Visa sökformulär

Frågor och svar om tematiskt tillägg till översiktsplanen, TÖP 73

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna om det tematiska tillägget. Svaren utgår från det vi vet just nu. Vi kommer att uppdatera med nya frågor och svar under arbetet med att ta fram tillägget.

Sidan är senast redigerad 15 februari 2023.

Översiktsplanen är det första steget i kommunens planering av hur mark och vatten ska användas i kommunen. Där visas kommunens vilja men den är inte juridiskt bindande. Alla kommuner är skyldiga att ha en aktuell översiktsplan. I den ska kommunen visa hur allmänna intressen främjas och tas hänsyn till. Enskilda intressen hanteras inte här utan dessa vägs in i detaljplaneskedet.

Vill du läsa mer om allmänna intressen?
Boverkets webbplats om allmänna intressen Länk till annan webbplats.

När man gör ett tillägg till översiktsplanen som är kopplat till ett visst tema kallas det för ett tematiskt tillägg. I det här fallet är temat mark för nya verksamhetsområden.

Ett tematiskt tillägg får samma status som översiktsplanen. Kommunen kan genom det här verktyget arbeta med aktuella planeringsfrågor och på så sätt hålla översiktsplanen uppdaterad.

Västerås växer och vi behöver planera för möjlighet till fler arbetstillfällen för den ökande befolkningen. Vi behöver också säkerställa behovet av mark för ett växande näringsliv. Det är i dag hög efterfrågan på mark för olika typer av verksamheter i Västerås.
Dagens tillgång till råmark, som kan förädlas via planläggning till verksamhetsmark, har minskat sedan slutet av 60-talet. Samtidigt har befolkningens mängd ökat. Även andelen verksamhetsmark har minskat och kommer att minska till följd av att områden med verksamheter som exempelvis Mälarporten och Kopparlunden har omvandlats eller planeras att omvandlas till mer blandade stadsdelar med ett högre inslag av bostäder. Det här tematiska tillägget till översiktsplanen visar på en föreslagen placering av nya verksamhetsområden, vilket skulle ge staden ett juridiskt stöd för att, efter överenskommelse med markägare, kunna köpa in mark som därefter kan planläggas som verksamhetsmark.

Planuppdrag - Samråd - Granskning - Antagande

Så här ser de olika stegen i processen med att ta fram ett tillägg till översiktsplanen ut. Det finns två olika tillfällen under processens gång att tycka till. Vid samrådet och vid granskningen.

Efter antagandet är nästa steg i planeringen att ta fram detaljplaner för områdena. I samband med det arbetet kommer flera tillfällen för berörda att tycka till.

Fram till den 30 september 2021 hade du en första chans att tycka till om de föreslagna platserna för nya verksamhetsområden.

Det andra tillfället att tycka till var under granskningen, som pågick mellan 27 juni – 12 september 2022.

Eftersom det här är ett tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen riktar den sig till alla i Västerås kommun och alla har lika stor rätt att tycka till. Trots detta är självklart vissa invånare mer berörda än andra men i detta tidiga skede är det omöjligt att göra en avgränsning utöver för de direkt berörda markägarna. Kontakt har därför i första hand tagits med de som äger marken som föreslås omvandlas till verksamhetsmark. Detta för att stämma av deras tankar och synpunkter på förslaget. De har själva inte tidigare deltagit i urvalsprocessen och inga löften om markförvärv har getts.

Även om du inte äger mark i dessa områden har du rätt att lämna in synpunkter och påverka förslaget.

Utöver markägare har länsstyrelsen, statliga myndigheter, Region Västmanland, angränsande kommuner samt föreningar, politiska partier och kommunala förvaltningar fått information om samrådet skickat direkt till sig. Samrådet har för övrigt kommunicerats via dagstidning och på kommunens hemsida. Detsamma gällde även granskningen.

 • Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2020 att ge stadsledningskontoret i uppdrag, att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett tematiskt tillägg till Västerås översiktsplan 2026 som visar på lokalisering av nya verksamhetsområden.
 • Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021 att sända ut förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen, Mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73, med tillhörande hållbarhetskonsekvensbedömning på samråd.
 • Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2022 att ställa ut det bearbetade förslaget för granskning. Under granskningen kan berörda komma med synpunkter på förslaget.
 • Den 22 februari 2023 planerar kommunstyrelsen godkänna tillägget och skickade vidare till kommunfullmäktige som planerar att anta tillägget den 9 mars 2023.

Förslaget har inte antagits än.

Under samrådstiden kom det in 119 remissvar. Flertalet är från privatpersoner. Yttranden som rör planförslaget som helhet (från remissinstanser som myndigheter, nämnder, föreningar och bolag) är i huvudsak positiva eller neutrala. Medskicken handlar om risk för eventuell negativ påverkan på landskapsbild och kulturmiljö. Till granskningsversionen så vill man också att riktlinjer för bevarande av biologisk mångfald samt ekosystemtjänster utvecklas.

De flesta synpunkterna kommer dock från privatpersoner. Huvudsakligen handlar dessa om område F Avfart Östanbro och uttrycker motstånd mot exploatering inom det utpekade området.

Utifrån synpunkterna har förslaget förändrats något även om den huvudsakliga markanvändningen och strukturen till största del är densamma. Den största förändringen av planförslaget innebär att ett område, det som i samrådsversionen av planen benämndes som Område F Avfart Östanbro, inte längre föreslås som nytt verksamhetsområde. Dessutom får område Västjädra och område Skästa ändrade avgränsningar till granskningsversionen.

De viktigaste ändringarna från samrådsversionen av det Tematiska tillägget till Västerås översiktsplan 2026, TÖP 73, Mark för nya verksamhetsområden är följande:

 • Området vid Avfart Östanbro utgår ur förslaget. Granskningsversionen föreslår därmed sex i stället för sju nya verksamhetsområden.
 • Område Västjädra får en annan utbredning till granskningsversionen. Området minskas ner.
 • Område Skästa får en annan utbredning till granskningsversionen. Området utökas.
 • Kartor och illustrationer har uppdaterats för att överensstämma med det omarbetade förslaget.
 • En ny utredning har tagits fram som har granskat de föreslagna områdenas påverkan på landskapsbild och kulturmiljö. Information och medskick från den har arbetats in i granskningsversionen av TÖP 73.
 • Sedan samrådsversionen har ett detaljplaneuppdrag tagits för området Tunbytorp Hökåsen. En del information från utredningar inom arbetet med detaljplanen har även inarbetats i beskrivningen av området i TÖP 73.
 • Nya riktlinjer för bevarande av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och ekologiska samband har lagts till i kapitlet Generella riktlinjer.
 • Nya riktlinjer för gröna ytor som klimatanpassningsåtgärd vid värmeböljor och skyfall har lagts till i kapitlet Generella riktlinjer.
 • Ny riktlinje avseende hushållande med mark har lagts till i kapitlet Generella riktlinjer.
 • Redaktionella ändringar avseende meningsbyggnad, stavfel och så vidare har inarbetats i förslaget.

Under granskningstiden som pågick 27 juni – 12 september 2022 kom det in 16 yttranden. Av dessa var 12 utan erinran och/eller nöjda med granskningsförslaget av planen. Det vill säga att de inte hade något att invända mot förslaget. Därför finns de inte att ta del av i det Särskilda utlåtandet men de går att begära ut från Kommunstyrelsens diarie. De övriga 4 yttrandena som kom in har sammanfattats och besvarats i utlåtandet.

Efter granskningstidens slut kom ytterligare 3 yttranden in. De har också har besvarats i utlåtandet.

Utifrån de synpunkter som har kommit in texten i förslaget ändrats lite. Genom förtydliganden och kompletteringar i handlingarna har förslaget förbättrats och konsekvenserna har tydliggjorts. Markanvändningen och strukturen är fortsatt densamma.

