Visa sökformulär

Detaljplan för Litslunda 1:4, Skästa byväg, Lillhärad, dp 1920

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 11 maj och den 22 juni 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga nya bostäder och förskola. I förslaget finns 24-26 bostäder uppdelat på friliggande småhus och radhus/parhus. Ansökan om att bygga för­skola kan beviljas under de första fem åren. Efter de första fem åren kan annars bostä­der byggas även på förskoletomten i form av småhus.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Hon har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 94.

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Lillhärad där tomtmarken är markerad

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Lillhärad

Presentation av detaljplanen

I det första bildspelet presenterar vi planen och där berättar vi också lite mer om detaljplaneprocessen. I det andra bildspelet berättar byggherren mer om själva byggandet. Vi visade dessa bildspel på det digitala samrådsmötet den 27 maj.

Bildspel 1 - stadens presentation om planen och processen.

Inledningsbild från bildspelet om att det på grund av coronaviruset blir ett bildspel i stället för ett fysiskt möte i samrådet samt namn och bild på handläggaren Marie Ahnfors.

Bildspel 2 - byggherren och plankonsultens presentation.

Vy över en väg med villor i bakgrunden med texten Presentation av detaljplan för Skästa hage
För vem

Du kan lämna syn­punkter under samråds­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 22 juni 2020. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?