Visa sökformulär

Parkering vid flerfamiljshus eller större anläggningar

Det är mycket att tänka på när man ska anlägga en större parkering för bilar eller cyklar. Det krävs oftast bygglov för parkering. Här får du hjälp med att räkna fram rätt antal parkeringar till den nya byggnaden. Här finns också en check­lista och en karta.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som vill anordna en parkering inom detalj­planerat om­råde. För gällande regler utan­för detalj­planerat om­råde, ta gärna kontakt med vår Bygglots. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Regler för parkering

 • Bor du i ett en- eller två­bostads­hus och vill anlägga en parkerings­plats som enbart är till för fastig­hetens behov? Då be­höver du varken söka bygg­lov eller skicka in en an­mälan innan åt­gärden på­börjas.
 • Du behöver an­söka om bygg­lov för parkeringar vid fler­bostads­hus eller större an­läggningar. Det kan till exempel vara vid varu­hus eller idrotts­an­läggningar.
 • Vid större parkeringar behöver du in­stallera olje­av­skiljare samt plantera växt­lighet. Ta gärna kontakt med Bygglots för råd­givning.

Läs mer på Boverkets webb om parkeringsplatser.länk till annan webbplats

Läs mer om regler för placering av staket, häckar och buskage i närhet av väg.länk till annan webbplats

Räkna fram rätt antal parkeringar

Här får du hjälp med att ta fram rätt antal parkeringar till den nya byggnaden. I riktlinjerna hittar du mer information om parkeringstal och hur du kan minska dem.

Parkeringsköp för dig som ska bygga flerbostadshus

Innan du kan få bygg­lov för vissa typer av parkeringar ska av­talet om parkerings­köp vara på­skrivet. Parkerings­köp inne­bär att du köper dig fri från skyldig­heten att bygga parkerings­platser vid din fastig­het eller där du ska bygga fler­bostads­hus.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

Checklista för dig som ska göra parkeringar.Word

Så här gör du

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­sökan. Du som har Bank-ID kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Då kan du enkelt följa var i processen ditt ärende be­finner sig.

Du kan även göra din an­sökan med en blankett som du postar till oss, men du får då inte möjlig­heten att följa ditt ärende via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer vissa meddelanden att gå via denna.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blankett för ansökan om bygglov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • skicka in alla hand­­lingar som krävs
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Hand­lägg­nings­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

Har du ansökt via e-tjänsten kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Logga in på www.vasteras.se/etjanstbygg och gå in under rubriken "Mina ärenden".

Så här gör du

Invänta vårt beslut

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om startbesked.

Exempel på handlingar som kan behövas för att få startbesked:

 • Redovisning av dagvatten
 • Redovisning av siktförhållande vid utfart.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart be­höver du bland annat skicka in under­tecknad kontroll­plan. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda den nya parkeringen.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Ansök om slutbesked med den här blanketten.Word

Läs mer om slutbesked.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?