Visa sökformulär

Projekt

Västerås stad deltar i ett flertal internationella projekt inom olika områden, av olika storlekar och karaktär som är delfinansierade med EU-medel och pengar från SIDA. Den externa finansieringen ger oss möjligheterna att utveckla våra verksamheter. På så sätt kan vi bidra till en hållbar utveckling i vår kommun.

Pågående projekt

Just nu pågår många internationella projekt inom Västerås stad. Här är några exempel på pågående projekt. Flera ansökningar om start av nya internationella projekt är inskickade och där väntar vi på svar.

Take Off och Crossover – socialt företagande

Genom att skapa nya företag får fler människor arbete. Crossover riktar sig till personer som har en idé som kan lösa problem i samhället. Take Off vänder sig till personer som har varit arbetslösa en längre tid. Personerna som deltar kommer att få tillgång till samma affärsnätverk som idag hjälper människor med företagsidéer att gå från idé till företag. Projekten samarbetar med målet att fler människor ska få ett arbete och att nya typer av företag startas, vilket också bidrar till att göra världen bättre.

Läs mer och se filmer om de två projekten under rubriken Västerås utvecklas.

För mer information kontakta Petra Ärlsjö, 021-490 02 63 eller petra.arsjo@vasterassciencepark.se.

NonHazCity – ett kemikaliesmart EU-projekt

Västerås stad deltar i ett EU-projekt som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Projektet som har fått namnet NonHazCity ska bland annat genomföra analyser av avloppsvatten samt informationskampanjer som ska leda till att mängderna skadliga ämnen till havet ska minskas.

I projektet deltar arton partners från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Från Sverige deltar Västerås stad, Stockholm stad, som leder Sveriges del i projektet, och Sveriges lantbruksuniversitet. Deltagarna består av reningsverk, miljöorganisationer, universitet, kommuner och andra myndigheter från dessa länder.

NonHazCity startade i mars 2016 och pågår i tre år. Projektets totala budget för de 18 parterna är cirka 3,5 miljoner euro. Finansieringen kommer från europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektbudgeten för Västerås stad är cirka 200 000 euro (1,8 MSEK).

De deltagande städerna ska:

 • Ta fram kemikaliehandlingsplaner för exempelvis byggande, upphandling och kemikalieregister.
 • Få bättre kunskap om vilka källor till skadliga ämnen som är mest relevanta att åtgärda lokalt.
 • Stötta lokala verksamheter att bli mer kemikaliesmarta.
 • Genomföra informationskampanjer som ökar medvetenheten om miljögifter hos befolkningen.

För mer information om NonHazCity, kontakta Caroline Söderlund, 021-39 13 07.

Läs mer på projektets egen webbplatslänk till annan webbplats och på bloggen Giftfritt Västeråslänk till annan webbplats.

Logotyper för de parter som samarbetar kring NonHazCity

WHY – We Hear You

Projektet går ut på att visa unga vilka möjligheter de har att utöva demokrati och påverka sin vardag. Det finansieras av Erasmus+ och är ett samarbete mellan Västerås stads gymnasie- och vuxenutbildning och städer i Nederländerna, Storbritannien, Belgien, Italien och Grekland under 2017-2019.


​LIFE IP Rich Waters

Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund för att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vattnen som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Rich Waters startade i januari 2017 och pågår till år 2024.

I Västerås är faunapassagerna i Svartån vid Turbinbron och Falkenbergska kvarnen, vattenpark i Johannisberg och arbetet med att minska giftiga båtbottenfärger i Mälaren exempel på insatser i projektet som Västerås stad gör tillsammans med Mälarenergi och länsstyrelsen Västmanland.

Läs mer på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Invånardialog 2.0

Västerås stads samarbete med staden Jinan i Kina om att hitta och utvärdera olika verktyg för invånardialog imponerade på organisationen Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD), som finansierade projektet "Invånardialog" 2015-2018. Nu har Västerås stad beviljats pengar av ICLD för en vidareutveckling av projektet, "Invånardialog 2.0". Projektet sträcker sig över tre år till 2021.

