäller för att kontrollera om det finns ledningar i marken där du planerar att gräva.

Ledningskollen

Grävmaskin med skopan nedstucken i marken. 

Om du ändrar marken kan du behöva tillstånd

När du ska schakta eller fylla ut för att ändra höjden på marken mer än 0,5 meter behöver du ansöka om marklov. Det gäller i ett område som har en detalj­plan. I vissa fall måste du också ansöka om marklov för att få fälla träd eller plantera skog i ett detalj­planerat område.

Marklov är ett skriftligt tillstånd. Det ger dig lov att ändra på marken på olika sätt.

Förorenade områden

Den som upptäcker en förorening är skyldig att genast informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det gör du genom att använda vår e-tjänst:

E-tjänst för underrättelse om upptäckt förorening

Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett område som är förorenat utan att anmäla det först. Det gör du genom att använda vår e-tjänst:

E-tjänst för anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening.

Läs mer på sidan om förorenande områden.

Förorenade områden

Avfall som markutfyllnad

Om du använder avfall, till exempel återanvänder betong, asfalt, grus eller jordmassor, där det finns en risk för föroreningar, så behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via vår e-tjänst:

Anmäl användning av avfall för anläggningsändamål

Läs mer på sidan om avfall.

Avfall

Ansökan

Ansök om schakttillstånd

Schakttillstånd behöver sökas om du planerar att gräva i kommunal mark. Det finns en del du behöver göra för att säkerställa ditt tillstånd:

  • Ansökan om schakttillstånd och TA-plan ska göras minst tio arbetsdagar innan arbetet är tänkt att starta. Arbetet får börja när schakttillstånd och TA-plan godkänts av Västerås stad och övriga tillstånd är klara.
  • När arbetet är klart ska återställning av hårdgjorda och gröna ytor på allmän platsmark beställas av Västerås stad. Arbetet ska utföras av Västerås stads entreprenörer.

Västerås stad har tagit fram den tekniska beskrivningen för att beskriva de krav som staden ställer på grävande
verk och dess entreprenörer i samband med arbeten på allmän platsmark. Varje ingrepp och åtgärd på allmän platsmark medför olägenheter för allmänheten, där den tekniska beskrivningen syftar till att främja ett gott samarbete mellan berörda parter.

Har du inte sökt tillståndet förut bör du läsa dokumentet innan en ansökan.

Teknisk beskrivning för schakttillstånd i Västerås stad Pdf, 491.6 kB.

Taxor för grävning och återställning i allmän platsmark (bilaga B)

Kategori

Taxa/avgift

Kommentar

Schakttillstånd

1500 kr per tillstånd. *

Omfattar handläggningen av schaktansökan, trafikanordningsplan, ritningar och kartor samt av Tekniska kontoret bedömda erforderliga besiktning.

Grävning i parkyta, framtida underhåll

53 kronor per kvadratmeter **

Grävning i parkyta medför förkortad livslängd, lägre standard och i varierande grad ökat framtida underhåll.

Grävning i hårdgjord yta,

framtida underhåll

95 kronor per kvadratmeter **

Grävning i hårdgjord yta medför förkortad livslängd, lägre standard och i varierande grad ökat framtida underhåll.

Drift av återfylld yta

samt återställning

Extern kostnad

vidarefaktureras

Faktisk kostnad för drift och återställning styrs av stadens gällande avtal.

Utbyte av felaktig återfylld stenstorlek

Extern kostnad
vidarefaktureras

Faktisk kostnad för drift och återställning styrs av stadens gällande avtal.

Ny beläggning mindre än 3 år gammal

50 procent påslag på

återställningskostnaden

Grävning i gata med beläggning yngre än 3 år medför ett påslag på återställningskostnaden.

Ny beläggning mindre än 1 år gammal

100% påslag på
återställningskostnaden

Grävning i gata med beläggning yngre än 1 år
medför ett påslag på återställningskostnaden.

Grävning utan tillstånd

10 000 kronor

Grävning i allmän platsmark kan ge stora och ekonomiska konsekvenser i form av infrastruktur‐ och trafikskador.

Utebliven beställning av återställning

10 000 kronor

Utebliven beställning av återställning innebär att återställning dröjer och skapar problem för staden och dess invånare.

Utebliven besiktning vid projekt där grävande verk
ansvarar för återställning

50 000 kronor

För ytor som inte återställs av teknik och fastighetsförvaltningen ansvarar grävande verk för att för‐, slut‐ och garantibesiktning genomförs samt att
Tekniska kontoret kallas till dessa.

 

* I de fall då drift‐ och underhållsverksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde är beställare tas ingen avgift ut.

** Indexreglering årsvis. Taxan gäller under 12 månader, period 1:a mars – 28:e februari nästkommande år. Indexreglering sker enligt entreprenadindex Litt. 3015, med första indexering 2017. Indexregleringen baseras på januari månads index innevarande år med januari föregående år som basmånad. Indexerad taxa avrundas uppåt till närmaste heltal.

Taxa återställning asfaltsyta eller grönyta (Bilaga K)

Gatutyp

Kronor per kvadratmeter

Gång- och cykelbana, trottoar eller gångbana

627

Bostadsgata eller lokalgata

883

Bussgata, huvudled eller uppsamlingsgata

954

Klippt gräs

200

Pris per kvadratmeter på asfalterade ytor inkluderar drift av återfylld yta fram till asfaltering, justering, asfaltering samt framtida ökade underhållskostnader. Priset för grönyta inkluderar permanent återställning och gräsetablering samt framtida ökade underhållskostnader.

Övrig återställning
Prisuppgifter om övrig återställning i form av plattor, kantsten, buskar, träd med mera lämnas av teknik-och fastighetsförvaltningen efter begäran. Övrig återställning innehåller stora variationer beroende av bland annat material och växttyper, vilket gör att en generell kostnad inte kan räknas fram. Prisuppgift ges från fall till fall beroende på de förutsättningar som gäller för platsen.

Nedan kan du se vilket område som tillhör driftområde centrum, väster respektive öster. (Bilaga C)

Karta över Västerås som visar indelningen i olika områden. 

För att inte planera en grävning på en plats som har fornlämningar kan du kontrollera platsen via vår fornlämningskarta.

(Bilaga H) förteckning av gator finns i relaterade länkar.

Karta över Västerås som visar gator med beläggningar som kan innehålla tjära. 
Kontakt

Relaterade dokument

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se