Visa sökformulär

Finnslätten

Vi utvecklar Finnslätten för att området ska kunna möta framtidens behov. Det finns ett planprogram som ger underlag för att utveckla området på både kort och lång sikt.

Visionsbild med markperspektiv mot möjlig byggnation på Finnslätten från Tovatt Architects & Planners AB

Visionsbild av ett framtida Finnslätten från Tovatt Architects & Planners AB

Vi utvecklar Finnslätten

I dag är Finnslätten en plats där flera ledande företag har sina verksamheter och kontor. Varje vecka åker tusentals människor till sina jobb på Finnslätten, och i framtiden kommer området att växa med ännu fler verksamheter och arbetsplatser. Vi vill utveckla Finnslätten för att området ska kunna möta morgondagens behov och fortsätta att locka världsledande företag och medarbetare. Finnslätten behöver växa med nya verksamhetslokaler, service, restauranger, mötesplatser, parker, skolor och boenden.

Västerås växer! Fler och fler vill bo i Västerås och vi måste planera långsiktigt för att staden ska kunna växa på ett hållbart sätt. Utvecklingen av Finnslätten kommer att stärka hela Västerås attraktivitet och vi kommer att få en ny stadsdel med moderna lösningar för framtidens företag och arbetskraft.

Vision för Finnslätten

Företagen på Finnslätten har tillsammans med Västerås stad och Mälardalens högskola tagit fram en vision. Utgångspunkten i visionen är att Finnslätten ska bli en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare. Här är hela visionen:
”Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska företag, utbildning och forskning i världsklass med en intressant och framtidsbetonad mix av verksamheter, bostäder och service. Finnslätten skapar ökade flöden av besökare och ett internationellt intresse samt höjer attraktiviteten i området och i Västerås stad som helhet.”

Här är de gemensamma målen för utvecklingsarbetet:

  • Skapa en plats för företag som skapar långsiktiga och hållbara värden.
  • Attrahera medarbetare och locka talanger.
  • Integrera forskning och utbildning med företagens utveckling.
  • Erbjuda hållbara och tillgängliga inom- och utomhusmiljöer.
  • Bli en plats som gör det enkelt att arbeta och leva.

Samarbete med flera aktörer

Vi samarbetar med flera företag och andra som är verksamma på Finnslätten för att utveckla området. Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från Västerås stad, Kungsleden AB, ABB, Mälardalens högskola, Northvolt, Bombardier, Westinghouse och ABB-gymnasiet. Olika arbetsgrupper fokuserar på fyra olika områden, som är: mobilitet och logistik, forskning och utbildning, hälsa och service, samt stadsutveckling Finnslätten.

Stadsutveckling Finnslätten – Planområde

Finnslätten ligger i nordöstra Västerås, norr om Norrleden. Järnvägsspåret mot Stockholm avgränsar området i väst. I öster avgränsas området av Tillbergaleden och ett stort deponiområde – Lundatippen. Totalt är projektområdet lika stort som hela Västerås innerstad.

Planprogram för Finnslätten

Västerås stad har tillsammans med fastighetsägarna tagit fram ett planprogram för Finnslätten där vi fokuserat på stadsutveckling. Som underlag har vi bland annat fått ta del av två stora undersökningar där personer som är verksamma på Finnslätten har svarat på frågor om resvanor, hälsa, service och utbud. Vi vill planera området så att visionen för Finnslätten kan bli verklighet.
Ett planprogram är första steget i en längre planeringsprocess och ska fungera som en vägledning när vi tar beslut i framtiden. Några av de viktiga utgångpunkterna i planprogrammet är:

  • En ny hållbar stadsdel.
  • Trafik och rörelse.
  • Olika boendeformer och verksamheter.
  • Grönstruktur, parker, stråk. 
  • Campus Finnslätten.

Omvandlingen av Finnslätten kommer att ske i flera steg och kommer att ta många år. Planprogrammet har varit på samråd sommaren 2020 och i september bjöd vi in till ett digitalt samrådsmöte. Under samrådet fick vi in synpunkter, tankar och idéer, och utifrån dessa gjordes en bearbetning av planprogrammet. Byggnadsnämnden beslutade att godkänna planprogrammet i februari 2021. Nu kommer det att tas fram flera detaljplaner för Finnslätten. Här hittar du hela planprogrammet

Här hittar du detaljplaner för Finnslätten

Det här är några av detaljplanerna som gäller för Finnslätten:

De här detaljplanerna arbetar vi med just nu:

Frågor och svar

Västerås stad har tillsammans med fastighetsägare på Finnslätten tagit fram ett planprogram för Finnslätten. Byggnadsnämnden beslutade att godkänna planprogram för Finnslätten i februari 2021. Nu pågår arbetet med detaljplanering. Vi är ännu tidigt i planeringsarbetet och omvandlingen av Finnslätten kommer att ta flera år och ske i flera steg.

Trafikverket startade hösten 2021 en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, tillsammans med Västerås stad och Region Västmanland. I dialog med berörda intressenter tittar man på behoven av mobilitet och tillgänglighet till och från Finnslätten, idag och framåt. Därefter utreder Trafikverket olika tänkbara sätt att lösa behov som finns. Målet är att hitta trafiklösningar som tillgodoser behoven till rätt samhällskostnad. Arbetet ska genomgå fyra faser och beräknas vara klart senast sommaren 2023.

Här kan du läsa mer om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Finnslätten. Länk till annan webbplats.

Planprogrammet är första steget i en längre planeringsprocess och ska ge vägledning för framtida beslut, till exempel i detaljplaner. Syftet med planprogrammet är att få en långsiktig, gemensam och hållbar plan för Finnslättens utveckling. Planprogrammet ska bidra till att visionen för Finnslätten kan förverkligas.

Planprogrammet var ute på samråd sommaren 2020, vilket innebär att vi samlade in synpunkter från dem som berörs av planprogrammet. Därefter gjordes en bearbetning av innehållet. Planprogrammet beslutades i byggnadsnämnden i februari 2021. Nu kommer flera detaljplaner att tas fram. En detaljplan bestämmer hur marken får användas och vad som får byggas. Arbetet med att ta fram en detaljplan är en demokratisk process med samråd där invånare kan lämna synpunkter på planerna.

Här kan du läsa mer om kommunens planarbete

Arbetet med att utveckla Finnslätten leds av en styrgrupp med representanter från Västerås stad, Kungsleden AB, ABB, Mälardalens högskola, Northvolt, Bombardier, Westinghouse och ABB-gymnasiet.

Visionen för Finnslätten har arbetats fram i flera workshops, av en projektgrupp med deltagare från Västerås stad och fastighetsägarna. Bakgrunden är bland annat att Finnslätten behöver utvecklas för att kunna fortsätta att locka världsledande företag och arbetskraft. I dag har cirka 5 000 personer sin arbetsplats på Finnslätten. I framtiden kan det bli så mycket som 15 000 till 20 000 personer. Utgångspunkten i visionen är att Finnslätten ska bli en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare.

Olika arbetsgrupper fokuserar på fyra olika utvecklingsområden, som är: Mobilitet och logistik, forskning och utbildning, hälsa och service, samt stadsutveckling Finnslätten.

Du kan kontakta planarkitekt Viktor Ståhl, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.