Visa sökformulär

Revisioner

Vem gör revisionerna?

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer. En kommunrevisor är precis som andra politiker valda. De blir nominerade av sitt politiska parti, däremot är de politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer. Västerås stads revisorer biträds av EY (Ernst & Young).

Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De kollar att ekonomiska redovisningar är rättvisande och att kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i stadens aktiebolag. Det gör de genom lekmannarevisorer, samt kommunalförbund genom revisorer som kommunfullmäktige utser. Längst ned på sidan hittar du information om vilka som är revisorer är denna mandatperiod, sammanträdesdatum, revisionsplan och kontaktuppgifter.

På SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida finns mer information om revisionen och dess uppdrag.länk till annan webbplats

Revisionens fördjupade granskningar

Varje år genomför revisionen ungefär tio till tolv fördjupade granskningar. Granskningen presenteras i en revisionsrapport. Senaste nytt är en sammanfattning av revisionsrapporten. Vill du läsa Senaste nytt klicka på numret nedan  
Vill du läsa hela rapporten, klicka på länken för rapport nummer.

Revisionsrapporter 2020

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2020

92PDF

RapportPDF

Granskning rörande projektet Resecentrum

81PDF

2020:1PDF

Granskning av delegation och attestering

82PDF

2020:4PDF

Granskning av Rocklundaavtalet

83PDF

2020:3PDF

Granskning av hållbarhetsarbetet

84PDF

2020:2PDF

Granskning delårsrapport Västerås stad

85PDF

RapportPDF

Revisionsrapport Västerås Stad årsbokslutsgranskning 2019


RapportPDF

Granskning av efterlevnad av GDPR i Västerås stad

86PDF

2020:5PDF

Granskning av efterlevnad av GDPR i Västerås stadshus AB med dotterbolag

87PDF

2020:6PDF

Granskning kvalitet hemtjänsten

88PDF

2020:7PDF

Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

89PDF

2020:9PDF

Revisionsrapporter 2019

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av stadens digitaliseringsarbete

74PDF

2019:1PDF

Granskning av stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

73PDF

2019:2PDF

Granskning av stadens hantering av och nyttjande av statsbidrag

76PDF

2019:5PDF

Granskning av detaljplaneprocessen

78PDF

2019:6PDF

Granskning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd

77PDF

2019:7PDF

Granskning av stadens strategiska arbete med fysisk säkerhet med utgångspunkt från skalskydd

80PDF

2019:8PDF

Förstudie av stadens arbete med strategisk kompetensförsörjning
(förstudien föranledde ingen fördjupad granskning)

-

-

Revisionsrapporter 2018

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av övergång från förskola till grundskola samt från årskurs 6 till 7 i grundskolan

63PDF

2018:1PDF

Granskning av ändamålsenliga pedagogiska förskola och skola

64PDF

2018:2PDF

Granskning av krisberedskap i kommunen och bolagskoncernen

65PDF

2018:3PDF

Granskning av ekonomistyrning inom individ- och familjenämnden

68PDF

2018:4PDF

Granskning av individ- och familjenämndens styrning och uppföljning av insatser riktade till barn och unga

69PDF

2018:5PDF

Uppföljande granskning av valnämnden

67PDF

2018PDF

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ och familjenämnden

70PDF

2018:7PDF

Granskning av strategiskt arbete med arbetsmarknadsåtgärder (bordlagd till hösten 2019

71PDF

2018:8

Granskning rörande det strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångar.

 66PDF

2018:9PDF

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2018

-

-

Granskning av stadens årsredovisning 2018

72PDF

2018PDF

Revisionsrapporter 2017

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av korruption

56PDF

2017:1PDF

Granskning av målstyrning

54PDF

2017:2PDF

Granskning av omstrukturering och utflyttning av gymnasiet från Wenströmska gymnasieskolan

55PDF

2017:3PDF

Grundskolenämndens styrning och uppföljning av grundskolornas arbete med elevernas motivation och behörighet till gymnasieskola

53PDF

2017:4PDF

Granskning av investeringsprocessen

60PDF

2017:5PDF

Granskning av styrning och uppföljning inom ramen för stadens beställar-utförarorganisation

