Visa sökformulär

Nya torgen

Länsstyrelsen har ställt krav på en omfattande arkeologisk undersökning om Stora Torget ska byggas om. Detta kan komma att kosta så mycket att det får stora konsekvenser för projektet.  

Arkeologi kan få konsekvenser

När länsstyrelsen granskat projekteringshandlingarna har det kommit krav på arkeologisk undersökning som är mycket omfattande.
I ett remissvar har länsstyrelsen tidigare flaggat för att det kan komma att krävas arkeologisk undersökning. Det har inte varit möjligt för länsstyrelsen att bedöma hur omfattande undersökningen skulle kunna bli förrän teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram detaljerade handlingar.

Hur mycket en arkeologisk undersökning av det 3 500 kvadratmeter Stora Torget kommer att kosta är inte känt.

Vad händer nu?

Teknik- och fastighetsförvaltningen undersöker vilka konsekvenser en omfattande arkeologisk undersökning får för projektet. Förvaltningen ska också undersöka möjligheten att ändra omfattningen av projektet.

Det är idag omöjligt att säga vilka konsekvenser det här får för Stora Torgetprojektet. Vid större ekonomiska eller fysiska förändringar i projektet kan det behövas nytt beslut i kommunfullmäktige.

Projektskylt 53 Ombyggnad Stora Torget

Stadens nya samlingsplats

Bondtorget och Stora Torget ska bli stadens naturliga centrum, med liv och rörelse året om. Det ska finnas utrymme för bland annat:

 • Uteserveringar
 • Toaletter
 • Torghandel
 • Vattenspegel
 • Grönska
 • Offentlig konst
 • Allmänna sittplatser i både sol och skugga
 • Tillgänglighet för barnvagnar, rullatorer och andra hjälpmedel
 • Stråk för gång- och cykeltrafik
 • Cykelparkering
 • En större yta för olika evenemang

Vi kommer även att genomföra olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten på Bondtorget.

Ombyggnationen är tänkt att ske i olika etapper och vara klar 2023. På grund av kraven på omfattande arkeologisk undersökning kan omfattningen och tidplanen komma att ändras.

Omtanke som värmer

Stora Torget ska kunna användas året om och kommer därför att utrustas med markvärme. Under vintermånaderna finns det även möjlighet att placera ut en isbana. 

Lugna stråket

Gång- och cykelbanan som löper längs med Sigmahuset kommer att omvandlas till Lugna stråket. Det blir ett så kallat "shared space" där alla samsas om utrymmet. Det finns ingen uttalad färdriktning för dig som vistas här. Platsen vill istället uppmuntra dig att dra ner på tempot, slå dig ner på en av alla sittplatser och att bara vara.

Se de nya torgen från olika perspektiv

Bilder på nya torget.

Om projektet

Utformningen - ett resultat av invånarnas åsikter

Projekteringen och gestaltningsprogrammet är ett resultat av den invånardialog som gjordes 2016. Det kom in många intressanta förslag och alla har utvärderats noggrant. Bland förslagen finns vissa teman som återkommer, bland annat önskemål om sittplatser, aktiviteter, grönska, försäljning, evenemang och vatten.

Sammantaget har ni tyckt att torgen ska vara välfungerande med en omsorgsfull utformning, samt att det ska vara en plats man dras till och där man gärna stannar kvar. En öppen plats, tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Platsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Kraftsamling, projekt nr. 53

Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget är en del i Kraftsamling för Västerås city. Det är ett samverkansarbete mellan Västerås stad, Citysamverkan, företag och organisationer för att utveckla Västerås city. Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget har projektnummer 53.

Illustration: Översikt av Bondtorget, Stora Torget och Västra Kyrkogatan.

Ursprunglig skiss över hur nya torgen kommer att se ut när allt är klart. Illustration: Sweco

Prenumerera på nyheter från Nya torgen

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Välkommen!

Hantera prenumeration