Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 4:86 och Norra Vallbyskolan, dp 1940

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 9 maj och den 5 juni 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en ny skola. Den ska placeras intill Härbregatan och Vallby Skolgata. Den förskola som finns på området i dag planeras att vara kvar. I planen vill vi också ge möjlighet att anlägga av ny park inom Norra Vallbyskolan 9. De gator som finns på området i dag, samt den angränsande delen av Vallbyleden som inte är planlagd sedan tidigare, ska finnas kvar.

Karta över Norra Vallby med planområde markerat med rött.

Karta över planområde på Norra Vallby

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linda Langefors eller Malin Björklund.

 • Linda har e‑post linda.langefors[a]vasteras.se, telefon 021-39 02 87.
 • Malin har e‑post malin.bjorklund[a]vasteras.se, telefon 021-39 32 52.
För vem

Du kan lämna synpunkter under granskning

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 5 juni 2022. Du kan skicka in dem

 • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
 • via e-postformulär längre ner på sidan
 • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
 • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Det är byggnadsnämnden i Västerås stad som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter vid hanteringen av synpunkter för detaljplaner.

Sammanfattning

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna

 • hantera dina synpunkter på förslaget till detaljplan
 • återkoppla till dig
 • ge information om hur du kan överklaga.

De personuppgifter vi hanterar är: namn och e-postadress, i vissa fall även adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Vi får dem genom den synpunkt du lämnar till oss. När den kommer in till oss blir den allmän handling. Den typen av allmän handling sparas för all framtid.

Det är du själv som lämnar dina personuppgifter till oss. Det sker i samband med att du lämnar synpunkter på förslag till detaljplaner.

Ändamålet är att kunna ta fram en ny detaljplan. I samband med det tar vi in synpunkter. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna

 • hantera dina synpunkter på förslaget till detaljplan
 • återkoppla till dig samt för att
 • ge information om hur du kan överklaga detaljplanen.

Namn och e-postadress, i vissa fall även adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Den rättsliga grunden för denna behandling är allmänt intresse och myndighetsutövning enligt dataskyddsförordningen.

Byggnadsnämnden är skyldig att ge bland annat invånare möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplaner och även återkoppla till de som lämnat synpunkter. I dessa skyldigheter är viss behandling av personuppgifter nödvändig. Det i sin tur betyder att nämnden även ges en laglig rätt att behandla de nödvändiga personuppgifterna. Allt enligt plan- och bygglagen.

Dina personuppgifter behandlas av byggnadsnämnden och nämndens personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för nämndens räkning och enligt nämndens instruktioner. Det kan till exempel vara en leverantör av ett IT-system. Det är administratörer, handläggare på planenheten, registratorer samt kommunikatörer som får ta del av dina personuppgifter.

I det här fallet sparas dina personuppgifter hos oss för all framtid. Läs mer i länken om vår generella information eller kontakta byggnadsnämnden eller dataskyddsombudet för mer information.

 • Begära tillgång till dina personuppgifter.
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Begära dataportabilitet.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Frågor och svar om detaljplan för Norra Vallbyskolan

Vi har i inledningen av arbetet haft en tidig dialog för att bland annat få en bild av hur boende i närområdet använder planområdet. Planförslaget har därefter varit på samråd mellan 30 januari 2022. Under samrådet kunde invånare och myndigheter lämna synpunkter på planen. Förslaget har sedan bearbetas innan det återigen skickas ut på en så kallad granskning. Under granskningen har invånare och myndigheter en ny chans att lämna synpunkter på förslaget. Därefter kommer mindre justeringar kunna göras innan detaljplanen går upp för antagande i byggnadsnämnden.

Här kan du läsa mer om processen för en detaljplan

En rad olika aspekter har studerats och beaktats vid val av lokalisering av ny skola. Två viktiga aspekter har varit att kommunen helst redan ska äga marken och att tomten måste vara tillräckligt stor för att få till en bra skola med tillhörande skolgård. En annan viktig aspekt har varit att den nya skolan får en central placering i skolans upptagningsområde med möjlighet att lätt kunna anslutas till befintligt vägnät, gång- och cykelnät och närhet till kollektivtrafik.

Ett önskemål har även varit att den nya skolan inte ska placeras på platsen för någon av de befintliga skolorna. Detta för att de båda befintliga skolorna ska kunna vara i drift under hela byggnationstiden av den nya skolan. På så sätt störs skolverksamheten så lite som möjligt. Efter att ha studerat nämnda önskemål och förutsättningar föll valet på den föreslagna ytan.

