Visa sökformulär

Kartor och geografisk information, GIS

Kartor och annan geografisk information är använd­bara hjälp­medel för att kunna hitta rätt. Men även för att kunna planera nya om­råden och för att förstå hur staden och dess om­givningar hänger ihop. Här kan du läsa mer om olika typer av kartor.

Geografisk information behövs för många upp­gifter inom staden. För planering av bostäder, transporter, väg­underhåll, bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat. Det finns många olika sätt att ta del av den geo­grafiska in­formationen. Kartor på papper, foton och digitala tjänster. I dag finns mycket av den geo­grafiska in­formationen samlad i stora data­baser, och man kan ta fram just de under­lag man behöver för olika ända­mål.

Om du har behov av kartor och annan geo­grafisk in­formation, hör av dig till stads­byggnads­förvaltningen via Kontakt­center.

Ortofotokarta som visar hastigheter

Digitala karttjänster och GIS

Nästan 80 procent av all in­formation kan kopplas till en geo­grafisk position. I och med det kan detta visas på en karta. Numera finns väldigt mycket av kartor och geo­grafisk in­formation i digital form. Det kallas geo­grafiska in­formations­system och brukar förkortas med GIS. Till GIS-tjänsterna hör att stort antal it-baserade system och verktyg som gör att man kan få fram väldigt exakta upp­gifter om ett visst geo­grafiskt område.

Här på vår webb­plats hittar du många olika typer av digitala kart­tjänster. Vill du till exempel veta var stadens för­skolor eller bad ligger, kan du hitta dem i vår samlings­karta. Du kan också titta på historiska kartor. Det finns kartor från år 1688 och framåt. Du hittar även kartor på vissa sidor, som visar var sidans verksamhet ligger. Det kan bland annat vara motions­spår, boenden eller skolor.

Kartor att beställa eller titta på

Det finns många olika sorters kartor. En del krävs i sam­band med bygg­lov andra har historiska perspek­tiv och är spännande att titta på. Vi har också flyg­bilder som kan bli under­lag för kartor. Läs mer om de olika varianterna som vi erbjuder.

Nybyggnadskarta, situationsplan eller tomtkarta för bygglov

När du ska söka bygg­lov eller göra anmälan behöver du ofta ett kart­underlag. Det visar hur du får bygga på din tomt och hur ditt befintliga hus ligger på tomten. På vissa kart­underlag visas även ledningar och anslutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande. Vilket under­lag du behöver är beroende på vad du ska bygga. De här kan du välja mellan

 • nybyggnadskarta vanlig eller förenklad, (med byggnad inritad kallas den situationsplan)
 • tomtkarta.

Nybyggnadskarta och situationsplan

På nybyggnadskartan visas hur du får bygga på tomten. Där står bland annat fastighets­gränser, fastig­hetens mått, be­stämmelser från detalj­planen. Den visar även de byggnader som redan finns på tomten och an­slutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande.

Ny­bygg­nads­kartan ligger till grund för en situations­plan. När din nya byggnad är in­ritad på kartan kallas den för situations­plan. Det är oftast en situations­plan som krävs vid bygg­lov. Du kan beställa den via e‑formulär i länken här nere.

När du söker bygg­lov får nybyggnads­kartan vara som mest två år gammal.

Beställ nybyggnadskarta och situationsplan Länk till annan webbplats.

Taxan med avgifter för nybyggnadskarta Word, 27.5 kB.

Tomtkarta även kallad A-karta

Tomtkarta är en lite enklare typ av karta. Den kan du använda om du vill bygga till något på mark utanför plan­lagt område. Det kan till exempel handla om enklare arbeten som plank, murar, mindre mark­arbeten och så vidare. Då behövs inte nybyggnads­kartan. Tomtkartan är ett utdrag ur vår kartdatabas. Den är i pdf-format.

Vill du beställa en tomt­karta, hör av dig till Kontakt­center.

Flygfoto/Ortofoto

Det här är egentligen inte en karta i vanlig mening, utan som namnet säger ett fotografi. De kan se ut på flera sätt, till exempel vara tagna snett från sidan, då kallas de för sned­bilder. De kan också vara tagna rakt uppi­från, då kallas de för orto­foto. Orto­foto är också bearbetade så att de är skalenliga med verkligheten. Ofta används ett orto­foto som underlag för andra kartor. Men de används också för samhälls­planering, planering av mark­användning, miljö­övervakning och liknande. Det finns orto­foto i Västerås stad från flera årtal, fram­förallt över själva tät­orten.

Vill du beställa orto­foto, hör av dig till Kontakt­center.

Flera digitala kartor att titta på

Vi har flera olika sorters kartor för en mängd behov. Till exempel

 • Bullerkartan - mätningar av buller på olika platser
 • detaljplaner på karta
 • fornlämningar på karta
 • historiska kartor - äldre kartor och svepkartor
 • Mälardalskartan - näringsliv och turism i fyra mälarstäder
 • Parkeringskarta - visar parkeringsplatser och betalautomater
 • radonmätningar
 • samlingskarta - förskolor, bad, äldreboenden med flera
 • Smultronställen - populära platser
 • Solkartan - om solinstrålning på byggnader
 • Täckningskarta - för mobiltäckning
 • Västerås fritidsbåthamnar.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.