Visa sökformulär

Fördjupad översiktsplan för stadsdelen Hälla, föp 66

Kommunfullmäktige har tagit beslut om uppdrag för planläggning den 7 november 2013.

Om fördjupningen av översiktsplanen

I Västerås över­sikts­plan 2026, före­slår vi att en för­djupning av över­sikts­planen ska tas fram för stads­delen Hälla. Tanken i över­sikts­plan 2026 är att Hälla ska ut­vecklas till ett blandat om­råde. Där ska det finnas bo­städer men också möjlig­het till handel, kontor, verk­sam­heter och ut­bildning. Om­rådet har god till­gäng­lig­het till Badelunda­åsen och Anunds­hög i norr och Mälar­stranden i söder.

Syftet med planen är att visa hur Hälla kan bli en attraktiv stads­del, med ett blandat inne­håll, genom för­ändring på lång sikt. Det ska både finnas offentliga och mer privata platser och rum samt en an­passad gatu­struktur med triv­samma och gena stråk inom om­rådet. Det enligt de strategier som finns för Västerås stads ut­veckling. En bred sam­verkan mellan staden och de fastig­hets­ägare som finns i om­rådet, är en för­ut­sättning.

Som ett första steg har en mål­bild tagits fram gemen­samt i dialog mellan staden och fastig­hets­ägarna. Arbetet med mål­bilden har på­gått under hösten 2015. I mål­bilden visas stads­bygg­nads­kvalitéer och den är ett ram­verk för det fort­satta arbetet och ut­vecklingen av Hälla. Mål­bilden visar också hur Hälla kan byggas ut i etapper och hur stads­delen kan se ut när den är fullt ut­byggd. Mål­år för mål­bilden är år 2050. Då mål­bilden ska resultera i en för­djupad över­sikts­plan kommer dess intentioner bland annat att ut­vecklas och preciseras i en karta där det visas hur marken ska an­vändas. Vi ska också göra en miljö­konse­kvens­be­skrivning.

Planuppdrag för fördjupning av översiktsplanen för Hälla föp 66PDF

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­arbetet av Helena Hansson. Hon har e-post helena.marta.lovisa.hansson[a]vasteras.se och telefon 021-39 10 43.

Flygbild över planområdet på Hälla

Flygbild över planområdet på Hälla

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djup­ningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska an­tas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en fördjupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­omfattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Helena Hansson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 10 43

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.