Visa sökformulär

Revisioner

Vem gör revisionerna?

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer. En kommunrevisor är precis som andra politiker valda. De blir nominerade av sitt politiska parti, däremot är de politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer. Västerås stads revisorer biträds av EY (Ernst & Young).

Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De kollar att ekonomiska redovisningar är rättvisande och att kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i stadens aktiebolag. Det gör de genom lekmannarevisorer, samt kommunalförbund genom revisorer som kommunfullmäktige utser. Längst ned på sidan hittar du information om vilka som är revisorer är denna mandatperiod, sammanträdesdatum, revisionsplan och kontaktuppgifter.

Information om kommunal revision, Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats.

Revisionens fördjupade granskningar

Varje år genomför revisionen ungefär tio till tolv fördjupade granskningar. Granskningen presenteras i en revisionsrapport. Senaste nytt är en sammanfattning av revisionsrapporten. Vill du läsa Senaste nytt klicka på numret nedan  
Vill du läsa hela rapporten, klicka på länken för rapport nummer.

Revisionsrapporter 2021

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av SFI-verksamheten

Senaste nytt 2021:1 Pdf, 150.3 kB.

Rapport 2021:1 Pdf, 323.7 kB.

Granskning av Överförmyndarnämnden

Senaste nytt 2021-4 Pdf, 146.5 kB.

Rapport 2021-4 Pdf, 342.8 kB.

Revisionsrapporter 2020

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av stadens hantering av covid-19, ur ett internkontrollperspektiv

91 Pdf, 154.4 kB.

2020:10 Pdf, 967.7 kB.

Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2020

92 Pdf, 148.8 kB.

Rapport Pdf, 569.6 kB.

Granskning rörande projektet Resecentrum

81 Pdf, 45.9 kB.

2020:1 Pdf, 361.1 kB.

Granskning av delegation och attestering

82 Pdf, 230.5 kB.

2020:4 Pdf, 312.7 kB.

Granskning av Rocklundaavtalet

83 Pdf, 54.5 kB.

2020:3 Pdf, 628.9 kB.

Granskning av hållbarhetsarbetet

84 Pdf, 244.1 kB.

2020:2 Pdf, 707.6 kB.

Granskning delårsrapport Västerås stad

85 Pdf, 229.2 kB.

Rapport Pdf, 665.9 kB.

Revisionsrapport Västerås Stad årsbokslutsgranskning 2019


Rapport Pdf, 795.1 kB.

Granskning av efterlevnad av GDPR i Västerås stad

86 Pdf, 751.1 kB.

2020:5 Pdf, 629.2 kB.

Granskning av efterlevnad av GDPR i Västerås stadshus AB med dotterbolag

87 Pdf, 743.2 kB.

2020:6 Pdf, 1.7 MB.

Granskning kvalitet hemtjänsten

88 Pdf, 149.9 kB.

2020:7 Pdf, 613.9 kB.

Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

89 Pdf, 108.7 kB.

2020:9 Pdf, 377.2 kB.

Revisionsrapporter 2019

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av stadens digitaliseringsarbete

74 Pdf, 117.9 kB.

2019:1 Pdf, 345.2 kB.

Granskning av stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

73 Pdf, 140.1 kB.

2019:2 Pdf, 440.3 kB.

Granskning av stadens hantering av och nyttjande av statsbidrag

76 Pdf, 234.1 kB.

2019:5 Pdf, 434 kB.

Granskning av detaljplaneprocessen

78 Pdf, 279.1 kB.

2019:6 Pdf, 696.1 kB.

Granskning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd

77 Pdf, 229.7 kB.

2019:7 Pdf, 504 kB.

Granskning av stadens strategiska arbete med fysisk säkerhet med utgångspunkt

från skalskydd

80 Pdf, 234.1 kB.

2019:8 Pdf, 436.7 kB.

Förstudie av stadens arbete med strategisk kompetensförsörjning
(förstudien föranledde ingen fördjupad granskning)

-

-

Revisionsrapporter 2018

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av övergång från förskola till grundskola samt från årskurs 6 till 7 i grundskolan

63 Pdf, 207.8 kB.

2018:1 Pdf, 421.5 kB.

