Visa sökformulär

Sjöar och vattendrag

Mälaren förser många människor i Mälardalen med dricksvatten varje dag, och runt om i Västeråstrakten finns många sjöar och vattendrag där du kan bada och fiska.

Vatten i Västerås

Enligt Västerås stads vattenplan ska allt vatten i Västerås ha god ekologisk och kemisk status senast år 2021. För att nå dit behöver stadens förvaltningar och bolag samverka för att minska mängden näringsämnen och miljögifter som släpps ut. Vi behöver också skapa fria vandringsvägar för fisk som idag inte når sina lekområden på grund av olika typer av dammar och kraftverk i vattendragen.

Brygga vid Björnön

Fotograf: Pia Nordlander bildN

Ditt vatten

Att avloppsvatten är smutsigt och måste tas om hand och renas i reningsverk innan det släpps ut igen är självklart. Västerås stad har tagit fram riktlinjer och planer för hur avloppsreningen ska skötas.

Det är energiföretaget Mälarenergi som ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom Västerås.

Har du allmänna frågor om Västerås stads sjöar, vattendrag och grundvatten kan du kontakta Västerås stads vattensamordnare. Har du frågor om enskilt avlopp kontaktar du miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Sagån och Svartån

I Västerås närhet finns Sagån och Svartån. Eftersom båda är långsträckta och rinner genom flera delar av Västmanland, är det många som påverkar vattnet. En viktig del i vattenarbetet är samverkan mellan olika intressenter inom de olika tillrinningsområdena. Därför har Sagåns och Svartåns vattenråd bildats, där Västerås stad är drivande. I vattenråden finns representanter från näringslivet, jord- och skogsbruk, ideella organisationer, berörda kommuner och intresserade privatpersoner.

Länk till Mälarenergi finns nedan:

Mälarenergis webbplats.länk till annan webbplats

Västerås vatten

I Västerås stads vattenplan som antogs 2012, beskrivs stadens arbete och åtgärder för att nå god status i Västerås grundvatten, sjöar och vattendrag.

Där ingår till exempel att

 • Skapa fria vandringsvägar för fisk i Svartån och Sagån
 • Minska läckaget av näringsämnen från åkermark och reningsverket 
 • Minska utsläppen av metaller och andra miljögifter från stadens dagvatten.

Alla åtgärder syftar till att Västerås invånare långsiktigt ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet och attraktiva, levande vatten för rekreation.

Vattendirektivet

Vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000. Det syftar till att säkra att vi långsiktigt ska ha tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet. I Sverige har vattendirektivet lyfts in i lagstiftningen i framför allt miljöbalken, men även genom en särskild vatten­förvaltnings­förordning.

Fem vattendistrikt har bildats. I varje distrikt finns en länsstyrelse som utgör vattenmyndighet. Västmanland ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheterna har bland annat tagit fram åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer som ska följas av myndigheter och kommuner för att nå målen med god status i våra vatten.

EU:s vattendirektiv
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistriktlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Susanna Hansen

Vattensamordnare

Besöksadress Stadshuset

Telefonnummer 021-39 11 23

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Pratande soptunnor invigdes i Vasaparken

  Kasta skräp - och hör sen! Det är budskapet bakom de tre soptunnor som på fredagen invigdes längs det stora promenadstråket i Vasaparken. Avsikten är att med roliga fakta få människor att minska nedskräpningen.

 • Grusade planer för sopsaltning

  Det blir inte någon sopsaltning av gång- och cykelvägnätet den här vintern. Partierna i majoriteten (S, L, C och MP) har inte kunnat enas om att genomföra sopsaltningen på grund av andra angelägna prioriteringar för nämnden.

 • Fri parkering på Rudbeck

  Även i år blir det fri parkering på Rudbeckianska gymnasiets skolgård vissa helger.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?