De viktigaste ändringarna från granskningsversionen av det Tematiska tillägget till Västerås översiktsplan 2026, TÖP 73, Mark för nya verksamhetsområden är följande:

 • I kapitel 8, Avgränsning och tidshorisont, har rekommenderad huvudsaklig användning tydliggjorts så att det överensstämmer med planbestämmelserna i detaljplan.
 • Information och medskick om brandvattenförsörjning har inkluderats i planhandlingen i kapitel 14, Generella riktlinjer.
 • Redaktionella ändringar avseende meningsbyggnad, stavfel och så vidare har inarbetats i förslaget.

Nu ska planen först godkännas av kommunstyrelsen innan den antas i kommunfullmäktige.

Om förslaget blir antaget ger det möjlighet för oss att efter överenskommelse med markägare köpa de utpekade områdena. Innan omvandling och exploatering kan ske krävs en detalplaneprocess för varje område. Då får berörda möjlighet att tycka till igen och påverka den slutgiltiga utformningen av varje område.

Innehållet i planförslaget är vägledande men inte juridiskt bindande. Det betyder att innehållet i sig inte går att överklaga. Det innebär dock inte att det som står i planförslaget direkt efter ett antagande kommer förverkligas. För att det ska kunna ske krävs en efterföljande detaljplaneprocess. I den är såväl markägare som närboende (inom ett tydligt avgränsat område) sakägare och har möjlighet att lämna in synpunkter under samråd och granskning och har rätt att överklaga detaljplanen.

Om du anser att ett beslut inte har fattats på rätt sätt, eller om du anser att kommunen har beslutat om något den inte har rätt till, kan du begära en så kallad laglighetsprövning. För att begära laglighetsprövning måste du vara folkbokförd i Västerås, äga en fastighet här eller betala kommunalskatt här.

I din begäran ska du tala om vilket beslut det handlar om och vad du tycker är fel med beslutet. Begäran om laglighetsprövning ska du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten i Uppsala. Du måste lämna in laglighetsprövning inom tre veckor från det datum då beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla.

Vid en laglighetsprövning kan förvaltningsrätten bara avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra ett beslut. Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om något av följande gäller:

 • beslutet har inte fattats på ett korrekt sätt
 • beslutet rör något som inte berör kommunen
 • de som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Eftersom det är ett tillägg till gällande översiktsplan har vi tittat på hela kommunen och detaljeringsgraden är därmed översiktlig. Tre översiktliga utredningar har tagits fram gällande naturvärden, dagvatten och landskapsbild och påverkan på kulturmiljövärden. Utöver detta har vi försökt ta hänsyn till:

 • risker för negativ inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten, luft och buller
 • eventuell negativ påverkan på riksintressen.
 • natur- och kulturvärden
 • förekomst av fornlämningar
 • närhet till bostäder
 • förutsättningar för dagvattenhantering (inklusive skyfall och översvämningsrisker)
 • vattenskyddsområde
 • förekomst av grundvatten
 • större ytvattenförekomster
 • tillgång till befintlig infrastruktur och trafikförsörjning
 • övergripande markförutsättningar
 • jordbruksmark.

Utöver att de föreslagna områdena, i så liten utsträckning som möjligt ska påverka någon av hänsynsfaktorerna som räknades upp ovan, har vi också försökt uppfylla kriterier som:

 • närhet till riksväg/järnväg
 • tillgång till god elförsörjning och annan teknisk infrastruktur
 • regional utveckling
 • näringslivets utpekade områden av intresse.

Vi varken vill eller kan planera för störande verksamhetsområden i direkt anslutning till bostäder. De områden som visas på kartorna bör tolkas som ”bubblor” som visar möjliga områden att utreda vidare. I fortsatt planering kommer gränserna att tydligare definieras och områdena utformas så att avstånd, avskärmningar och åtgärder vidtas för att inte negativt inverka på boende i närområdet.

Kontakta oss

Marie Malmström

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 31 28