Planer för riskobjekt

Det finns anläggningar där verksamheten kan innebära att en olycka orsakar allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar klassas av länsstyrelsen som farlig verksamhet. I Västerås finns det tio sådana anläggningar.

Förebygga olyckor

Ägare till anläggningar som bedriver farlig verksamhet måste vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckor och för att begränsa följderna av dem. Ägaren måste också ha en egen beredskap för räddningsinsatser som kompletterar den beredskap som Västerås stad har. Som underlag ska ägaren göra en analys av riskerna för olyckor.

I lagen om skydd mot olyckor finns också regler om varning och information till olika myndigheter när en olycka hotar att inträffa eller har inträffat.

Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du få allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet, SRVFS 2014:2. Du kan läsa mer på MSB:s webbplats.

Farlig verksamhet enligt LSO, MSB Länk till annan webbplats.

Särskilda regler för kemiindustrin

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Ägarna till dessa industrier måste upprätta ett handlingsprogram för hur riskerna för allvarliga kemikalieolyckor ska hanteras. I vissa fall har du också rätt att få information om vilka risker som finns vid anläggningen och vilka säkerhetsåtgärder du ska vidta. Västerås stad har ansvar för att de som kan beröras av en allvarlig kemikalieolycka får denna information.

Anläggningar med farlig verksamhet

  • OKQ8 – omfattas även av Sevesolagstiftningen (högre kravnivån)
  • Mälarenergi AB, Västerås Kraftvärmeverk – omfattas även av Sevesolagstiftningen (lägre kravnivån)
  • Westinghouse (Norra Finnslätten)
  • Bodycote Värmebehandling AB
  • Mälarhamnar
  • Gasolomlastningsstationen Preem – omfattas även av Sevesolagstiftningen (lägre kravnivån)
  • Svensk Växtkraft AB vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå – omfattas även av Sevesolagstiftningen (lägre kravnivån)
  • Rangerbangården
  • Västerås flygplats och Johannisbergs flygplats
  • ABB Arena syd