Granskning av ändamålsenliga pedagogiska förskola och skola

64 Pdf, 207.8 kB.

2018:2 Pdf, 481.1 kB.

Granskning av krisberedskap i kommunen och bolagskoncernen

65 Pdf, 212.9 kB.

2018:3 Pdf, 523.2 kB.

Granskning av ekonomistyrning inom individ- och familjenämnden

68 Pdf, 212.3 kB.

2018:4 Pdf, 838.2 kB.

Granskning av individ- och familjenämndens styrning och uppföljning av insatser riktade till barn

och unga

69 Pdf, 181.7 kB.

2018:5 Pdf, 798.8 kB.

Uppföljande granskning av valnämnden

67 Pdf, 178.1 kB.

2018 Pdf, 561 kB.

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ och familjenämnden

70 Pdf, 262.8 kB.

2018:7 Pdf, 535.5 kB.

Granskning av strategiskt arbete med arbetsmarknadsåtgärder (bordlagd till hösten 2019

71 Pdf, 122.2 kB.

2018:8

Granskning rörande det strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångar.

 66 Pdf, 186.6 kB.

2018:9 Pdf, 286.9 kB.

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2018

-

-

Granskning av stadens årsredovisning 2018

72 Pdf, 130 kB.

2018 Pdf, 562.4 kB.

Revisionsrapporter 2017

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av korruption

56 Pdf, 214.7 kB.

2017:1 Pdf, 421.7 kB.

Granskning av målstyrning

54 Pdf, 241.8 kB.

2017:2 Pdf, 512.7 kB.

Granskning av omstrukturering och utflyttning av gymnasiet från Wenströmska gymnasieskolan

55 Pdf, 216.9 kB.

2017:3 Pdf, 518.2 kB.

Grundskolenämndens styrning och uppföljning av grundskolornas arbete med elevernas motivation

och behörighet till gymnasieskola

53 Pdf, 215.3 kB.

2017:4 Pdf, 534.6 kB.

Granskning av investeringsprocessen

60 Pdf, 271.4 kB.

2017:5 Pdf, 694.2 kB.

Granskning av styrning och uppföljning inom ramen för stadens beställar-utförarorganisation

59 Pdf, 212.6 kB.

2017:6 Pdf, 438.3 kB.

Granskning av styrning och uppföljning av resursfördelning till förskolan

57 Pdf, 185 kB.

2017:7 Pdf, 454.2 kB.

Granskning av nämnders och styrelsers protokoll

61 Pdf, 367.3 kB.

2017:9 Pdf, 457.3 kB.

Granskning av hemsjukvården

62 Pdf, 185.5 kB.

2017:10 Pdf, 550.3 kB.

Granskning av delårsbokslutet per 31 augusti 2017

-

Delårsrapport Pdf, 473.4 kB.

Granskning av årsbokslutet 2017

-

Årsrapport Pdf, 462.8 kB.

Revisionsrapporter 2016

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans

47 Pdf, 214.5 kB.

2016:1 Pdf, 807.3 kB.

Äldrenämndens åtgärder för ekonomi i balans

46 Pdf, 269.4 kB.

2016:2 Pdf, 755.4 kB.

Arbetet för likabehandling i grundskolan

45 Pdf, 211.2 kB.

2016:3 Pdf, 672.6 kB.

Arbete för att minska sjukfrånvaron

48 Pdf, 212.4 kB.

2016:4 Pdf, 602.5 kB.

Uppföljning av granskningen av IT-säkerhet inom Sociala nämndernas förvaltning

51 Pdf, 246.7 kB.

2016:5 Pdf, 566.9 kB.

Verksamhetsövertagande gator och parker - område Öster

49 Pdf, 257.6 kB.

2016:6 Pdf, 704.5 kB.

Ökade kostnader för daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

50 Pdf, 212.5 kB.

2016:7 Pdf, 793.3 kB.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska åtagande

51 Pdf, 239.2 kB.

2016:8 Pdf, 826 kB.

Äldreboende

52 Pdf, 247.1 kB.

2016:9 Pdf, 578.4 kB.