Under samrådet fick vi in många synpunkter om bostäderna i området mellan Vallbyleden, Vallbygatan och Tjärdalsgatan. Avståndet till Vallbyleden behövde ökas och förslaget behövde bearbetas för att få in fler parkeringsplatser enligt kommunens nya riktlinjer. Det behövdes även utredas vidare om bostäderna kunde placeras där med hänsyn till buller från Vedbobacken och iakttagelser av salamandrar i området. Det var också många privatpersoner som var negativa till nya bostäder i området. Därför valde vi att ta bort bostäderna ur detaljplaneförslaget.

Här är några exempel på hur skolmiljön förbättras i den nya skolan:

 • Moderna lokaler som blir anpassade efter hur undervisning bedrivs idag
 • Lokaler (antal och storlek) anpassade efter antal elever och hur stora elevgrupperna/klasserna är
 • Specialsalar för exempelvis idrott kan byggas i skola/inom skolområdet
 • Lättare att administrera lärarkår
 • Enklare att få till ett bra tillagningskök

Vi arbetar för att den nya skolan ska kunna börja användas höstterminen 2024. Det finns en risk att tidplanen för projektet förändras, vilket skulle innebära att eleverna får vänta längre med att flytta in i den nya skolan.

Detaljplanen planeras att skickas ut på granskning i maj 2022. Då kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. Tänk på att din synpunkt måste lämnas in skriftligen till byggnadsnamnd[a]vasteras.se.

Efter granskningen görs eventuella bearbetningar av planen, utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter tar byggnadsnämnden beslut om att anta detaljplanen.

I arbetet med detaljplanen 1940 så har vi haft en tidig dialog (9 april till 30 april.) Syftet var att ta reda på mer om hur området används innan vi tog fram ett första förslag.

Så här har vi använt svaren dialogen för att kunna ta fram ett så bra förslag som möjligt:

Kritik mot ny bebyggelse

Den tidiga dialogen handlade om att ta reda på mer om hur områdena används för att kunna planera den bebyggelsen på bästa sätt. Vi presenterade inte något bebyggelseförslag under den tidiga dialogen, men flera tog chansen att uttrycka sina synpunkter om det förslag som presenterades vid det tidigare samrådet. Vi har under arbetet tagit hänsyn till synpunkter som att vissa hus upplevdes som, för höga och att de var planerade för tätt intill befintliga hus. I det nya förslaget har antalet bostäder nästan halverats.

Hur områdena används idag

Planområdet används i dag främst för promenad och lek, men också andra aktiviteter som träning och att spela fotboll. Vi ser att grönområdena och plats för olika utomhusaktiviteter är viktiga kvaliteter i området. Vi har efter den tidiga dialogen anpassat planeringen:
Kullen mellan Vallbyleden och Båthusgatan bevaras som natur för att också i fortsättningen erbjuda en spännande miljö för barn att utforska.
Den nya skolan byggs på ett grönområde. Svaren i den tidiga dialogen visar att området främst används för att spela fotboll och leka. Vi planerar för att möjligheten att spela fotboll ska finnas kvar, men fördelat på flera mindre fotbollsplaner istället för en stor. Vi planerar också för en utökad parkyta där Norra Vallbyskolan står idag.

Önskemål om att kunna använda skolans lokaler utanför skoltid

Vi ville i dialogen se om det fanns önskemål om att använda skolans lokaler utanför skoltid. Vi fick in svar som visar på ett intresse av att kunna använda skolans lokaler för exempelvis kurser, möten, kalas, och idrottsaktiviteter. Denna information tar vi med oss i den fortsatta planeringen.

Kritik mot planerna för den nya skolan

I dialogen kom det även synpunkter om skolornas sammanslagning samt placering. Beslutet om att slå ihop de befintliga skolorna till en skola grundar sig på flera olika utredningar, till exempel:

 • Det är mer effektivt och ekonomiskt att bygga en ny moderna skola istället för att renovera och bygga om de två befintliga (som har stort renoveringsbehov.)
 • Kommunen äger marken där den nya skolan planeras, vilket gör att det är lättare att använda en stor yta för att till exempel kunna planera en bra skolgård för eleverna.
 • Om en ny skola byggs så kan de befintliga skolorna vara i drift under hela På så sätt störs skolverksamheten så lite som möjligt.
 • Vi får en modern skola med lokaler anpassade efter hur undervisningen ser ut idag samt nya specialsalar för till exempel idrott.

