Visa sökformulär

Detaljplan för Västerås nya rese­centrum, dp 1811

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att stärka kopplingen mellan city, Mälaren och an­gränsande stads­delar. Syftet är också att främja kollektivt resande. Där är ett nytt rese­centrum tyngd­punkten i för­slaget. I för­slaget finns det även bostäder, kontors- och parkerings­hus. Det finns också möjlig­het för verksam­heter och service i an­slutning till rese­centrum. Vi planerar för 300-400 nya bostäder i området.

Västerås nya rese­centrum har fyra ingångar och två passager över spåren. Det är an­passat för fler människor och ska göra det enklare för resenärer.

Plan­områdets yta är cirka 12 hektar (120 000 kva­drat­meter) stort. Där ingår kvarteret Sigurd 3, Vasatornet och Östermalmsterrassen.

Västerås nya resecentrum

Rese­centrum är en del av projektet för hela stations­området, Mälarporten.
Projekt Mälarporten

Karta med området för hela projekt Mälarporten och detaljplanen för resecentrum markerat. På bilden ser du även hur det är tänkt att resecentrums tak ska sträcka ut sig.

Karta med området för hela projekt Mälarporten och detaljplanen för resecentrum markerat. På bilden ser du även hur det är tänkt att resecentrums tak ska sträcka ut sig.

Sammanställning av synpunkter från samrådet och hur vi arbetar vidare

Detaljplanen var utskickad på samråd mellan den 8 oktober och den 18 december 2018. Det här dokumentet redovisar en sammanställning av de synpunkter som kom in. Det beskriver också vad som har hänt efter samrådet och vad som händer nu.

Dokumentet är inte en formell samrådsredogörelse enligt plan- och bygglagen. Vi kommer att redovisa alla synpunkter som har kommit in och kommunens ställningstaganden i en fullständig samrådsredogörelse. Den kommer när detaljplanen ställs ut för granskning.

Sammanställning av synpunkter från samrådetPDF

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation av
Åsa Rudhage via e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55 eller
Ida Blank via e-post ida.blank[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 20.

För vem

Det här har hänt hittills

  • Förslaget till detaljplan var ute på samråd mellan 8 oktober–18 december 2018.
  • Byggnadsnämnden fick uppdrag att ta fram en detaljplan den 19 mars 2014.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20