Visa sökformulär

Mätningstjänster

Mätningar av olika slag är viktiga hjälpmedel om du ska bygga om eller bygga nytt. Vi i Västerås stad erbjuder många typer av mätningstjänster. Du kan få materialet från mätningarna på flera sätt. Som papperskartor och i digitala format.

Mätningar och att göra koordinatbestämning är tjänster som behövs för många ända­mål. Framför allt i bygg­projekt och sam­hälls­planering. I Västerås stad är det vi på stads­bygg­nads­för­valtningen som an­svarar för mätningarna.

Mätdata levereras både till andra för­valtningar i staden, till bygg­företag och till privat­personer. Här är några exempel på om­råden där mätningar används,

  • byggmätning
  • projekteringsmätning
  • framställning av terrängmodeller
  • kompletteringar och underhåll av stadens kartdatabaser och mätpunkter
  • underlagskartor
  • översvämningsutredningar.
  • utsättningar.
Varningsskylt vid sidan av en väg, med texten Mätning

Vi vill kunna erbjuda så kostnads­effektiva och flexibla lösningar som möjligt. Därför an­vänder vi den mest moderna tekniken. Det är till exempel GPS eller reflektor­lösa, radio­styrda längd- och vinkel­mätnings­in­strument. Med bra teknik och väl ut­vecklade mät- och beräknings­metoder kan vi kan tillgodo­se de flesta av våra kunders önske­mål.

Koordinatsystem och stompunkter

Det är också vi på stadsbyggnadsförvaltningen som har hand om hanteringen av referenssystem och stomnät i Västerås stad. Vi har special­kompetens inom geodesi- och mätnings­området. Samt att vi hjälper till med att göra transformationer och om­räkningar mellan olika referens­system. Du kan även beställa koordinater för polygon- och fixpunkter av oss.

Västerås stad använder sedan hösten 2007 referens­systemet SWEREF 99 16 30 i plan och RH 2000 för höjd­angivelser.

Husutstakning för en säker grund

Det finns några olika typer av mätningar som är sär­skilt an­vänd­bara för dig som går i hus­byggar­planer. Ska du bygga nytt gör man något som kallas för hus­ut­stakning. Det är en mätning som visar var huset ska placeras på tomten enligt bygg­lovet (som du först måste ha fått).

Husutstakningen delas upp i tre olika delar:

  • koordinatberäkning
  • grovutstakning
  • finutstakning.

I koordinat­beräkningen bestäms var huset placeras på fastig­heten och på nybyggnads­kartan. Vi behöver alltid göra en beräkning för att kunna utföra en grov- eller finutstakning.

Vid grov­utstakningen sätter vi ut husets hörn­punkter fysiskt på marken. De markeras med träläkt.

Fin­ut­stakningen görs på profiler som mark­entreprenören/fastighets­ägaren sätter upp. Vi markerar med en spik på profilerna. Dessa kan de som bygger grunden spänna trådar mellan för att få fram de exakta hörnen. Vi använder måtten som är i det beviljade bygg­lovet och dessa är färdig fasad om inte annat är sagt.

Avgifter för husutstakning Word, 27.5 kB.

Lägeskontroll för att vara riktigt säker

Oftast behövs en kontroll göras av hus som håller på att byggas. Det är för att se att huset stämmer överens med bygg­lovet. Det kallas läges­kontroll. Vanligtvis görs läges­kontrollen efter grund­läggningen av huset. Men den kan också göras när huset är färdig­byggt.

Läges­kontroll behövs i de flesta fall för att få så kallat slutbesked för sin ny­byggnation. Om läges­kontrollen visar ett annat resultat än bygg­lovet gör vi en an­teckning om av­vikelsen i ett särskilt proto­koll. Om av­vikelserna är stora kan det inne­bära att byggnaden måste ändras. Av­vikelser kan även inne­bära skade­stånds­anspråk.

Avgifter för lägeskontroll Word, 27.5 kB.

Söker du protokoll för utförda lägeskontroller kan du få hjälp av vår Bygglots.

Bygglots på Kontaktcenter

Information om lägeskontroll, Boverket Länk till annan webbplats.

Servicedeklarationer

Med servicedeklarationerna förklarar vi vad du som invånare kan förvänta dig av stadens service och tjänster. Vi lovar dig en viss nivå av service. Tänk på att det ibland betyder att vi behöver något tillbaka av dig som invånare för att det ska fungera fullt ut.

Utstakning av byggnad inom 3 dagar

Om du har fått bygglov för en ny byggnad ska dess läge stakas ut på fastig­heten. Det gör att byggnaden byggs exakt på den plats som anges i bygg­lovet.

Vår mål­sättning är att en ut­stakning ska göras inom 3 arbets­dagar efter din beställning.

Lägeskontroll inom 10 dagar

I bygg­lovs­processen bestäms att vissa byggnader ska läges­kontrolleras efter det att grund­läggning skett. En läges­kontroll innebär att den nya byggnaden mäts in på plats. Därefter jäm­för vi mät­värdena med det läge som är beviljat i bygg­lovet. Om det finns av­vikelser, dokumenteras de i ett läges­kontrolls­protokoll.

Vår mål­sättning är att en läges­kontroll ska görs inom 10 arbets­dagar efter beställning.

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra tjänster. Därför är vi tack­samma om du svarar på vår kund­enkät om du får en sådan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.