Tidigare granskningar

Är du intresserad av fördjupade granskningar som genomförts före 2016? Kontakta revisionssekreteare på kommunrevisionen(at)vasteras.se.

 • Granskning av underhåll vid gatu- och trafikenheten
 • Granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn
 • Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS
 • Granskning av socialsekreterarna med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning
 • Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS 
 • Granskning av finanshantering
 • Granskning av upphandling
 • Granskning av intern kontroll av rapporterad tid i hemtjänsten
 • Förstudie av Björnön

Lekmannarevisionens rapport  
Granskning av Block 6 med anledning av problemen med luktstörning

 • Granskning av följsamhet av domstolsbeslut i högre instans
 • Granskning av verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
 • Granskning av stadens arbetsmarknadsinsatser
 • Granskning av flyktingmottagande och integration
 • Granskning av kvaliteten inom särskilda boende i äldreomsorgen
 • Granskning av stadens ledarskap
 • Granskning av Västerås stads uppföljning av Rocklundaavtalet
 • Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Granskning av bisysslor via registeranalys
 • Granskning av stadens arbete med våld i nära relationer
 • Granskning av IT-säkerhet inom sociala nämndernas förvaltning
 • Granskning av stödet till spelberoende

 • Granskning av enheternas målstyrning inom proAros
 • Granskning av momsredovisning
 • Granskning av daglig verksamhet och dagverksamhet
 • Granskning av efterlevnad av kraven på tillgänglighet för funktionshindrade
 • Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter
 • Granskning av kvalitetskrav och ersättningsmodellen inom förskolan
 • Granskning av toaletter i stadens fastigheter
 • Granskning av hyressättning av stadens ägda fastigheter
 • Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv
 • Granskning av efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter
Gruppbild på personerna som är med i revisonsgruppen.

Revisionens sammansättning

Revisorer mandatperioden 2019 -2022  

 • Asta Matikainen-Lecklin (M), ordförande
 • Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande
 • Elisabeth Löf (S), 2:e vice ordförande
 • Jörgen Eklund (S)
 • Hannah Widmark (S)
 • Fredrik Domert (L)
 • Barbara Conte (MP)
 • Ulf Nygren (M)
 • Kerstin Ånevall Lind (V)
 • Hans Stergel (KD)
 • Kenth Winborg (SD)

Revisionssamordnare

 • Christel Modin

Kontakta Kommunrevisionen

Mejla till kommunrevisionen[at]vasteras.se.

​Sammanträdesdatum 2021

Fjärde tisdagen i månaden, klockan 13.30-16.30.
Plats: Konferensrum i Stadshuset.

 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Revisionsplan för 2021 Pdf, 602.9 kB.

Nämndledamöters ansvar

Presentation från Seminarium om ansvar och revisionen Pdf, 2 MB.

Det här händer i Västerås

 • Invigning - aktivitetspark och torg på Bäckby

  Nu inviger vi Västerås nya aktivitetspark som ligger i anslutning till Bäckby centrum. Vi firar också att renoveringen av Bäckby torg är klar. Varmt välkommen till en dag med många olika aktiviteter!

 • Egen solel och laddplats för elbil

  Ta del av tips, råd och fakta om elbilsladdning och hur du kan producera egen el med solceller. Vi bjuder på inspirerande föreläsningar, minimässa och lättare lunch. Seminariet är öppet för alla, men ...

Nytt i Västerås

 • De fick elitidrottsstipendiet för 2021

  Västerås stad delar varje år ut stipendier till elitidrottare i Västerås. Det är idrottsföreningar i Västerås som kan nominera elitidrottare till stipendiet. För att få stipendiet behöver idrottaren uppfylla ett antal kriterier. Stipendiet för 2021 delades ut i samband med Västerås stads idrottsuppv...

 • Rudbeckianska 400 år – Sveriges äldsta gymnasium firas med ett nytt konstverk

  Den 24–31 maj 2023 firar vi att Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, fyller 400 år. Jubileet anordnas av Västerås stad, tillsammans med Sällskapet Arosbröderna, Svenska kyrkan och flera andra organisationer för att uppmärksamma skolans historiska betydelse för Sverige och Västerås som...