Visa sökformulär

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Vad innebär det?

Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med dessa ”som glasögon”.

 • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har undertecknat konventionen
 • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet
 • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen
 • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
Små barnhänder som pärlar
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Västerås stad har cirka 142 000 invånare. Av dessa är cirka 8 500 barn mellan 0 och 4 år, cirka 15 700 barn är mellan 5 och 14 år och cirka 8 300 mellan 15 och 19 år.

Västerås har en hög andel barn i förskola och skolbarnsomsorg och gymnasieskolan erbjuder ett stort utbud av program och kurser. Det finns också gott om fritidsaktiviteter. Staden utmärks av ett starkt barnperspektiv och det görs mycket bra i de verksamheter som ansvarar för barn och ungdom. Men det finns också en hel del som behöver utvecklas för att få stadens hela organisation att tänka i barn-perspektiv, känna till och tillämpa barnkonventionens artiklar och sätta barnet i främsta rummet.
Inom all verksamhet gäller att stärka barns rätt och lyfta barnperspektivet.

Framtiden

 • referensgrupper bildas med fasta klasser med barn/ungdomar med engagerade lärare som
  diskuterar och har synpunkter på politiska förslag och beslut
 • tjänstemannagrupp från olika förvaltningar med barnperspektivansvar
 • politikergrupp från olika nämnder med barnperspektivansvar
 • nystartad sektor med uppdrag samhällsbyggnadsfrågor
 • utbilda all kommunal personal i barnkonventionen

Barn- och ungdomsprogram

 • beslutades i kommunfullmäktige 1997
 • gäller hela staden
 • reviderades 2005

Barnombud

 • öka kunskapen om barn och ungas rättigheter
 • bidra till skolans värdegrundsarbete
 • ge barn och unga en röst

Barnpilotverksamhet

 • uppmärksamma barn som far illa
 • samverkan mellan kommunen, landstinget och polisen

Familjecentrum

 • finns i åtta av stadens bostadsområden
 • samverkan mellan landstinget och kommunen
 • lotsa och stödja föräldrar

Referensgrupper

 • stadsbyggnadskontoret

Elevråd grundskola och gymnasieskola

 • ny arbetsordning håller på att arbetas fram

Fritidsgårdsverksamhet/råd

 • gårdsråd som används vid beslut om förnyelse och förändringar

Uppföljningar/utvärderingar

 • barn-/elevenkät - inflytandefrågor
 • Liv och hälsa ung
 • LUPP
Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 26 september

  Torsdagen den 26 september sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 17 oktober

  Torsdagen den 17 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 21 november

  Torsdagen den 21 november sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Ny digital tjänst underlättar för restauranger

  Västerås stad har nu anslutit sig till den nationella plattformen verksamt.se, som gör det lättare för restaurangföretag att ansöka om de tillstånd de behöver för att driva sin verksamhet. De företag ...

 • Vad händer på Fridnäs?

  Vad händer med skolan och skolpaviljongerna? Hur ska den nya bebyggelsen utvecklas med hänsyn till kulturmiljö och omgivning? Det finns en del frågor om vad som händer inom detaljplaneprocessen om Fri...

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som ...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?