Invånardialog 2.0 är ett projekt där Västerås stads Kontaktcenter och Jinans Hotline 12345 träffas för att utbyta erfarenheter med varandra.

Partnerskap mellan Gaborone City Council, Botswana och Västerås stad

Västerås stad har ett partnerskap med Gaborone City Council, Botswana. Tanken med partnerskapet är att ta hand om sopor på ett bättre sätt. Sedan 1 juli 2016 pågår projektet "Waste not". Det ska öka den lokala demokratin genom att ge invånarna chansen att påverka sin närmiljö. I Gaborone ska för första gången ett bostadsområde få möjligheten att källsortera sitt hushållsavfall. Återvinningsstationer ska byggas i området. Vi bidrar med vår kunskap från Sverige. Genom projektet får vi ökad förståelse för hur vi kan hjälpa nysvenskar i Västerås att källsortera. Projektet är treårigt och drivs av VafabMiljö, Mimer och Västerås stad. Det finansieras av Internationellt centrum för lokal demokrati (Sida).

Avslutade projekt

Här är exempel på några Västerås stads avslutade internationella projekt.

Projektet #jagmed motverkade skolavhopp

Projektet #jagmed var ett region- och länsövergripande projekt för Östra Mellansverige i samverkan där målet framför allt var att motverka skolavhopp och hitta vägar tillbaka till studier eller annan sysselsättning. Region Östergötland var huvudprojektägare för #jagmed, som drevs 2015-2018. Projektet var delfinansierat av Europeiska Socialfonden och Länsstyrelsen. I Västmanlands eget delprojekt deltog samtliga kommuner.

Västerås förebyggande projekt hade som mål att öka antalet elever som når gymnasiebehörighet. Vi arbetade också tillsammans med Arboga, Hallstahammar, Sala och Surahammar för att förbättra det kommunala aktivitetsansvaret.

Läs mer om projektet på Region Östergötlands webbplatslänk till annan webbplats

MISTEL – projektet som blev permanent verksamhet

I samverkan med VINNOVA har Västerås stad etablerat MISTEL, en testbädd för innovationer inom äldreomsorgen.

En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer. Projektet MISTEL startade i september 2013 och övergick i mars 2017 från projekt till att nu vara en verksamhet inom Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning.

Läs mer om Mistel via den här länkenlänk till annan webbplats

Knuffa resan rätt

Mindre tallrikar minskar matsvinnet. Fler cykelställ ökar viljan att parkera cykeln rätt. Metoden att hjälpa människor att (o)medvetet göra hållbara val genom att ge goda förutsättningar kallas för nudging. Västerås stad samarbetade med Eskilstuna, Nyköping, Uppsala och Örebro med stöd från EU under 2017.

Icaros project

Icaros project var ett projekt där gymnasieelever byggde drönare. Arbetet gjorde eleverna engagerade, motiverade, de fick bättre studieresultat och lägre frånvaro. Projektet finansierades av Erasmus+ och det var elever på Wijkmanska gymnasiet i Västerås som samarbetade med skolor i Frankrike, Tyskland, Grekland och Spanien 2016-2018.

Läs mer om Icaros projekt på projektets samlingssidalänk till annan webbplats

Prog math

Prog math var ett projekt där lärare i matematik utbytte erfarenheter med varandra. De fick tips om metoder och verktyg för att integrera programmering i matematiken. På så sätt ökade också elevernas engagemang och intresse för matematiklektionerna. Lärare i Västerås samarbetade under 2018 med lärare i Finland, Frankrike, Rumänien och Storbritannien och projektet finansierades av Erasmus+.

