Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 3:69, Finnslätten, dp 1948


Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 25 mars 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga en logistikbyggnad på området. Där ska även finnas lastytor, parkering och laddning av lastfordon. Byggnaden planeras bli cirka 320 meter lång och med en höjd på 12 meter. Varav en del planeras bli ett 40 meter högt höglager. Vi ska i planarbetet bland annat studera hur byggnaders volymer påverkar landskapsbilden. Den planerade markanvändningen är verksamheter och industri.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Viktor Ståhl. Du når honom på e‑post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Flygfoto över Finnslätten med planområdet markerat

Flygfoto över planområdet på Finnslätten

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34