Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 3:69 med flera, Finnslätten, dp 1948

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 25 mars 2021. Den 27 januari 2022 tog nämnden beslut om att utöka planområdet.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga en logistik- och kontorsbyggnad med tillhörande lastytor, parkeringar och laddning av lastfordon. Byggnaden planeras bli cirka 320 meter lång och med en höjd på 12 meter. Varav en del planeras bli ett 40 meter högt höglager. Vi ska i planarbetet bland annat studera hur byggnaders volymer påverkar landskapsbilden.

Syftet med planen är även att ge möjlighet till byggrätt i norra delen av planområdet, längs Lundaleden. I dag finns en kraftledning här som eventuellt kommer flyttas i framtiden. Planen ska därför möjliggöra både för att kraftledningen kan vara kvar samt att om den flyttas eller grävs ned möjliggöra för byggrätt. Vi planerar även för en ny gata in till Finnslätten i södra delen av planområdet, från Tillbergaleden till korsningen Nätverksgatan och Effektgatan.

Planens syfte stämmer överens med planprogram för stadsutveckling på Finnslätten (pp 37).

Mer information om Finnslätten

Läs mer om Finnslättens utveckling

Planprogram för stadsutveckling Finnslätten, pp 37

Flygfoto över Finnslätten med ungefärligt planområde markerat med röd streckad linje

Flygfoto över planområdet på Finnslätten, ungefärlig planområdesgräns i röd streckad linje

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Emma Lilja. Du når henne

  • på e-post emma.lilja[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021‑39 00 86.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86