Visa sökformulär

Detaljplan för Mycklinge 5:1, Aberga byar, Tortuna, dp 1919

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga nya bostäder och en förskola. I en illustration till förslaget är det mellan 30-40 bostäder i småhus. Samt en tomt för förskola. En förskola i närheten har behov av en bättre lokal. De kan ha intresse för förskoletomten.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Hon har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 94.

Observera! Det är fel bild på framsidan av den planbeskrivning som är utskickad.

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Tortuna där de tänkta tomterna är markerade

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Tortuna

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.