59PDF

2017:6PDF

Granskning av styrning och uppföljning av resursfördelning till förskolan

57PDF

2017:7PDF

Granskning av nämnders och styrelsers protokoll

61PDF

2017:9PDF

Granskning av hemsjukvården

62PDF

2017:10PDF

Granskning av delårsbokslutet per 31 augusti 2017

-

DelårsrapportPDF

Granskning av årsbokslutet 2017

-

ÅrsrapportPDF

Revisionsrapporter 2016

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans

47PDF

2016:1PDF

Äldrenämndens åtgärder för ekonomi i balans

46PDF

2016:2PDF

Arbetet för likabehandling i grundskolan

45PDF

2016:3PDF

Arbete för att minska sjukfrånvaron

48PDF

2016:4PDF

Uppföljning av granskningen av IT-säkerhet inom Sociala nämndernas förvaltning

51PDF

2016:5PDF

Verksamhetsövertagande gator och parker - område Öster

49PDF

2016:6PDF

Ökade kostnader för daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

50PDF

2016:7PDF

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska åtagande

51PDF

2016:8PDF

Äldreboende

52PDF

2016:9PDF

Tidigare granskningar

Är du intresserad av fördjupade granskningar som genomförts före 2016? Kontakta revisionssekreteare på kommunrevisionen(at)vasteras.se.

 • Granskning av underhåll vid gatu- och trafikenheten
 • Granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn
 • Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS
 • Granskning av socialsekreterarna med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning
 • Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS 
 • Granskning av finanshantering
 • Granskning av upphandling
 • Granskning av intern kontroll av rapporterad tid i hemtjänsten
 • Förstudie av Björnön

Lekmannarevisionens rapport  
Granskning av Block 6 med anledning av problemen med luktstörning

 • Granskning av följsamhet av domstolsbeslut i högre instans
 • Granskning av verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
 • Granskning av stadens arbetsmarknadsinsatser
 • Granskning av flyktingmottagande och integration
 • Granskning av kvaliteten inom särskilda boende i äldreomsorgen
 • Granskning av stadens ledarskap
 • Granskning av Västerås stads uppföljning av Rocklundaavtalet
 • Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Granskning av bisysslor via registeranalys
 • Granskning av stadens arbete med våld i nära relationer
 • Granskning av IT-säkerhet inom sociala nämndernas förvaltning
 • Granskning av stödet till spelberoende

 • Granskning av enheternas målstyrning inom proAros
 • Granskning av momsredovisning
 • Granskning av daglig verksamhet och dagverksamhet
 • Granskning av efterlevnad av kraven på tillgänglighet för funktionshindrade
 • Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter
 • Granskning av kvalitetskrav och ersättningsmodellen inom förskolan
 • Granskning av toaletter i stadens fastigheter
 • Granskning av hyressättning av stadens ägda fastigheter
 • Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv
 • Granskning av efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter
Gruppbild på personerna som är med i revisonsgruppen.

Revisionens sammansättning

Revisorer mandatperioden 2019 -2022  

 • Asta Matikainen-Lecklin (M), ordförande
 • Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande
 • Elisabeth Löf (S), 2:e vice ordförande
 • Jörgen Eklund (S)
 • Hannah Widmark (S)
 • Fredrik Domert (L)
 • Barbara Conte (MP)
 • Ulf Nygren (M)
 • Kerstin Ånevall Lind (V)
 • Hans Stergel (KD)
 • vakant (SD)

Revisionssamordnare

 • Christel Modin

Kontakta Kommunrevisionen

Mejla till kommunrevisionen[at]vasteras.se.

​Sammanträdesdatum 2021

Fjärde tisdagen i månaden, klockan 13.30-16.30.
Plats: Konferensrum i Stadshuset.

 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Revisionsplan för 2021PDF

Nämndledamöters ansvar

Presentation från Seminarium om Ansvar och revisionen iPDF
kommunfullmäktige den 7 februariPDF

Det här händer i Västerås

 • Invigning - aktivitetspark och torg på Bäckby

  Nu inviger vi Västerås nya aktivitetspark som ligger i anslutning till Bäckby centrum. Vi firar också att renoveringen av Bäckby torg är klar. Varmt välkommen till en dag med många olika aktiviteter!

 • Egen solel och laddplats för elbil

  Ta del av tips, råd och fakta om elbilsladdning och hur du kan producera egen el med solceller. Vi bjuder på inspirerande föreläsningar, minimässa och lättare lunch. Seminariet är öppet för alla, men ...

Nytt i Västerås