Du kan kontakta planarkitekterna Malin Björklund eller Linda Langefors.

 • Malin har e‑post malin.bjorklund[a]vasteras.se, telefon 021-39 32 52.
 • Linda har e‑post linda.langefors[a]vasteras.se, telefon 021-39 02 87.

 • 2019 arbetade vi med en detaljplan, dp1894, för nya bostäder intill korsningen Vallbygatan/Vallbyleden.
 • Under samrådet som var vid årsskiftet 2019/2020 kom det in många synpunkter, bland annat handlade några synpunkter om att vissa hus var för höga och att de var planerade för tätt intill befintliga hus.
 • Efter samrådet pausades planarbetet tillfälligt. Vi behövde bearbeta alla synpunkter och börja om på nytt.
 • Vi har i april 2021 haft en tidig dialog i arbetet med dp 1940. Det gjordes för att få ett ännu bredare planeringsunderlag.
 • Planförslaget har varit ute på samråd under december 2021 och januari 2022.
 • Efter samrådet togs beslut om ändring av planområdet. Den nya avgränsningen innebär att de tänkta bostäderna inte längre finns i planområdet. Nu är syftet enbart att bygga en ny skola.

Tidig dialog

I april 2021 hade vi en tidig dialog för att ta reda på hur området används. Dialogen genomfördes med hjälp av en dialogkarta och frågeformulär på webben. Vi fick in ungefär 270 svar. Svaren har använts som underlag vid utformande av detaljplanen och skisser för ny skola och bostäder.

Vi har tagit fasta på att grönområdena och plats för olika utomhusaktiviteter är viktiga kvaliteter i området. Kullen mellan Vallbyleden och Båthusgatan bevaras som natur för att också fortsättningsvis erbjuda en spännande miljö för barn att utforska. För att kunna bygga en ny skola måste vi ta grönområde i anspråk. Det gör att ytorna för aktiviteter minskar, men vi planerar för att det även i framtiden ska finnas plats för fotbollsplaner, allaktivitetsplan, eller liknande.

Läs sammanställningen av dialogresultatet nedan eller gå in i dialogkartan och läs svaren.

Dialogkartan Länk till annan webbplats.

Bild från dialogkartan med vy över planområdet på Vallby

Planområdet används i dag främst för promenad och lek, men också andra aktiviteter som träning och att spela fotboll. Vilken aktivitet som är vanligast varierar mellan planområdets olika delar. I området mellan Vallbyleden och Tjärdalsgatan svarar 20 personer att de promenerar. Utifrån de svar vi fått in verkar området också användas för att cykla, leka, träna och rasta hunden, men i betydligt mindre utsträckning.

I skogspartiet mellan Vallbyleden och Båthusgatan är resultatet jämnt fördelat mellan de som leker och de som promenerar, ungefär 10 svar vardera. Några få har också svarat att de rastar hunden, cyklar, tränar, eller umgås med vänner. Totalt lämnades 41 svar i området.
I området kring den befintliga skolan och förskolan fick vi också 41 svar. 10 personer har svarat att de använder området för lek. Svaren visar också att området används för andra aktiviteter, men i ganska liten utsträckning.

I området mellan Vallbyleden, Vallby skolgata och Härbregatan har de flesta, 15 personer, svarat att de spelar fotboll, tätt följt av 14 personer som svarat att de leker i området. Det är också 8 personer som svarat att de tränar och 6 personer som svarat att de promenerar i området, samt ett par personer som svarat att de rastar hunden, cyklar eller umgås med vänner.

Synpunkter i kategorin övrigt samt enkätfråga

Vi fick in 67 svar i kategorin ”övrigt”. Många av dessa svar framför kritik mot den planerade utvecklingen. Sådan kritik har också framförts i kommentarer i samband med andra svar. Totalt framförde 41 personer kritik mot ny bostadsbebyggelse och 29 personer kritiserade planerna för den nya skolan.

I enkätfrågan och på mejl fick vi in blandade svar, synpunkter och förslag. Svaren visar att det finns ett visst intresse av att kunna utnyttja skolans lokaler utanför skoltid. Det finns också ett intresse av att skolgården ska innehålla funktioner som kan användas även efter skoltid. Exempel på det är lekplats och ytor för olika sportaktiviteter. Även här lämnades några svar som var kritiska mot skolans sammanslagning och placering, och de planerade bostäderna.

Här kan du läsa mer om dialogen Pdf, 11.3 MB.

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakt

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Linda Langefors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 87

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52