Utveckla invånardialog med Jinan

2015 fick Västerås stad 2,4 miljoner kronor av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) för att under tre år utveckla invånardialog med staden Jinan i Kina. ICLD:s verksamhet finansieras helt och hållet med statliga pengar från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA). Sedan 1994 har Västmanland ett samarbete med Shandongprovinsen. Samarbetet är ett sätt att stödja och utveckla kontakter med näringsliv och hållbara lösningar.

Hösten 2015 reste en delegation med deltagare från stadsledningskontoret och tekniska kontoret till Jinan för att se hur Jinan arbetar med invånardialog och för att komma överens om inom vilka områden samarbetet ska ske. Valet föll på att arbeta med invånardialog inom park- och naturområdet. Totalt reser Västerås stad till Jinan tre gånger och Västerås stad tar emot delegationer vid tre tillfällen från Jinan. Syftet med resorna är att ta fram och utveckla verktyg för invånardialog.

Under projektet har en trespråkig broschyr tagits fram som beskriver arbetet med invånardialog i Jinan och Västerås.

Broschyr om invånardialog.PDF

Inför den första resan till Jinan gjorde Västerås stad en film om hur invånardialog används i trygghetsprojekt. 

 

Bredbandsutveckling

Västerås stad arbetar intensivt med att utveckla bredbandet i hela Mälardalsregionen. Syftet är att utveckla en ny generation bredband som ska fungera som plattform för en bättre välfärd med stöd av digitala verktyg. Projekten ”Hållbar IT” och ”Digital agenda i Mälardalen” är två exempel på projekt där vi lägger grunden för kapacitet, nätverk och strategiska partnerskap. Vi samarbetar med aktörer som ligger längst fram när det gäller teknisk kunskap, idéer och talanger.

Robotikbaserad teknologi som stödjer självständigt boende för äldre

Vård- och omsorgsprojektet ”SILVER” ska undersöka och upphandla utveckling av ny robotikbaserad teknologi för att stödja självständigt boende för äldre. Projektet är ett samarbete med innovationsmyndigheter i Sverige, Holland och Storbritannien. Arbetet med SILVER har också bidragit till flera nya samarbeten.

Mer information om projektet SILVERlänk till annan webbplats

Utveckling av cykelturismen i Östersjöregionen

”Baltic Sea Regional Cycling Tourism” syftar till att utveckla cykelturismen i Östersjöregionen. Genom samarbete med partner i länderna kring Östersjön ska projektet ta fram verktyg och idéer för en hållbar trafiksituation i Baltikum och göra cykelturism till ett attraktivt alternativ.

Automation region

Projektet ”Automation region” hade som syfte att utveckla ett företagskluster i världsklass inom området automation. Automation omfattar alla system för mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus. Klustret ”Automation region” fick ytterligare bidrag för att under två år vidareutveckla arbetet inom kärnområdena industrirobotik, fältrobotik, internationalisering och innovationsstöd. Det nuvarande klustret omfattar Södermanlands län, Västmanlands län, Uppsala och Örebro län. 

Mer information om det utvecklade klustret hittar du härlänk till annan webbplats

Robotdalen

”Robotdalen” är ett svenskt robotikinitiativ med Mälardalens högskola som projektägare. Projektet syftade till att utveckla ett kluster för att befästa regionen som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotbaserad automation. Projektet omfattade aktörer i Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Mer information om Robotdalen hittar du härlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Charlotta Filling

Strateg

Internationellt arbete

Adress: Charlotta Filling, Stadshuset, rum A185, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 26 36

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Ny kollektivtrafik för att möta ett växande Västerås

  I framtiden kan det finnas busskörfält, spårvagnar eller större bussar med plats för många passagerare i Västeråstrafiken. Det är några förslag som Västerås stad och Region Västmanland tittat på i ett gemensamt projekt kallat Framtidens kollektivtrafik.

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2019 

  Idag har Pedagogiska priset 2019 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset på 25 000 kronor ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

 • Fri parkering på Rudbeck

  Även i år blir det fri parkering på Rudbeckianska gymnasiets skolgård vissa helger.

Hjälpte informationen på denna sida dig?