Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 1:202 med flera (Mälarstrandsgatan), Kungsängen, dp 1972

Detaljplanen har varit är utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att ändra viss kvartersmark till allmän platsmark för gata. Då kan hela Mälarstrandsgatan rymmas inom gatumark.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Du når henne

  • på e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021-39 32 94.
Flygfoto över Kungsängen vid Kokpunkten med planområdet inritat med streckad röd linje

Flygfoto över planområdet på Kungsängen vid Kokpunkten

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94