Visa sökformulär

Detaljplan för Litslunda 1:4, Skästa byväg, Lillhärad, dp 1920

Byggnadsnämnden antog planen den 29 aprl 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga nya bostäder och förskola. I förslaget finns 24-26 bostäder uppdelat på friliggande småhus och radhus/parhus. Ansökan om att bygga för­skola kan beviljas under de första fem åren. Efter de första fem åren kan annars bostä­der byggas även på förskoletomten i form av småhus.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Hon har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 94.

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Lillhärad där tomtmarken är markerad

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Lillhärad

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94