Visa sökformulär

Detaljplan för Litslunda 1:4, Skästa byväg, Lillhärad, dp 1920

Byggnadsnämnden antog planen den 29 aprl 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga nya bostäder och förskola. I förslaget finns 24-26 bostäder uppdelat på friliggande småhus och radhus/parhus. Ansökan om att bygga för­skola kan beviljas under de första fem åren. Efter de första fem åren kan annars bostä­der byggas även på förskoletomten i form av småhus.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Hon har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 94.

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Lillhärad där tomtmarken är markerad

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Lillhärad

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.